Doplnění pořadu valné hromady společnosti Nemomax investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

Doplnění pořadu valné hromady

 

Obchodní firma Nemomax investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.
IČO 046 22 669
Sídlo Hvězdova 1716/2b,140 00 Praha 4

 

Zápis v obchodním rejstříku Sp. zn. B 21196 vedená u Městského soudu v Praze

(dále jen „Společnost“)

 

Představenstvo Společnosti tímto v souladu s ust. § 369 odst. 3 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dále jen „ZOK“), uveřejňuje doplnění pořadu valné hromady, která se bude konat

dne 26. 6. 2023, od 14:00 hodin

v sídle společnosti AVANT investiční společnost, a.s., na adrese Hvězdova 1716/2b, Nusle, 140 00 Praha 4

 

Dne 7. 6. 2023 byla Společnosti jejím akcionářem společností AVANT investiční společnost, a.s., IČO 275 90 241 (dále jen „Kvalifikovaný akcionář“), který v rámci Společnosti naplňuje definici kvalifikovaného akcionáře ve smyslu § 365 ZOK, doručena žádost o zařazení záležitosti na pořad jednání výše uvedené valné hromady ve smyslu § 369 ZOK. Tato žádost se konkrétně týká následující záležitosti:

ZMĚNA POČTU KUSŮ A HODNOTY INVESTIČNÍCH AKCIÍ TŘÍD (I) VÝKONNOSTNÍ INVESTIČNÍ AKCIE A (II) PRIORITNÍ INVESTIČNÍ AKCIE

Návrh usnesení Valná hromada schvaluje následující změnu počtu kusů a hodnoty jednoho kusu investiční akcie tříd (i) Výkonnostní investiční akcie a (ii) Prioritní investiční akcie.

 

S účinností ke dni 1. července 2023:

 

a) se počet kusů investičních akcií tříd

 

(i)                   Výkonnostní investiční akcie a 

(ii)                 Prioritní investiční akcie

 

emitovaných Společností a ke dni 30. červnu 2023 zapsaných do navazující evidence vlastníků zaknihovaných cenných papírů na jednotlivé účty vlastníků těchto cenných papírů (dále jen „Investiční Akcie“) multiplikuje koeficientem 1000 (slovy: Jeden tisíc) (dále jen „Multiplikace“), a současně se

 

b) hodnota každého kusu Investiční Akcie stanovená ke dni 30. červnu 2023 (dále jen „Původní Hodnota“) snižuje tak, že po realizaci Multiplikace odpovídá podílu X, který je vyjádřený takto:

Původní Hodnota (dělenec)

_______________

= X (podíl)

1000 (dělitel)

 

Valná hromada pověřuje představenstvo Společnosti provedením výše uvedeného usnesení.

 

Odůvodnění Výše uvedený návrh je motivovaný snazší realizací investic do investičních akcií vydávaných k investičnímu fondu Nemomax investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

 

Stanovisko představenstva

Představenstvo proto doplňuje pořad valné hromady o výše uvedený bod. V souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno se zakladatelskou akcií a rovněž se všemi druhy investičních akcií vydaných k fondu Nemomax investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

Závěr

Představenstvo Společnosti uveřejňuje v souladu s ust. § 369 odst. 3 ZOK ve spojení s § 406 ZOK doplnění pořadu valné hromady na internetových stránkách https://www.avantfunds.cz/cs/informacni-povinnost/ a současně jej zasílá akcionářům na adresu elektronické pošty uvedenou v seznamu akcionářů.

 

Datum podpisu    14. 6. 2023
AVANT investiční společnost, a.s., člen představenstva

JUDr. Petr Krátký, zmocněný zástupce, v. r.