Doplnění pořadu VH na žádost kvalifikovaného akcionáře fondu 1.fond reverzních hypoték SICAV, a.s.

Doplnění pořadu valné hromady

 

Obchodní firma 1.fond reverzních hypoték SICAV, a.s.
IČO 094 46 061
Sídlo Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1
Zápis v obchodním rejstříku Sp. Zn. B25629 vedená u Městského soudu v Praze

(dále jen „Společnost“)

 

Představenstvo Společnosti tímto v souladu s ust. § 369 odst. 3 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dále jen „ZOK“), uveřejňuje doplnění pořadu valné hromady, která se bude konat

 

dne 30.6.2023, od 10 hodin

v sídle společnosti AVANT investiční společnost, a.s., na adrese Hvězdova 1716/2b, Praha 4 – Nusle, PSČ 140 00, Doručovací číslo: 14078

 

Dne 12.6.2023 byla Společnosti ze strany akcionáře 1. fond reverzních hypoték SICAV, a.s. IČO: 094 46 061, se sídlem Rybná 716/24, 110 00 Praha 1 zastoupeného Markem Rokoským, (dále jen „Akcionář“), který v rámci Společnosti naplňuje definici kvalifikovaného akcionáře ve smyslu § 365 ZOK, doručena žádost o zařazení záležitosti na pořad jednání výše uvedené valné hromady ve smyslu § 369 ZOK. Tato žádost se konkrétně týká následující záležitosti:

 

  1. ROZHODNUTÍ O URČENÍ AUDITORA SPOLEČNOSTI PRO AKTUÁLNÍ A VŠECHNA NÁSLEDUJÍCÍ OBDOBÍ AŽ DO PŘÍPADNÉHO URČENÍ NOVÉHO AUDITORA

 

Návrh usnesení Valná hromada Společnosti určuje auditorem Společnosti pro aktuální účetní a všechna následující období až do případného určení nového auditora společnost 22HLAV s.r.o., IČO: 640 52 907, se sídlem Všebořická 82/2, Bukov, 400 01 Ústí nad Labem (dále jen „Auditorská společnost“).
Odůvodnění Společnost je povinna mít dle ustanovení § 187 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZISIF“), účetní závěrku ověřenou auditorem. Auditora pro účetní závěrku dle ustanovení § 17 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o auditorech“), a stanov Společnosti určuje valná hromada.

Auditorská společnost je zapsána v seznamu auditorů pod ev. č. opr. 277 a je renomovaným auditorem způsobilým k ověření účetní závěrky Společnosti a byla vybrána v rámci výběrového řízení, proto se navrhuje, aby valná hromada rozhodla tak, že ověřením účetní závěrky Společnosti za aktuální účetní a všechna následující období až do případného určení nového auditora určuje Auditorskou společnost.

Hlasování V souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jen se zakladatelskou akcií.

 

  1. ODVOLÁNÍ A VOLBA ČLENA PŘEDSTAVENSTVA
Návrh usnesení Valná hromada Společnosti přijímá rozhodnutí o odvolání současného člena představenstva Společnosti AVANT investiční společnost, a.s., IČO: 275 90 241, se sídlem Hvězdova 1716/2b, Nusle, 140 00 Praha 4, jehož při výkonu funkce zastupuje JUDr. Petr Krátký, dat. nar. 4. ledna 1975, bytem Švabinského 816/46, Chodov, 149 00 Praha 4, pověřený zmocněnec, a to s účinností ke dni 15.9.2023 a rozhodnutí o volbě nového člena představenstva společnosti CODYA investiční společnost, a.s., IČO: 068 76 897, se sídlem Poňava 135/50, 664 31 Lelekovice, jehož při výkonu funkce zastupují Ing. Robert Hlava, dat. nar. 13. ledna 1970, bytem Poňava 135/50, 664 31 Lelekovice; Bc. Martin Pšaidl, dat. nar. 5. června 1974, bytem č.p. 139, 285 02 Suchdol; Ing. Michal Sedlák, MBA, dat. nar. 17. března 1968, bytem č.p. 87, 679 01 Lhota Rapotina, pověření zmocněnci, a to také s účinností ke dni 15.9.2023.
Odůvodnění CODYA investiční společnost, a.s., která je v rozsahu uděleného povolení České národní banky k činnosti investiční společnosti ve smyslu ustanovení § 7 ZISIF, oprávněna obhospodařovat a provádět administraci investičních fondů, byla v rámci výběrového řízení vybrána jako nástupce dosavadního obhospodařovatele a administrátora Společnosti, a proto bude s účinností již ke dni 15.9.2023 obhospodařovat a provádět administraci Společnosti, jakožto fondu zapsaného do seznamu investičních fondů vedeného Českou národní bankou ve formě nesamosprávného investičního fondu s právní osobností ve smyslu ustanovení § 9 odst. 1 ZISIF.

 

O odvolání a volbě člena představenstva tak, jak je nyní navrhováno, bylo valnou hromadou za účasti všech akcionářů Společnosti, kteří mají zakladatelské akcie, jejichž celková jmenovitá hodnota představuje 100 % (slovy: jedno sto procent) základního kapitálu Společnosti, rozhodnuto již v rámci valné hromady Společnosti konané dne 15.5.2023 bez splnění požadavků ZOK na svolání valné hromady. Pro vyloučení všech pochybností je proto navrženo zařadit tento bod i na tuto valnou hromadu svolanou na den 30.6.2023 od 10:00 v souladu s požadavky ZOK.

Hlasování V souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jen se zakladatelskou akcií.

 

Stanovisko představenstva

Představenstvo proto doplňuje pořad valné hromady o výše uvedené body. V souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jen se zakladatelskou akcií.

 

Závěr

Představenstvo Společnosti uveřejňuje v souladu s ust. § 369 odst. 3 ZOK ve spojení s § 406 ZOK doplnění pořadu valné hromady na internetových stránkách https://www.avantfunds.cz/cs/informacni-povinnost/ a současně jej zasílá akcionářům na adresu elektronické pošty uvedenou v seznamu akcionářů. Pro akcionáře Společnosti je návrh stanov dále k dispozici k nahlédnutí v sídle statutárního orgánu Společnosti, AVANT investiční společnost, a.s., na adrese Hvězdova 1716/2b, Praha 4 – Nusle, PSČ 140 00, Doručovací číslo: 14078, v pracovní dny v době od 9.00 do 16.00 hodin a dále pak v místě a v den konání řádné valné hromady.

 

 

Datum podpisu 13.6.2023
AVANT investiční společnost, a.s., člen představenstva

JUDr. Petr Krátký, zmocněný zástupce, v. r.