Doplnění pořadu VH na žádost kvalifikovaného akcionáře fondu Nemomax investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

Doplnění pořadu valné hromady

 

Obchodní firma Nemomax investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.
IČO 046 22 669
Sídlo Hvězdova 1716/2b,140 00 Praha 4

 

Zápis v obchodním rejstříku Sp. zn. B 21196 vedená u Městského soudu v Praze

(dále jen „Společnost“)

 

Představenstvo Společnosti tímto v souladu s ust. § 369 odst. 3 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dále jen „ZOK“), uveřejňuje doplnění pořadu valné hromady, která se bude konat

dne 26. 6. 2023, od 14:00 hodin

v sídle společnosti AVANT investiční společnost, a.s., na adrese Hvězdova 1716/2b, Praha 4 – Nusle, PSČ 140 00

 

Dne 6. 6. 2023 byla Společnosti jejím akcionářem společností AVANT investiční společnost, a.s., IČO 275 90 241 rady (dále jen „Kvalifikovaný akcionář“), který v rámci Společnosti naplňuje definici kvalifikovaného akcionáře ve smyslu § 365 ZOK, doručena žádost o zařazení záležitosti na pořad jednání výše uvedené valné hromady ve smyslu § 369 ZOK. Tato žádost se konkrétně týká následující záležitosti:

 

ZMĚNA STANOV SPOLEČNOSTI

Návrh usnesení Valná hromada s účinností k dnešnímu dni schvaluje přijetí nového úplného znění stanov Společnosti ve znění předloženém kvalifikovaným akcionářem.

 

Valná hromada v souvislosti s přijetím úplného nového znění stanov Společnosti jako lhůtu k vydání nových zakladatelských akcií Společností a jejich předání akcionářům Společnosti – stávajícím vlastníkům zakladatelských akcií emitovaných Společností, stanoví lhůtu v délce dvou měsíců ode dne účinnosti předmětné změny stanov.

Odůvodnění Dle ust. § 421 odst. 2 písm. a) ZOK ve spojení s platným znění stanov Společnosti patří rozhodnutí o změně stanov Společnosti do působnosti valné hromady.

 

Stanovisko představenstva

Představenstvo proto doplňuje pořad valné hromady o výše uvedený bod. V souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jen se zakladatelskou akcií.

Závěr

Představenstvo Společnosti uveřejňuje v souladu s ust. § 369 odst. 3 ZOK ve spojení s § 406 ZOK doplnění pořadu valné hromady na internetových stránkách https://www.avantfunds.cz/cs/informacni-povinnost/ a současně jej zasílá akcionářům na adresu elektronické pošty uvedenou v seznamu akcionářů. Pro akcionáře Společnosti je návrh stanov dále k dispozici k nahlédnutí v sídle statutárního orgánu Společnosti, AVANT investiční společnost, a.s., na adrese Hvězdova 1716/2b, Praha 4 – Nusle, PSČ 140 00, v pracovní dny v době od 9.00 do 16.00 hodin a dále pak v místě a v den konání řádné valné hromady.

 

Datum podpisu    13. 6. 2023
AVANT investiční společnost, a.s., člen představenstva

JUDr. Petr Krátký, zmocněný zástupce, v. r.