Doplnění pozvánky na valnou hromadu společnosti 4 Gimel Investments SICAV, a.s.

Doplnění pozvánky

 

Obchodní firma 4 Gimel Investments SICAV, a.s.
IČO 06961126
Sídlo U Bulhara 1611/3 Praha 1 110 00
Zápis v obchodním rejstříku B 23328 vedená u Městského soudu v Praze

(dále jen „Společnost“)

 

Statutární orgán Společnosti doplňuje na žádost kvalifikovaného akcionáře Marie Valentíkové (dále jako „kvalifikovaný akcionář“) pořad řádné valné hromady, kterou svolal dne 10. dubna 2024 (dále jen „Pozvánka“) v souladu s ust. § 402 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dále jen „ZOK“), takto:

 

 

I. Doplnění pozvánky:

Jako bod X. programu: Schválení nového znění smlouvy o výkonu funkce individuálního statutárního orgánu

Návrh usnesení: Valná hromada Společnosti schvaluje nové znění smlouvy o výkonu funkce individuálního statutárního orgánu, společnosti AVANT investiční společnost, a.s., IČO: 275 90 241, se sídlem Hvězdova 1716/2b, Praha 4 – Nusle, PSČ 140 00, Doručovací číslo: 14078, jakož i způsob a výši odměňování statutárního orgánu.

Odůvodnění: S ohledem na změnu výpočtu odměny administrátora fondu v čl. VII. odst. 2 smlouvy o výkonu funkce individuálního statutárního orgánu a dále na změnu čl. VII. odst. 10 smlouvy o výkonu funkce individuálního statutárního orgánu jsou změny smlouvy o výkonu funkce individuálního statutárního orgánu má kvalifikovaný akcionář za to, že charakter změn vyžaduje schválení valné hromady Společnosti.

Hlasování: V souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno se zakladatelskou akcií

 

Jako bod XI. programu: Změna statutu podfondu Podfond Alfa 4 Gimel Investments

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje nový návrh úplného znění statutu podfondu Podfond Alfa 4 Gimel Investments, a to ve znění předloženém obhospodařovatelem, AVANT investiční společností, a.s., IČO: 275 90 241, se sídlem Hvězdova 1716/2b, Praha 4 – Nusle, PSČ 140 00, Doručovací číslo: 14078 (dále jen „AVANT IS“).

Odůvodnění: V návaznosti na změny smlouvy o výkonu funkce individuálního statutárního orgánu nutno tyto změny reflektovat též ve statutu podfondu, a to do čl. 15.2 statutu podfondu. Dále dochází ke změně v čl. 14.38 a čl. 15.4 statutu podfondu.

Hlasování: V souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno se zakladatelskou akcií

 

Veškeré podklady jsou k nahlédnutí u administrátora fondu, resp. podfondu: AVANT investiční společnost, a.s., IČO: 275 90 241, na adrese: se sídlem Hvězdova 1716/2b, Nusle, 140 00 Praha 4, Česká republika.

 

Po tomto doplnění pořadu valné hromady k žádosti kvalifikovaného akcionáře je tedy pořad jednání řádné valné hromady následující:

 

I. ZAHÁJENÍ VALNÉ HROMADY

II. VOLBA ORGÁNŮ VALNÉ HROMADY

III. SCHVÁLENÍ ŘÁDNÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY SPOLEČNOSTI ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ OD 01.01.2023 DO 31.12.2023 (DÁLE JEN „ÚČETNÍ OBDOBÍ SPOLEČNOSTI“)

IV. SCHVÁLENÍ ŘÁDNÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PODFONDU PODFOND ALFA 4 GIMEL INVESTMENTS (DÁLE JEN „PODFOND“) ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ OD 01.01.2023 DO 31.12.2023 (DÁLE JEN „ÚČETNÍ OBDOBÍ PODFONDU“)

V. PROJEDNÁNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY SPOLEČNOSTI A PODFONDU ZA PŘÍSLUŠNÁ ÚČETNÍ OBDOBÍ, VČETNĚ ZPRÁVY O VZTAZÍCH

VI. SEZNÁMENÍ S VÝSLEDKY ČINNOSTI KONTROLNÍHO ORGÁNU

VII. ROZHODNUTÍ O ROZDĚLENÍ ZISKU NEBO ÚHRADĚ ZTRÁTY SPOLEČNOSTI ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ SPOLEČNOSTI

VIII. ROZHODNUTÍ O ROZDĚLENÍ ZISKU NEBO ÚHRADĚ ZTRÁTY PODFONDU ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ PODFONDU

IX. ROZHODNUTÍ O URČENÍ AUDITORA SPOLEČNOSTI A PODFONDU PRO AKTUÁLNÍ ÚČETNÍ OBDOBÍ

X. SCHVÁLENÍ NOVÉHO ZNĚNÍ SMLOUVY O VÝKONU FUNKCE INDIVIDUÁLNÍHO STATUTÁRNÍHO ORGÁNU

XI. ZMĚNA STATUTU PODFONDU PODFOND ALFA 4 GIMEL INVESTMENTS

XII. OSTATNÍ

XIII. ZÁVĚR

 

 

Odůvodnění

 

Statutární orgán Společnosti pozvánkou ze dne 10.4.2024 svolalo řádnou valnou hromadu společnosti a stanovilo v ní pořad jednání valné hromady. Dne 20. 5. 2024 byla Společnosti doručena žádost kvalifikovaného akcionáře, aby na pořad jednání řádné valné hromady byla zařazena rozhodnutí o dvou výše uvedených záležitostech, a to v pořadí, které je rovněž výše uvedeno. Kvalifikovaný akcionář je akcionářem společnosti s podílem na hlasovacích právech ve výši 100 % a je tak ve smyslu ustanovení § 365 odst. 2 ZOK tzv. kvalifikovaným akcionářem. Podle ustanovení § 369 odst. 1 ZOK platí, že představenstvo zařadí na pořad jednání valné hromady záležitost, o kterou požádá kvalifikovaný akcionář, pokud je ke každé záležitosti navrženo i usnesení nebo jej její zařazení odůvodněno. Podle odstavce 2. téhož ustanovení v případě, že je žádost podle odstavce 1. doručena po uveřejnění a rozeslání pozvánky na valnou hromadu, uveřejní představenstvo doplnění pořadu jednání nejpozději 5 dnů před rozhodným dnem k účasti na valné hromadě, je-li určen.

 

 

Datum podpisu    20.5.2024
AVANT investiční společnost, a.s., člen představenstva

Ing. MICHAL VALENTÍK, zmocněný zástupce, v. r.