KZP uzavřený investiční fond, a.s. svolává valnou hromadu

                                                                                                            Představenstvo společnosti

KZP uzavřený investiční fond a.s.

 

IČ: 28509307, se sídlem Praha 2 – Nové Město, Sokolská 1576/68, PSČ 120 00, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu B, vložka 14941 (dále jen „společnost“), svolává

valnou hromadu

která se bude konat dne 30.6.2014, od 14.00 hodin

v sídle společnosti

s tímto pořadem jednání:

  1. Zahájení

 

  1. Volba orgánů valné hromady

Návrh usnesení:          Valná hromada volí předsedu valné hromady, osoby pověřené sčítáním hlasů, zapisovatele a ověřovatele zápisu.

Odůvodnění:                Orgány valné hromady volí v souladu s ustanovením § 422 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, valná hromada.

 

  1. Rozhodnutí o  změně stanov společnosti

Návrh usnesení:          Valná hromada rozhoduje o změně stanov společnosti v podobě navržené představenstvem společnosti.

Odůvodnění:                Rozhodnutí o změně stanov náleží v souladu s ustanovením § 421 odst. 1 písm. a) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, do působnosti valné hromady. Představenstvo navrhuje provést změnu stanov společnosti, jejímž obsahem je přizpůsobení a podřízení se režimu zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a inkorporace vybraných institutů, které tento zákon zavádí.

 

  1. Rozhodnutí o  odvolání členů představenstva společnosti

Návrh usnesení:          Valná hromada odvolává s účinky ke dni konání valné hromady z funkce člena představenstva společnosti:

                                       a) Ing. Zdeňka Nováka, dat. nar. 20. března 1974

                                       b) Šárku Bártovou, dat. nar. 26. srpna 1968

                                       c) Pavla Jagrika, dat. nar. 4. července 1965

 

Odůvodnění:                Rozhodnutí o odvolání členů představenstva náleží v souladu s ustanovením § 421 odst. 1 písm. e) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, do působnosti valné hromady. Odvolání členů představenstva je nezbytné z důvodu přizpůsobení vnitřních poměrů společnosti zákonu č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech.

 

  1. Rozhodnutí o  volbě člena představenstva společnosti

Návrh usnesení:          Valná hromada volí s účinky ke dni konání valné hromady členem představenstva společnosti AVANT investiční společnost, a.s., IČ: 27590241, sídlem: Praha 3 – Žižkov, Koněvova 2660/141, PSČ 130 83.

Odůvodnění:                Rozhodnutí o volbě člena představenstva náleží v souladu s ustanovením § 421 odst. 1 písm. e) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, do působnosti valné hromady. Volba člena představenstva je nezbytná z důvodu přizpůsobení vnitřních poměrů společnosti zákonu č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech. Společnost AVANT investiční společnost, a.s. bude individuálním statutárním orgánem společnosti ve smyslu § 9 odst. 1 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech a zároveň obhospodařovatelem ve smyslu § 9 odst. 2 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech.

 

  1. Závěr

Představenstvo společnosti uveřejňuje v souladu s § 406 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, pozvánku na řádnou valnou hromadu na internetových stránkách společnosti KZP uzavřený investiční fond a.s. a současně pozvánku zasílá akcionářům na adresu uvedenou v seznamu akcionářů.

 

Prezence akcionářů bude probíhat v místě konání v době od 13:30 hodin.

Při prezenci se akcionář – fyzická osoba prokazuje průkazem totožnosti, a osoby oprávněné jednat jménem akcionáře – právnické osoby prokazují tuto skutečnost aktuálním výpisem z obchodního rejstříku a svoji totožnost průkazem totožnosti. Zástupci akcionářů prokazují svoji totožnost průkazem totožnosti a své zmocnění písemnou plnou mocí s úředně ověřeným podpisem a s uvedeným rozsahem zmocnění.

 

Jestliže akcionář hodlá uplatnit na valné hromadě protinávrh k návrhu, jehož obsah je uveden v pozvánce na valnou hromadu, je povinen doručit písemné znění svého protinávrhu společnosti v přiměřené lhůtě před konáním valné hromady. Představenstvo uveřejní protinávrh v souladu s § 407 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, na internetových stránkách společnosti KZP uzavřený investiční fond a.s. bez zbytečného odkladu po jejich obdržení.

 

Společnost v souladu s § 408 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, zpřístupnila v sídle společnosti k bezplatnému nahlédnutí návrh změny stanov. Toto právo může akcionář společnosti využít v pracovní dny vždy mezi 9-16 hod.

 

V Praze dne 28.5.2014                                    

Ing. Zdeněk Novák  – předseda představenstva společnosti