MOF INVEST uzavřený investiční fond, a.s. svolává valnou hromadu

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

představenstvo společnosti

MOF INVEST uzavřený investiční fond, a.s.

se sídlem Praha 8 – Karlín, Thámova 166/18, PSČ 186 00, IČO: 242 23 824, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 17909

(„Společnost“)

tímto na žádost akcionáře dle § 366 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů („Zákon o obchodních korporacích“)

svolává valnou hromadu Společnosti

konanou dne 27.6.2014 od 8.30 hod. na adrese Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1, v sídle společnosti Havel, Holásek & Partners s.r.o., advokátní kancelář, IČO: 264 54 807

(„Valná hromada“)

 

Pořad jednání Valné hromady

1. Zahájení Valné hromady;

2. Volba orgánů Valné hromady;

3. Projednání stanoviska dozorčí rady Společnosti ke zprávě o vztazích za rok 2013;

4. Schválení řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2013;

5. Projednání výroční zprávy Společnosti za rok 2013 včetně zprávy o vztazích, zprávy auditora a zprávy představenstva Společnosti;

6. Rozhodnutí o rozdělení výsledku hospodaření Společnosti za rok 2013;

7. Rozhodnutí o podřízení Společnosti Zákonu o obchodních korporacích jako celku, ve smyslu ustanovení § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů;

8. Přijetí nového úplného znění stanov Společnosti;

9. Rozhodnutí o odvolání pana Ing. Vladimíra Skoupila, pana Jána Molnára a pana Dávida Molnára z funkce členů představenstva Společnosti;

10. Rozhodnutí o volbě společnosti AVANT investiční společnost, a.s., IČO: 275 90 241, se sídlem Praha 3 – Žižkov, Koněvova 2660/141, PSČ 130 83 do funkce člena představenstva Společnosti;

11. Schválení smlouvy o výkonu funkce člena představenstva Společnosti;

12. Jmenování auditora Společnosti;

13. Závěr.

 

Práva akcionářů související s účastí na Valné hromadě a způsob jejich uplatnění

Na Valné hromadě mohou akcionáři vykonávat svá práva spojená s akciemi Společnosti, tj. zejména hlasovat, požadovat a dostat na ní vysvětlení záležitostí týkajících se Společnosti, které jsou předmětem jednání Valné hromady společnosti, a uplatňovat návrhy a protinávrhy, a to buď osobně, svým statutárním orgánem nebo prostřednictvím svých zmocněnců, kteří se prokážou písemnou plnou mocí s úředně ověřeným podpisem zmocnitele. Náklady spojené s účastí na Valné hromadě si hradí akcionáři sami.

 

Upozornění pro akcionáře

Prezence akcionářů bude zahájena v 8.15 hod. v den a v místě konání Valné hromady. V souladu s ustanovením § 408 odst. 2 Zákona o obchodních korporacích, umožní Společnost jednotlivým akcionářům Společnosti zdarma nahlédnout do návrhu nového úplného znění stanov Společnosti, a to v sídle Společnosti, ode dne 12.6.2014 do dne konání Valné hromady včetně, každý den od 9:00 do 16:00 hod.

Návrhy jednotlivých usnesení valné hromady, stanoviska dozorčí rady Společnosti ke zprávě o vztazích, včetně účetní závěrky, výroční zprávy a nového úplného znění stanov, a jejich zdůvodnění, budou akcionářům k dispozici ode dne 12.6.2014 na internetových stránkách Společnosti www.avantfunds.cz.

 

Navrhovaná usnesení Valné hromady a jejich odůvodnění:

Představenstvo Společnosti navrhuje přijetí následujících usnesení Valné hromady:

A. Projednání stanoviska dozorčí rady Společnosti ke zprávě o vztazích za rok 2013

Návrh:

„Valná hromada projednala stanovisko dozorčí rady Společnosti ke zprávě o vztazích za rok 2013 a bere jej na vědomí.“

 

Stanovisko dozorčí rady Společnosti ke zprávě o vztazích za rok 2013 tvoří přílohu č. 1 této pozvánky.

Odůvodnění:

V souladu s ustanovením § 83 Zákona o obchodních korporacích informuje dozorčí rada o výsledcích přezkumu zprávy o vztazích, a sdělí valné hromadě své stanovisko.

B. Schválení řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2013

Návrh:

„Valná hromada tímto schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti za rok 2013.“

 

Hlavní údaje z účetní závěrky Společnosti za rok 2013 jsou:

Aktiva

dlouhodobý majetek: 2.059.518.981,- Kč

oběžná aktiva: 666.132,- Kč

Pasiva

vlastní kapitál: 270.438,647,- Kč

výsledek hospodaření minulých let: 27.392.737,- Kč

cizí zdroje: 1.789.746.467,- Kč

 

 

Odůvodnění:

Schválení řádné účetní závěrky náleží v souladu s ustanovením § 421 odst. 1 písm. g) Zákona o obchodních korporacích do působnosti valné hromady. Představenstvo navrhuje valné hromadě schválit řádnou účetní závěrku. Řádná účetní závěrka byla ověřena auditorem.

C. Projednání výroční zprávy Společnosti za rok 2013 včetně zprávy o vztazích, zprávy auditora a zprávy představenstva Společnosti

Návrh:

„Valná hromada projednala výroční zprávu Společnosti za rok 2013 včetně zprávy o vztazích, zprávy auditora a zprávy představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku v roce 2013“.

 

Výroční zpráva Společnosti tvoří přílohu č. 2 této pozvánky.

Odůvodnění:

Představenstvo Společnosti zpracovalo výroční zprávu Společnosti včetně zprávy o vztazích a zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku v roce 2013. Výroční zpráva byla ověřena auditorem s výrokem „bez výhrad“.

D. Rozhodnutí o rozdělení výsledku hospodaření Společnosti za rok 2013

Návrh:

„Valná hromada rozhoduje o převedení výsledku hospodaření Společnosti za rok 2013 na účet nerozděleného zisku minulých let“.

Odůvodnění:

Rozhodnutí o rozdělení zisku náleží v souladu s ustanovením § 421 odst. 1 písm. h) Zákona o obchodních korporacích do působnosti valné hromady. Představenstvo navrhuje nevyplácet výsledek hospodaření za rok 2013 ve formě dividend akcionářům, ale převést výsledek hospodaření za rok 2013 na účet nerozděleného zisku minulých let s cílem použít zisk k financování činnosti Společnosti.