Návrh rozhodnutí valné hromady společnosti City Logistic Property Fund SICAV a.s. formou per rollam

 

SPOLEČNOST

NÁZEV IČO
City Logistic Property Fund SICAV a.s. 09400117
SÍDLO ZÁPIS V OR
Hvězdova 1716/2b, Nusle, 140 00 Praha 4 Sp. zn. B 25587 vedená u Městského soudu v Praze

(dále jen „Společnost“)

 

NÁVRH ROZHODNUTÍ VALNÉ HROMADY SPOLEČNOSTI FORMOU PER ROLLAM

 

Vážení akcionáři,

v souladu s aktuálním zněním stanov Společnosti může být působnost valné hromady nahrazena rozhodováním akcionářů mimo valnou hromadu formou per rollam ve smyslu § 418 a následujících zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOK“). Obracíme se na Vás tímto s návrhem rozhodnutí valné hromady Společnosti formou per rollam (dále jen „Návrh“). Pokud jste akcionářem, který má ve vztahu k příslušnému návrhu hlasovací právo, dovolujeme si Vás tímto požádat o formální vyjádření se k němu a jeho doručení dle níže uvedených podmínek. Každý akcionář má dále zejm. právo požadovat a obdržet vysvětlení týkající se Společnosti nebo jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo na výkon akcionářských práv na ní, a uplatňovat návrhy a protinávrhy.

 

Podmínky pro rozhodování per rollam

  1. Svolavatel rozešle emailem všem akcionářům návrh rozhodnutí s náležitostmi dle § 418 odst. 2 ZOK. Vyjádření k Návrhu může učinit akcionář Společnosti evidovaný v seznamu akcionářů Společnosti k rozhodnému dni. Rozhodným dnem pro určení, zda je akcionář oprávněn vyjádřit se k Návrhu, je den určený dle § 405 ZOK, resp. dle stanov Společnosti pro účast akcionáře na valné hromadě Společnosti, přičemž za den konání valné hromady se považuje den rozeslání Návrhu dle věty první. Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je 11.10.2023.
  2. Vyjádření akcionáře k Návrhu musí být učiněno řádně a včas, přičemž způsob hlasování akcionáře musí být zaznamenán na formuláři – hlasovacím lístku, který je pro akcionáře vlastnící zakladatelské akcie přílohou Návrhu, případně pak ve veřejné listině, pokud se postupuje dle § 419 odst. 2 ZOK. Vyjádření akcionáře k Návrhu obsahuje výslovné vyjádření akcionáře, zda hlasuje pro jednotlivé rozhodnutí uvedené v Návrhu, proti němu nebo se hlasování ve vztahu k jednotlivému rozhodnutí uvedenému v Návrhu zdržuje, jednoznačnou identifikaci akcionáře, určení akcií, se kterými je spojeno vykonávané hlasovací právo, a podpis akcionáře nebo jeho zástupce. Činí-li vyjádření za akcionáře jeho zmocněnec, doloží se společně s vyjádřením k Návrhu vždy plnou moc s úředně ověřeným podpisem. Nejsou-li ve vyjádření k Návrhu výslovně označeny akcie, se kterými hodlá akcionář vykonat své právo vyjádřit se k Návrhu, resp. jejich počet, platí, že se akcionář vyjádřil hlasy odpovídajícími všem akciím s hlasovacím právem, které jsou v jeho prospěch evidovány v seznamu akcionářů k rozhodnému dni. V souladu s ust. § 419 odst. 2 ZOK, vyžaduje-li ZOK, aby rozhodnutí valné hromady bylo osvědčeno veřejnou listinou, má rozhodnutí akcionáře formu veřejné listiny, ve které se uvede i obsah návrhu rozhodnutí valné hromady, kterého se vyjádření týká. K vyjádření akcionáře, které neobsahuje výše uvedené náležitosti nebo není učiněno ve stanovené formě, se nepřihlíží.
  3. Lhůta pro doručení vyjádření akcionáře je 5 pracovních dní. Není-li hlas akcionáře doručen do okamžiku uplynutí lhůty dle věty první, platí, že akcionář s Návrhem nesouhlasí. K vyjádření akcionáře doručeného po lhůtě uvedené dle věty první se nepřihlíží.
  4. Statutární orgán Společnosti o přijetí takového rozhodnutí vyhotoví zápis a bez zbytečného odkladu usnesení rozešle emailem všem akcionářům.

 

  1. NÁVRH ROZHODNUTÍ
POŘADOVÉ ČÍSLO ROZHODNUTÍ ROZHODNUTÍ ORGÁN SPOLEČNOSTI
2023-10-25-A Rozhodnutí o určení auditora Společnosti pro aktuální účetní období Valná hromada
TEXT ROZHODNUTÍ
Valná hromada Společnosti určuje auditorem Společnosti pro aktuální účetní období společnost AUDIT ONE s.r.o., IČO: 09938419, se sídlem Pobřežní 620/3, Karlín, 186 00 Praha 8.
ZDŮVODNĚNÍ NÁVRHU ROZHODNUTÍ
Společnost je povinna mít dle ust. § 187 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZISIF“), účetní závěrku ověřenou auditorem. Auditora pro účetní závěrku dle ust. § 17 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o auditorech“), a stanov Společnosti určuje valná hromada.

Valná hromada Společnosti obdržela návrh, aby se auditorem Společnosti pro aktuální účetní období stala společnost AUDIT ONE s.r.o.,
IČO: 09938419, se sídlem Pobřežní 620/3, Karlín, 186 00 Praha 8 (dále jen „Auditorská společnost“). Auditorská společnost je zapsána v seznamu auditorů pod ev. č. 604 a je renomovaným auditorem způsobilým k ověření účetní závěrky Společnosti

PŘÍLOHA
LHŮTA PRO DORUČENÍ VYJÁDŘENÍ DRUH AKCIÍ S HLASOVACÍM PRÁVEM KVÓRUM
25.10.2023 – 23:59 SEČ Zakladatelské akcie nadpoloviční většina hlasů všech akcionářů vlastnících zakladatelské akcie

UPOZORNĚNÍ! Právo hlasovat o rozhodnutí 2023-10-25-A mají v souladu s ust. čl. 34.1 a 34.2 stanov Společnosti pouze akcionáři vlastnící zakladatelské akcie Společnosti.

 

Vyjádření k návrhu rozhodnutí 2023-10-25-A, vč. hlasovacího lístku dle přílohy Návrhu lze doručit:

  1. Korespondenčně s úředně ověřeným podpisem na adresu sídla Společnosti nebo administrátora Společnosti: AVANT investiční společnost, a.s Hvězdova 1716/2b, Nusle, 140 00 Praha 4.
  2. Elektronicky opatřený uznávaným elektronickým podpisem na elektronickou adresu administrátora Společnosti: info@avantfunds.cz.
  3. Osobně akcionářem v pracovní dny 9:00-16:00 v sídle statutárního orgánu Společnosti nebo administrátora Společnosti na adrese: AVANT investiční společnost, a.s., Hvězdova 1716/2b, Nusle, 140 00 Praha 4, kde bude ověřena totožnost akcionáře.
  4. Elektronicky bez úředně ověřeného podpisu na elektronickou adresu administrátora Společnosti: info@avantfunds.cz, kdy vůle akcionáře bude následně potvrzena vhodným způsobem např. videokonferencí, a statutární orgán tuto skutečnost na hlasovací lístek potvrdí.

 

 

Děkujeme Vám za spolupráci.

 

V Praze dne 18.10.2023

PODPIS
Mgr. Martin Duch, LL.M. et LL.M., zmocněný zástupce člena představenstva, v.r.

 

Rozdělovník:            Akcionáři dle seznamu akcionářů k rozhodnému dni 11.10.2023