Návrh rozhodnutí valné hromady společnosti Clean Energy Fund SICAV, a.s. formou per rollam

 

SPOLEČNOST

NÁZEV IČO
Clean Energy Fund SICAV, a.s. 176 86 571
SÍDLO ZÁPIS V OR
Hvězdova 1716/2b, Nusle, 140 00 Praha 4 B 27701 vedená u Městského soudu v Praze

(dále jen „Společnost“)

 

NÁVRH ROZHODNUTÍ VALNÉ HROMADY SPOLEČNOSTI FORMOU PER ROLLAM

 

Vážení akcionáři,

v souladu s aktuálním zněním stanov Společnosti může být působnost valné hromady nahrazena rozhodováním akcionářů mimo valnou hromadu formou per rollam ve smyslu § 418 a následujících zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOK“). Obracíme se na Vás tímto s návrhem rozhodnutí valné hromady Společnosti formou per rollam (dále jen „Návrh“). Pokud jste akcionářem, který má ve vztahu k příslušnému návrhu hlasovací právo, dovolujeme si Vás tímto požádat o formální vyjádření se k němu a jeho doručení dle níže uvedených podmínek. Každý akcionář má dále zejm. právo požadovat a obdržet vysvětlení týkající se Společnosti nebo jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo na výkon akcionářských práv na ní, a uplatňovat návrhy a protinávrhy.

 

Podmínky pro rozhodování per rollam

  1. Svolavatel rozešle emailem všem akcionářům návrh rozhodnutí s náležitostmi dle § 418 odst. 2 ZOK. Vyjádření k Návrhu může učinit akcionář Společnosti evidovaný v seznamu akcionářů Společnosti k rozhodnému dni. Rozhodným dnem pro určení, zda je akcionář oprávněn vyjádřit se k Návrhu, je den určený dle § 405 ZOK, resp. dle stanov Společnosti pro účast akcionáře na valné hromadě Společnosti, přičemž za den konání valné hromady se považuje den rozeslání Návrhu dle věty první. Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je 9. 1. 2024.
  2. Vyjádření akcionáře k Návrhu musí být učiněno řádně a včas, přičemž způsob hlasování akcionáře musí být zaznamenán na formuláři – hlasovacím lístku, který je přílohou Návrhu, případně pak ve veřejné listině, pokud se postupuje dle § 419 odst. 2 ZOK. Vyjádření akcionáře k Návrhu obsahuje výslovné vyjádření akcionáře, zda hlasuje pro jednotlivé rozhodnutí uvedené v Návrhu, proti němu nebo se hlasování ve vztahu k jednotlivému rozhodnutí uvedenému v Návrhu zdržuje, jednoznačnou identifikaci akcionáře, určení akcií, se kterými je spojeno vykonávané hlasovací právo, a podpis akcionáře nebo jeho zástupce. Činí-li vyjádření za akcionáře jeho zmocněnec, doloží se společně s vyjádřením k Návrhu vždy plnou moc s úředně ověřeným podpisem. Nejsou-li ve vyjádření k Návrhu výslovně označeny akcie, se kterými hodlá akcionář vykonat své právo vyjádřit se k Návrhu, resp. jejich počet, platí, že se akcionář vyjádřil hlasy odpovídajícími všem akciím s hlasovacím právem, které jsou v jeho prospěch evidovány v seznamu akcionářů k rozhodnému dni. V souladu s ust. § 419 odst. 2 ZOK, vyžaduje-li ZOK, aby rozhodnutí valné hromady bylo osvědčeno veřejnou listinou, má rozhodnutí akcionáře formu veřejné listiny, ve které se uvede i obsah návrhu rozhodnutí valné hromady, kterého se vyjádření týká. K vyjádření akcionáře, které neobsahuje výše uvedené náležitosti nebo není učiněno ve stanovené formě, se nepřihlíží.
  3. Lhůta pro doručení vyjádření akcionáře je 5 pracovních dní. Není-li hlas akcionáře doručen do okamžiku uplynutí lhůty dle věty první, platí, že akcionář s Návrhem nesouhlasí. K vyjádření akcionáře doručeného po lhůtě uvedené dle věty první se nepřihlíží.
  4. Statutární orgán Společnosti o přijetí takového rozhodnutí vyhotoví zápis a bez zbytečného odkladu usnesení rozešle emailem všem akcionářům.

 

I. NÁVRH ROZHODNUTÍ

POŘADOVÉ ČÍSLO ROZHODNUTÍ ROZHODNUTÍ ORGÁN SPOLEČNOSTI
2024-01-16-A Odvolání člena kontrolního orgánu Valná hromada
TEXT ROZHODNUTÍ
Valná hromada Společnosti s účinností od 16. 1. 2024 odvolává pana Petra Tomáše, nar. 15. 2. 1966, bytem Valtická 491, 691 43 Hlohovec, z funkce člena kontrolního orgánu.  
ZDŮVODNĚNÍ NÁVRHU ROZHODNUTÍ
Dle ust. § 421 odst. 2 písm. f) ZOK ve spojení s platným znění stanov Společnosti patří volba a odvolání členů kontrolního orgánu do působnosti valné hromady.
PŘÍLOHA
LHŮTA PRO DORUČENÍ VYJÁDŘENÍ DRUH AKCIÍ S HLASOVACÍM PRÁVEM KVÓRUM
24. 1. 2024 – 16:00 SEČ Zakladatelské akcie Nadpoloviční většina hlasů přítomných akcionářů vlastnících zakladatelské akcie

UPOZORNĚNÍ! Právo hlasovat o rozhodnutí 2024-01-16-A mají v souladu s ust. čl. VI odst. 23 písm. j) stanov Společnosti pouze akcionáři vlastnící zakladatelské akcie Společnosti.

 

 

II. NÁVRH ROZHODNUTÍ

POŘADOVÉ ČÍSLO ROZHODNUTÍ ROZHODNUTÍ ORGÁN SPOLEČNOSTI
2024-01-16-A Jmenování člena kontrolního orgánu Valná hromada
TEXT ROZHODNUTÍ
Valná hromada Společnosti s účinností od 16. 1. 2024 jmenuje paní Evu Doležalovou, nar. 6. 8. 1978, bytem: Osík 185, 569 67 Osík, do funkce člena kontrolního orgánu.  
ZDŮVODNĚNÍ NÁVRHU ROZHODNUTÍ
Dle ust. § 421 odst. 2 písm. f) ZOK ve spojení s platným znění stanov Společnosti patří volba a odvolání členů kontrolního orgánu do působnosti valné hromady.
PŘÍLOHA
LHŮTA PRO DORUČENÍ VYJÁDŘENÍ DRUH AKCIÍ S HLASOVACÍM PRÁVEM KVÓRUM
24. 1. 2024 – 16:00 SEČ Zakladatelské akcie Nadpoloviční většina hlasů přítomných akcionářů vlastnících zakladatelské akcie

UPOZORNĚNÍ! Právo hlasovat o rozhodnutí 2024-01-16-A mají v souladu s ust. čl. VI odst. 23 písm. j) stanov Společnosti pouze akcionáři vlastnící zakladatelské akcie Společnosti.

 

Vyjádření k návrhu rozhodnutí 2024-01-16-A, vč. hlasovacího lístku dle přílohy Návrhu a veřejné listiny, lze doručit:

  1. Korespondenčně originál veřejné listiny a hlasovacího lístku s úředně ověřeným podpisem na adresu statutárního orgánu Společnosti: AVANT investiční společnost, a.s., Hvězdova 1716/2b, Nusle, 140 00 Praha 4.
  2. Osobně akcionářem v pracovní dny 9:00-16:00 v sídle statutárního orgánu Společnosti na adrese: AVANT investiční společnost, a.s., Hvězdova 1716/2b, Nusle, 140 00 Praha 4, kde bude ověřena totožnost akcionáře.

Vyjádření k k návrhu rozhodnutí 2024-01-16-A, vč. hlasovacího lístku dle přílohy Návrhu lze doručit:

  1. Korespondenčně s úředně ověřeným podpisem na adresu statutárního orgánu Společnosti: AVANT investiční společnost, a.s Hvězdova 1716/2b, Nusle, 140 00 Praha 4.
  2. Elektronicky opatřený uznávaným elektronickým podpisem na elektronickou adresu statutárního orgánu Společnosti: info@avantfunds.cz.
  3. Osobně akcionářem v pracovní dny 9:00-16:00 v sídle statutárního orgánu Společnosti na adrese: AVANT investiční společnost, a.s., Hvězdova 1716/2b, Nusle, 140 00 Praha 4, kde bude ověřena totožnost akcionáře.
  4. Elektronicky bez úředně ověřeného podpisu na elektronickou adresu statutárního orgánu Společnosti: info@avantfunds.cz, kdy vůle akcionáře bude následně potvrzena vhodným způsobem např. videokonferencí, a statutární orgán tuto skutečnost na hlasovací lístek potvrdí.

 

 

Děkujeme Vám za spolupráci.

 

 

V Praze dne 16. 1. 2024

 

PODPIS
Mgr. Ing. Zdeněk Hauzer, zmocněný zástupce člena představenstva

 

Rozdělovník:               Akcionáři dle seznamu akcionářů k rozhodnému dni 9. 1. 2024