Návrh rozhodnutí valné hromady společnosti ZSZ investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. formou per rollam

 

SPOLEČNOST

NÁZEV IČO
ZSZ investiční fond s proměnným základním kapitálem a.s. 24307467
SÍDLO ZÁPIS V OR
Churnajevova 1217/10, Modřany, 143 00 Praha 4 B 18200 vedená u Městského soudu v Praze

(dále jen „Společnost“)

 

NÁVRH ROZHODNUTÍ VALNÉ HROMADY SPOLEČNOSTI FORMOU PER ROLLAM

 

Vážení akcionáři,

v souladu s aktuálním zněním stanov Společnosti může být působnost valné hromady nahrazena rozhodováním akcionářů mimo valnou hromadu formou per rollam ve smyslu § 418 a následujících zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOK“). Obracíme se na Vás tímto s návrhy rozhodnutí valné hromady Společnosti formou per rollam (dále společně jen „Návrh“). Pokud jste akcionářem, který má ve vztahu k příslušnému návrhu hlasovací právo, dovolujeme si Vás tímto požádat o formální vyjádření se k němu a jeho doručení dle níže uvedených podmínek. Každý akcionář má dále zejm. právo požadovat a obdržet vysvětlení týkající se Společnosti nebo jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo na výkon akcionářských práv na ní, a uplatňovat návrhy a protinávrhy.

 

Podmínky pro rozhodování per rollam

  1. Svolavatel rozešle emailem všem akcionářům návrh rozhodnutí s náležitostmi dle § 418 odst. 2 ZOK. Vyjádření k Návrhu může učinit akcionář Společnosti evidovaný v seznamu akcionářů Společnosti k rozhodnému dni. Rozhodným dnem pro určení, zda je akcionář oprávněn vyjádřit se k Návrhu, je den určený dle § 405 ZOK, resp. dle stanov Společnosti pro účast akcionáře na valné hromadě Společnosti, přičemž za den konání valné hromady se považuje den rozeslání Návrhu dle věty první. Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je 7.7.2023.
  2. Vyjádření akcionáře k Návrhu musí být učiněno řádně a včas, přičemž způsob hlasování akcionáře musí být zaznamenán na formuláři – hlasovacím lístku, který je pro akcionáře vlastnící zakladatelské akcie přílohou Návrhu, případně pak ve veřejné listině, pokud se postupuje dle § 419 odst. 2 ZOK. Vyjádření akcionáře k Návrhu obsahuje výslovné vyjádření akcionáře, zda hlasuje pro jednotlivé rozhodnutí uvedené v Návrhu, proti němu nebo se hlasování ve vztahu k jednotlivému rozhodnutí uvedenému v Návrhu zdržuje, jednoznačnou identifikaci akcionáře, určení akcií, se kterými je spojeno vykonávané hlasovací právo, a podpis akcionáře nebo jeho zástupce. Činí-li vyjádření za akcionáře jeho zmocněnec, doloží se společně s vyjádřením k Návrhu vždy plnou moc s úředně ověřeným podpisem. Nejsou-li ve vyjádření k Návrhu výslovně označeny akcie, se kterými hodlá akcionář vykonat své právo vyjádřit se k Návrhu, resp. jejich počet, platí, že se akcionář vyjádřil hlasy odpovídajícími všem akciím s hlasovacím právem, které jsou v jeho prospěch evidovány v seznamu akcionářů k rozhodnému dni. V souladu s ust. § 419 odst. 2 ZOK, vyžaduje-li ZOK, aby rozhodnutí valné hromady bylo osvědčeno veřejnou listinou, má rozhodnutí akcionáře formu veřejné listiny, ve které se uvede i obsah návrhu rozhodnutí valné hromady, kterého se vyjádření týká. K vyjádření akcionáře, které neobsahuje výše uvedené náležitosti nebo není učiněno ve stanovené formě, se nepřihlíží.
  3. Lhůta pro doručení vyjádření akcionáře je 5 pracovních dnů. Není-li hlas akcionáře doručen do okamžiku uplynutí lhůty dle věty první, platí, že akcionář s Návrhem nesouhlasí. K vyjádření akcionáře doručeného po lhůtě uvedené dle věty první se nepřihlíží.
  4. Statutární orgán Společnosti o přijetí takového rozhodnutí vyhotoví zápis a bez zbytečného odkladu usnesení rozešle emailem všem akcionářům.

 

I. NÁVRH ROZHODNUTÍ

POŘADOVÉ ČÍSLO ROZHODNUTÍ ROZHODNUTÍ ORGÁN SPOLEČNOSTI
2023-07-21-A Schválení řádné účetní závěrky Společnosti za uplynulé účetní období od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022 (dále jen „Účetní období Společnosti“) Valná hromada
TEXT ROZHODNUTÍ
Valná hromada s účinností k 14.7.2023 schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti a výsledek jejího hospodaření za uplynulé účetní období od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022 (dále jen „Účetní období Společnosti“)
ZDŮVODNĚNÍ NÁVRHU ROZHODNUTÍ
Statutární orgán je dle obecně závazných právních předpisů a stanov Společnosti povinen předložit valné hromadě ke schválení řádnou účetní závěrku a výsledek hospodaření Společnosti za příslušné účetní období. Schválení řádné účetní závěrky náleží v souladu s ust. § 421 odst. 2 písm. g) ZOK do působnosti valné hromady.

Účetní závěrka a výsledek hospodaření Společnosti za Účetní období věrně zachycuje výsledek hospodaření Společnosti za Účetní období, jakož i stav majetku Společnosti k poslednímu dni Účetního období. Účetní závěrka a výsledek hospodaření Společnosti za Účetní období byly rovněž přezkoumány kontrolním orgánem Společnosti. Proto se navrhuje, aby valná hromada řádnou účetní závěrku a výsledek hospodaření Společnosti za Účetní období schválila.

Protože Společnost nevytvořila žádný podfond, odděluje v souladu s ust. § 164 odst. 1 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZISIF“), účetně a majetkově majetek a dluhy ze své investiční činnosti od svého ostatního jmění.

Statutární orgán navrhuje valné hromadě schválit řádnou účetní závěrku Společnosti, kterou zároveň předložil valné hromadě. Řádná účetní závěrka byla ověřena auditorem, společností CCS Audit, s.r.o., IČO: 26754746, se sídlem Konviktská 291/24, Staré Město, 110 00 Praha 1 (dále jen „Auditor“).

PŘÍLOHA
–          Účetní závěrka Společnosti za Účetní období Společnosti

V souladu s ust. § 84 a § 436 ZOK zveřejněna na internetových stránkách https://www.avantfunds.cz/cs/informacni-povinnost/

 

 

LHŮTA PRO DORUČENÍ VYJÁDŘENÍ DRUH AKCIÍ S HLASOVACÍM PRÁVEM KVÓRUM
21.7.2023 – 23:59 SEČ Zakladatelské akcie nadpoloviční většina hlasů všech akcionářů vlastnících zakladatelské akcie

UPOZORNĚNÍ! Právo hlasovat o rozhodnutí 2023-07-21-A mají v souladu s ust. čl. 34.1 a 34.2 stanov Společnosti pouze akcionáři vlastnící zakladatelské akcie Společnosti.

 

II. NÁVRH ROZHODNUTÍ

POŘADOVÉ ČÍSLO ROZHODNUTÍ ROZHODNUTÍ ORGÁN SPOLEČNOSTI
2023-07-21-B Projednání výroční zprávy Společnosti za Účetní období, včetně Zprávy o vztazích Valná hromada
TEXT ROZHODNUTÍ
Valná hromada Společnosti projednala výroční zprávu Společnosti za Účetní období ve smyslu ust. § 436 odst. 2 ZOK, včetně zprávy o vztazích ve smyslu ust. § 82 a násl. ZOK, a k jejímu znění nemá námitek.
ZDŮVODNĚNÍ NÁVRHU ROZHODNUTÍ
Statutární orgán je dle obecně závazných právních předpisů a stanov Společnosti povinen zpracovat zprávu o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou. Tuto zprávu předkládá valné hromadě, aby se s ní mohla seznámit.

Statutární orgán Společnosti zpracoval výroční zprávu Společnosti, včetně zprávy statutárního orgánu a zprávy o vztazích. Výroční zpráva byla ověřena auditorem s výrokem „bez výhrad“.

PŘÍLOHA
–          Výroční zpráva Společnosti

V souladu s ust. § 84 a § 436 ZOK zveřejněna na internetových stránkách https://www.avantfunds.cz/cs/informacni-povinnost/

LHŮTA PRO DORUČENÍ VYJÁDŘENÍ DRUH AKCIÍ S HLASOVACÍM PRÁVEM KVÓRUM
21.7.2023 – 23:59 SEČ Zakladatelské akcie nadpoloviční většina hlasů všech akcionářů vlastnících zakladatelské akcie

UPOZORNĚNÍ! Právo hlasovat o rozhodnutí 2023-07-21-B mají v souladu s ust. čl. 34.1 a 34.2 stanov Společnosti pouze akcionáři vlastnící zakladatelské akcie Společnosti.

 

III. NÁVRH ROZHODNUTÍ

POŘADOVÉ ČÍSLO ROZHODNUTÍ ROZHODNUTÍ ORGÁN SPOLEČNOSTI
2023-07-21-C Seznámení s výsledky činnosti kontrolního orgánu Valná hromada
TEXT ROZHODNUTÍ
Valná hromada bere na vědomí zprávu kontrolního orgánu Společnosti o výsledcích jeho kontrolní činnosti, včetně přezkoumání řádné účetní závěrky Společnosti, stanoviska ke zprávě o vztazích a stanoviska k návrhu statutárního orgánu Společnosti na rozdělení zisku, resp. úhradu ztráty Společnosti za Účetní období.
ZDŮVODNĚNÍ NÁVRHU ROZHODNUTÍ
Kontrolní orgán Společnosti je dle obecně závazných právních předpisů a stanov Společnosti povinen předložit valné hromadě své vyjádření k výsledkům své kontrolní činnosti, včetně přezkoumání řádné a konsolidované účetní závěrky Společnosti za uplynulé účetní období, stanoviska ke zprávě o vztazích za uplynulé účetní období a stanoviska k návrhu statutárního orgánu na rozdělení zisku, resp. úhradu ztráty Společnosti za příslušné účetní období.

Pověřený člen kontrolního orgánu Společnosti seznamuje v souladu s ust. § 449 ZOK valnou hromadu s výsledky činnosti kontrolního orgánu Společnosti.

PŘÍLOHA
LHŮTA PRO DORUČENÍ VYJÁDŘENÍ DRUH AKCIÍ S HLASOVACÍM PRÁVEM KVÓRUM
21.7.2023 – 23:59 SEČ Zakladatelské akcie nadpoloviční většina hlasů všech akcionářů vlastnících zakladatelské akcie

UPOZORNĚNÍ! Právo hlasovat o rozhodnutí 2023-07-21-C mají v souladu s ust. čl. 34.1 a 34.2 stanov Společnosti pouze akcionáři vlastnící zakladatelské akcie Společnosti.

 

IV. NÁVRH ROZHODNUTÍ

POŘADOVÉ ČÍSLO ROZHODNUTÍ ROZHODNUTÍ ORGÁN SPOLEČNOSTI
2023-07-21-D Rozhodnutí o rozdělení zisku nebo úhradě ztráty Společnosti z hospodaření s ostatním jměním za Účetní období Valná hromada
TEXT ROZHODNUTÍ
Vzhledem ke skutečnosti, že hospodářský výsledek Společnosti z hospodaření s ostatním jměním za Účetní období je ve výši 0,- Kč, je rozhodování o něm bezpředmětné.
ZDŮVODNĚNÍ NÁVRHU ROZHODNUTÍ
Statutární orgán je dle obecně závazných právních předpisů a stanov Společnosti povinen předložit valné hromadě ke schválení návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty Společnosti za příslušné účetní období.

Rozhodnutí o naložení s hospodářským výsledkem Společnosti náleží v souladu s ust. § 421 odst. 2 písm. h) ZOK do působnosti valné hromady.

PŘÍLOHA

 

V. NÁVRH ROZHODNUTÍ

POŘADOVÉ ČÍSLO ROZHODNUTÍ ROZHODNUTÍ ORGÁN SPOLEČNOSTI
2023-07-21-E Rozhodnutí o rozdělení zisku nebo úhradě ztráty Společnosti z její investiční činnosti za Účetní období Valná hromada
TEXT ROZHODNUTÍ
Valná hromada Společnosti rozhoduje uhradit ztrátu Společnosti z její investiční činnosti v plné výši, tj. 27 818 778,86 Kč, ze zisku Společnosti z její investiční činnosti z minulých účetních období.
ZDŮVODNĚNÍ NÁVRHU ROZHODNUTÍ
Statutární orgán je dle obecně závazných právních předpisů a stanov Společnosti povinen předložit valné hromadě ke schválení návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty Společnosti za příslušné účetní období.

Rozhodnutí o úhradě ztráty Společnosti náleží v souladu s ust. § 421 odst. 2 písm. h) ZOK, do působnosti valné hromady. Statutární orgán navrhuje výsledek hospodaření za Účetní období se ztrátou ve výši 27 818 778,86 Kč uhradit ze zisku Společnosti z její investiční činnosti z minulých účetních období v plné výši.

Uvedený návrh byl též odsouhlasen kontrolním orgánem Společnosti. Proto se navrhuje, aby valná hromada předložený návrh schválila.

PŘÍLOHA
LHŮTA PRO DORUČENÍ VYJÁDŘENÍ DRUH AKCIÍ S HLASOVACÍM PRÁVEM KVÓRUM
21.7.2023 – 23:59 SEČ Zakladatelské akcie 2/3 většina hlasů všech akcionářů vlastnících zakladatelské akcie

UPOZORNĚNÍ! Právo hlasovat o rozhodnutí 2023-07-21-E mají v souladu s ust. čl. 34.1 a 34.2 stanov Společnosti pouze akcionáři vlastnící zakladatelské akcie Společnosti.

 

VI. NÁVRH ROZHODNUTÍ

POŘADOVÉ ČÍSLO ROZHODNUTÍ ROZHODNUTÍ ORGÁN SPOLEČNOSTI
2023-07-21-F Rozhodnutí o určení auditora Společnosti pro aktuální účetní období Valná hromada
TEXT ROZHODNUTÍ
Valná hromada Společnosti určuje auditorem Společnosti pro aktuální účetní období společnost CCS Audit, s.r.o., IČO: 26754746, se sídlem Konviktská 291/24, Staré Město, 110 00 Praha 1.
ZDŮVODNĚNÍ NÁVRHU ROZHODNUTÍ
Společnost je povinna mít dle ust. § 187 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZISIF“), účetní závěrku ověřenou auditorem. Auditora pro účetní závěrku dle ust. § 17 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o auditorech“), a stanov Společnosti určuje valná hromada.

Valná hromada Společnosti obdržela návrh, aby se auditorem Společnosti pro aktuální účetní období stala společnost CCS Audit, s.r.o., IČO: 26754746, se sídlem Konviktská 291/24, Staré Město, 110 00 Praha 1 (dále jen „Auditorská společnost“). Auditorská společnost je zapsána v seznamu auditorů pod ev. č. 417 a je renomovaným auditorem způsobilým k ověření účetní závěrky Společnosti

PŘÍLOHA
LHŮTA PRO DORUČENÍ VYJÁDŘENÍ DRUH AKCIÍ S HLASOVACÍM PRÁVEM KVÓRUM
21.7.2023 – 23:59 SEČ Zakladatelské akcie nadpoloviční většina hlasů všech akcionářů vlastnících zakladatelské akcie

UPOZORNĚNÍ! Právo hlasovat o rozhodnutí 2023-07-21-F mají v souladu s ust. čl. 34.1 a 34.2 stanov Společnosti pouze akcionáři vlastnící zakladatelské akcie Společnosti.

 

VII. NÁVRH ROZHODNUTÍ

POŘADOVÉ ČÍSLO ROZHODNUTÍ ROZHODNUTÍ ORGÁN SPOLEČNOSTI
2023-07-21-G Odvolání statutárního orgánu Společnosti z funkce Valná hromada
TEXT ROZHODNUTÍ
Valná hromada s účinností od 21. 7. 2023 odvolává z funkce člena představenstva Společnosti pana Petra Krogmana, dat. nar. 5. června 1973, bytem Za hájem 251/4, Sedlec, 160 00 Praha 6.
ZDŮVODNĚNÍ NÁVRHU ROZHODNUTÍ
Dle ust. § 421 odst. 2 písm. e) ZOK ve spojení s čl. 30.2 písm. b) stanov Společnosti je volba a odvolání člena představenstva v kompetenci valné hromady Společnosti. Důvodem odvolání je ukončení činnosti p. Krogmana na pozici člena představenstva a výhledově také na pozici finančního ředitele Společnosti a následní přesun na pozici portfolio managera Společnosti.
PŘÍLOHA
LHŮTA PRO DORUČENÍ VYJÁDŘENÍ DRUH AKCIÍ S HLASOVACÍM PRÁVEM KVÓRUM
21.7.2023 – 23:59 SEČ Zakladatelské akcie 2/3 většina hlasů všech akcionářů vlastnících zakladatelské akcie

UPOZORNĚNÍ! Právo hlasovat o rozhodnutí 2023-07-21-G mají v souladu s ust. čl. 34.1 a 34.2 stanov Společnosti pouze akcionáři vlastnící zakladatelské akcie Společnosti.

 

VIII. NÁVRH ROZHODNUTÍ

POŘADOVÉ ČÍSLO ROZHODNUTÍ ROZHODNUTÍ ORGÁN SPOLEČNOSTI
2023-07-21-H Jmenování statutárního orgánu Společnosti do funkce Valná hromada
TEXT ROZHODNUTÍ
Valná hromada s účinností od 22. 7. 2023 jmenuje do funkce člena představenstva Společnosti pana Ondřeje Kubíka, dat.nar. 27. 7. 1981, bytem Batňovice 296, 542 32 Batňovice.
ZDŮVODNĚNÍ NÁVRHU ROZHODNUTÍ
Dle ust. § 421 odst. 2 písm. e) ZOK ve spojení s čl. 30.2 písm. b) stanov Společnosti je volba a odvolání člena představenstva v kompetenci valné hromady Společnosti. Důvodem jmenování je nahrazení p. Krogmana ve funkci.
PŘÍLOHA
LHŮTA PRO DORUČENÍ VYJÁDŘENÍ DRUH AKCIÍ S HLASOVACÍM PRÁVEM KVÓRUM
21.7.2023 – 23:59 SEČ Zakladatelské akcie 2/3 většina hlasů všech akcionářů vlastnících zakladatelské akcie

UPOZORNĚNÍ! Právo hlasovat o rozhodnutí 2023-07-21-H mají v souladu s ust. čl. 34.1 a 34.2 stanov Společnosti pouze akcionáři vlastnící zakladatelské akcie Společnosti.

 

 

Vyjádření k návrhu rozhodnutí 2023-07-20-A, B, C, E, F, G a H vč. hlasovacího lístku dle přílohy Návrhu lze doručit:

  1. Korespondenčně s úředně ověřeným podpisem na adresu sídla Společnosti nebo administrátora Společnosti: AVANT investiční společnost, a.s Hvězdova 1716/2b, Nusle, 140 00 Praha 4.
  2. Elektronicky opatřený uznávaným elektronickým podpisem na elektronickou adresu administrátora Společnosti: info@avantfunds.cz.
  3. Osobně akcionářem v pracovní dny 9:00-16:00 v sídle statutárního orgánu Společnosti nebo administrátora Společnosti na adrese: AVANT investiční společnost, a.s., Hvězdova 1716/2b, Nusle, 140 00 Praha 4, kde bude ověřena totožnost akcionáře.
  4. Elektronicky bez úředně ověřeného podpisu na elektronickou adresu administrátora Společnosti: info@avantfunds.cz, kdy vůle akcionáře bude následně potvrzena vhodným způsobem např. videokonferencí, a statutární orgán tuto skutečnost na hlasovací lístek potvrdí.

 

Děkujeme Vám za spolupráci.

V Praze dne 14. 7. 2023

 
Petr Krogman, člen představenstva, v.r.

 

Rozdělovník:            Akcionáři dle seznamu akcionářů k rozhodnému dni 7. 7. 2023