Návrh rozhodnutí valné hromady společnosti VENDEAVOUR Private Equity Fund SICAV a.s. formou per rollam

SPOLEČNOST

NÁZEV IČO
VENDEAVOUR Private Equity Fund SICAV a.s. 086 13 893
SÍDLO ZÁPIS V OR
Maříkova 1899/1, 621 00 Brno B 8254 vedená u Krajského soudu v Brně

(dále jen „Společnost“)

 

NÁVRH ROZHODNUTÍ VALNÉ HROMADY SPOLEČNOSTI FORMOU PER ROLLAM

 

Vážení akcionáři,

v souladu s aktuálním zněním stanov Společnosti může být působnost valné hromady nahrazena rozhodováním akcionářů mimo valnou hromadu formou per rollam ve smyslu § 418 a následujících zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOK“). Obracíme se na Vás tímto s návrhem rozhodnutí valné hromady Společnosti formou per rollam (dále jen „Návrh“). Pokud jste akcionářem, který má ve vztahu k příslušnému návrhu hlasovací právo, dovolujeme si Vás tímto požádat o formální vyjádření se k němu a jeho doručení dle níže uvedených podmínek. Každý akcionář má dále zejm. právo požadovat a obdržet vysvětlení týkající se Společnosti nebo jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo na výkon akcionářských práv na ní, a uplatňovat návrhy a protinávrhy.

 

Podmínky pro rozhodování per rollam:

 

  1. svolavatel rozešle emailem všem akcionářům návrh rozhodnutí s náležitostmi dle § 418 odst. 2 ZOK. Vyjádření k Návrhu může učinit akcionář Společnosti evidovaný v seznamu akcionářů Společnosti k rozhodnému dni. Rozhodným dnem pro určení, zda je akcionář oprávněn vyjádřit se k Návrhu, je den určený dle § 405 ZOK, resp. dle stanov Společnosti pro účast akcionáře na valné hromadě Společnosti, přičemž za den konání valné hromady se považuje den rozeslání Návrhu dle věty první. Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je 7. 2023;
  2. vyjádření akcionáře k Návrhu musí být učiněno řádně a včas, přičemž způsob hlasování akcionáře musí být zaznamenán na formuláři – hlasovacím lístku, který je pro akcionáře vlastnící zakladatelské akcie přílohou Návrhu, případně pak ve veřejné listině, pokud se postupuje dle § 419 odst. 2 ZOK. Vyjádření akcionáře k Návrhu obsahuje výslovné vyjádření akcionáře, zda hlasuje pro jednotlivé rozhodnutí uvedené v Návrhu, proti němu nebo se hlasování ve vztahu k jednotlivému rozhodnutí uvedenému v Návrhu zdržuje, jednoznačnou identifikaci akcionáře, určení akcií, se kterými je spojeno vykonávané hlasovací právo, a podpis akcionáře nebo jeho zástupce. Činí-li vyjádření za akcionáře jeho zmocněnec, doloží se společně s vyjádřením k Návrhu vždy plnou moc s úředně ověřeným podpisem. Nejsou-li ve vyjádření k Návrhu výslovně označeny akcie, se kterými hodlá akcionář vykonat své právo vyjádřit se k Návrhu, resp. jejich počet, platí, že se akcionář vyjádřil hlasy odpovídajícími všem akciím s hlasovacím právem, které jsou v jeho prospěch evidovány v seznamu akcionářů k rozhodnému dni. V souladu s ust. § 419 odst. 2 ZOK, vyžaduje-li ZOK, aby rozhodnutí valné hromady bylo osvědčeno veřejnou listinou, má rozhodnutí akcionáře formu veřejné listiny, ve které se uvede i obsah návrhu rozhodnutí valné hromady, kterého se vyjádření týká. K vyjádření akcionáře, které neobsahuje výše uvedené náležitosti nebo není učiněno ve stanovené formě, se nepřihlíží;
  3. lhůta pro doručení vyjádření akcionáře je 5 pracovních dní. Není-li hlas akcionáře doručen do okamžiku uplynutí lhůty dle věty první, platí, že akcionář s Návrhem nesouhlasí. K vyjádření akcionáře doručeného po lhůtě uvedené dle věty první se nepřihlíží;
  4. statutární orgán Společnosti o přijetí takového rozhodnutí vyhotoví zápis a bez zbytečného odkladu usnesení rozešle emailem všem akcionářům.

 

I. NÁVRH ROZHODNUTÍ

POŘADOVÉ ČÍSLO ROZHODNUTÍ ROZHODNUTÍ ORGÁN SPOLEČNOSTI
2023-08-07-A Schválení smlouvy o výkonu funkce individuálního statutárního orgánu Valná hromada
TEXT ROZHODNUTÍ
Valná hromada Společnosti schvaluje Smlouvu o výkonu funkce individuálního statutárního orgánu, společnosti AVANT investiční společnost, a.s., IČO: 275 90 241, se sídlem Hvězdova 1716/2b, 140 00 Praha 4 (dále jen „AVANT“), jakož i způsob a výši odměňování statutárního orgánu.
ZDŮVODNĚNÍ NÁVRHU ROZHODNUTÍ
Dle ust. § 59 a násl. ZOK je ke sjednání úplaty mezi členem orgánu obchodní korporace a obchodní korporací nutné uzavřít písemnou smlouvu, která bude splňovat náležitosti ZOK. V opačném případě platí, že výkon funkce je bezplatný. Smlouvu o výkonu funkce schvaluje v souladu s

ust. § 59 odst. 2 ZOK valná hromada Společnosti.

PŘÍLOHA
Smlouva o výkonu funkce individuálního statutárního orgánu je k nahlédnutí v pracovní dny od 9:00-16:00 hod. v sídle člena představenstva společnosti.
LHŮTA PRO DORUČENÍ VYJÁDŘENÍ DRUH AKCIÍ S HLASOVACÍM PRÁVEM KVÓRUM
14. 8. 2023 – 16:00 SEČ Zakladatelské akcie nadpoloviční většina hlasů přítomných akcionářů vlastnících zakladatelské akcie

 

Vyjádření k návrhu rozhodnutí 2023-08-07-A, vč. hlasovacího lístku dle přílohy Návrhu lze doručit:

 

  1. korespondenčně s úředně ověřeným podpisem na adresu statutárního orgánu Společnosti: AVANT investiční společnost, a.s., Hvězdova 1716/2b, Nusle, 140 00 Praha 4;

 

  1. elektronicky opatřený uznávaným elektronickým podpisem na elektronickou adresu statutárního orgánu Společnosti: info@avantfunds.cz;

 

  1. osobně akcionářem v pracovní dny 9:00-16:00 v sídle statutárního orgánu Společnosti na adrese: AVANT investiční společnost, a.s., Hvězdova 1716/2b, Nusle, 140 00 Praha 4;

 

  1. elektronicky bez úředně ověřeného podpisu na elektronickou adresu statutárního orgánu Společnosti: info@avantfunds.cz, kdy vůle akcionáře bude následně potvrzena vhodným způsobem např. videokonferencí, a statutární orgán tuto skutečnost na hlasovací lístek potvrdí.

 

Děkujeme Vám za spolupráci.

 

V Brně dne 7. 8. 2023

 

PODPIS
 

 

 

Ing. Miroslav Šváb,

zmocněný zástupce člena představenstva

 

Rozdělovník:            akcionáři dle seznamu akcionářů k rozhodnému dni 31. 7. 2022.