Odložení valné hromady společnosti Generalist Capital Management SICAV, a.s.

Odložení valné hromady

 

Obchodní firma Generalist Capital Management SICAV, a.s.
IČO 191 94 676
Sídlo Hvězdova 1716/2b Praha 4 14000
Zápis v obchodním rejstříku B 28061 vedená u Městského soudu v Praze

(dále jen „Společnost“)

 

Statutární orgán Společnosti tímto v souladu s ust. § 410 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dále jen „ZOK“),

odkládá

konání valné hromady Společnosti, původně svolané na den 29. 3. 2024, od 10:00 hodin, v sídle společnosti AVANT investiční společnost, a.s., na adrese Hvězdova 1716/2b, Praha 4 – Nusle, PSČ 140 00, Doručovací číslo: 14078.

a to na den 4. 4. 2024 od 10:00 hodin, v sídle společnosti AVANT investiční společnost, a.s., na adrese Hvězdova 1716/2b, Praha 4 – Nusle, PSČ 140 00, Doručovací číslo: 14078.

 

Důvodem pro odložení konání valné hromady je skutečnost, že v požadovaném termínu nebylo možné zajistit usnášeníschopnost valné hromady z důvodu státního svátku.

Plné moci s aktualizovaným datem konání VH jakož i původní pozvánka jsou součástí příloh tohoto oznámení.

Rozhodným dnem pro účast akcionářů vlastnících akcie Společnosti na valné hromadě je 28. 3. 2024.

Zápis akcionářů do listiny přítomných akcionářů bude probíhat v místě a den konání v době od 9:45 hodin.

 

 

 

 

A. Informace pro akcionáře

Statutární orgán Společnosti uveřejňuje v souladu s ust. § 410 ZOK ve spojení s ust. § 406 ZOK oznámení o odložení valné hromady na internetových stránkách https://www.avantfunds.cz/cs/informacni-povinnost/ a současně oznámení o odložení valné hromady zasílá akcionářům na adresu elektronické pošty uvedenou v seznamu akcionářů.

 

Společnost přijímá sdělení od akcionářů elektronicky na e-mailové adrese: daniel.drinka@avantfunds.cz.

 

 

 

 

Datum podpisu    21. 3. 2024
AVANT investiční společnost, a.s., člen představenstva

Ing. Pavel Hoffman, zmocněný zástupce, v.r.