Oznámení o odvolání konání valné hromady fondu IC INVEST SICAV, a.s.

Oznámení o odvolání valné hromady

 

Obchodní firma IC INVEST FUND SICAV, a.s.
IČO 071 52 906
Sídlo Na příkopě 988/31, Staré Město, 110 00 Praha 1
Zápis v obchodním rejstříku B 23476 vedená u Městského soudu v Praze

(dále jen „Společnost“)

 

Statutární orgán Společnosti tímto v souladu s ust. § 410 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dále jen „ZOK“) a Stanov

odvolává řádnou valnou hromadu, která se měla konat dne 9. 11. 2020, od 13:00 hodin, v sídle společnosti AVANT investiční společnost, a.s., na adrese Rohanské nábřeží 671/15, Karlín, 186 00 Praha 8

 

Odůvodnění:

V souvislosti s usnesením vlády České republiky ze dne 26. října 2020 č. 1102 o přijetí krizového opatření, v návaznosti na usnesení vlády č. 957 ze dne 30. září 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů a rozhodnutím o přijetí krizových opatření, představenstvo Společnosti se rozhodlo odvolat konání valné hromady svolané na 9. 11. 2020, od 13:00 hodin, v sídle společnosti AVANT investiční společnost, a.s., na adrese Rohanské nábřeží 671/15, Karlín, 186 00 Praha 8. Plánovaný pořad jednání se uskuteční následovně:

Hlasování o návrhu usnesení o změně stanov a návrhu o schválení smlouvy o výkonu funkce individuálního statutárního orgánu, kde nabývají hlasovací právo pouze zakladatelské akcie bude uskutečněno formou per rollam ve smyslu čl. XII odst. 15 ve spojení s čl. XII odst. 22 Stanov.

Hlasování o návrhu usnesení o změně stanov, kde nabývají hlasovací právo zakladatelské akcie i investiční akcie bude uskutečněno formou řádně svolané valné hromady s možností účasti a hlasování na valné hromadě s využitím videokonference v souladu s čl. XII odst. 7.

 

Datum podpisu    6. 11. 2020
AVANT investiční společnost, a.s., člen představenstva

Mgr. Ing. Ondřej Pieran, CFA, pověřený zmocněnec, v.r.