OZNÁMENÍ O PŘEMĚNĚ CENNÉHO PAPÍRU NA ZAKNIHOVANÝ CENNÝ PAPÍR / VÝZVA K ODEVZDÁNÍ LISTINNÝCH CENNÝCH PAPÍRŮ – TUTAMEN SICAV, a.s.

 

 

Oznámení o přeměně cenného papíru na zaknihovaný cenný papír /

 Výzva k odevzdání listinných cenných papírů

 

Statutární ředitel společnosti

TUTAMEN SICAV, a.s.,

se sídlem Václavské náměstí 834/17, 110 00, Praha 1,

IČO: 059 79 528,

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka B 22370

 (dále jen „Společnost“),

 

vyzývá akcionáře k odevzdání listinných cenných papírů, konkr. investičních akcií prioritních vydaných Společností k podfondu TUTAMEN podfond MASTER (dále také jako „Původní akcie“) z důvodu přeměny jejich podoby z listinných cenných papírů na zaknihované cenné papíry.

Valná hromada Společnosti dne 28.6.2018 přijala rozhodnutí, na základě kterého došlo ke změně stanov Společnosti, a s tím související změně podoby stávajících vydaných investičních akcií prioritních vydaných Společností k podfondu TUTAMEN podfond MASTER (dále jen „Podfond“), a to konkr. z listinných cenných papírů na zaknihované cenné papíry.

Lhůta pro odevzdání původních akcií za účelem jejich zaknihování byla stanovena na 90 (slovy: devadesát) kalendářních dnů ode dne zveřejnění této výzvy. Z výše uvedeného plyne, že akcionáři vlastnící Původní akcie jsou povinni tyto akcie odevzdat Společnosti, nejpozději do 7.11.2018. Odevzdání původních akcií je možné uskutečnit v této lhůtě vždy v pracovní dny v době od 9:00 do 16:00 hod v sídle statutárního ředitele Společnosti, konkr. společnosti AVANT investiční společnost, a.s., IČO: 275 90 241, se sídlem Rohanské nábřeží 671/15, 186 00, Praha 8 (dále jen „Statutární ředitel“), příp. při osobním setkání se zplnomocněným zástupcem Společnosti.

 

 

Místo: Praha

Datum: 9.8.2018

 

__________________________

Mgr. Ing. Ondřej Pieran, CFA

pověřený zmocněnec Statutárního ředitele