Oznámení o schůzi vlastníků dluhopisů – Dluhopis ČP 2016 EUR 2022- 2027, 4,0 %

AVANT investiční společnost, a.s., jednající na účet Česká pole 2016 otevřený podílový fond – OZNÁMENÍ O SVOLÁNÍ SCHŮZE VLASTNÍKŮ DLUHOPISŮ – Dluhopis ČP 2016 EUR 2022-2027, 4,0 %

 

 1. EMITENT

AVANT investiční společnost, a.s., jednající na účet Česká pole 2016 otevřený podílový fond, se sídlem Hvězdova 1716/2b, Nusle, 140 00 Praha 4, IČO: 27590241, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B, vložka 11040

(dále také jako „Emitent“)

 1. DLUHOPISY

Emitent vydal dluhopisy s označením – Dluhopis ČP 2016 EUR 2022-2027, 4,0 %, Identifikační označení: číselná řada 001 až 150; emisi dluhopisů byl přidělen ISIN: CZ0003543407, LEI: 315700CI2JRMQRQI2O88,

datum emise: 10.8.2022

(dále také jako „Dluhopisy“)

 1. SCHŮZE VLASTNÍKŮ DLUHOPISŮ

Emitent v souladu se zákonem č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s emisními podmínkami Dluhopisů obsažených v prospektu k Dluhopisům, tímto oznamuje vlastníkům Dluhopisů, že se bude konat schůze vlastníků Dluhopisů.

 1. MÍSTO, DATUM A ČAS KONÁNÍ SCHŮZE VLASTNÍKŮ DLUHOPISŮ

Místo: kanceláře Emitenta, na adrese Hvězdova 1716/2b, Nusle, 140 00 Praha 4
Datum: 27.10.2023
Čas: 13:00 hod

 

 1. DŮVOD KONÁNÍ SCHŮZE VLASTNÍKŮ DLUHOPISŮ

Emisní podmínky Dluhopisu uvádějí splatnost ročního výnosu Dluhopisu vždy k 9. srpnu daného roku a výplatu na bankovní účet vlastníka Dluhopisu do 15 dní od tohoto data. Emitent zamýšlí předložit vlastníkům Dluhopisů číselní řada 141 – 150 návrh na individuální výplatu výnosů Dluhopisu odlišně od emisních podmínek.

 1. PROGRAM JEDNÁNÍ SCHŮZE VLASTNÍKŮ DLUHOPISŮ
 2. Zahájení, ověření účasti;
  2. Hlasování o schválení výplaty výnosu dluhopisů číselné označení 141 – 150 do 31.10.2023;
  3. Závěr.

 

 1. NÁVRH USNESENÍ

„Schůze vlastníků Dluhopisů schvaluje výplatu výnosu dluhopisů Dluhopis ČP 2016 EUR 2022-2027, 4,0 ISIN: CZ0003543407, LEI: 315700CI2JRMQRQI2O88, číselná řada 141 až 150 na bankovní účet vlastníků dluhopisů do 31.10.2023.“

 1. ROZHODNÝ DEN PRO ÚČAST NA SCHŮZI VLASTNÍKŮ DLUHOPISŮ
  27.10.2023


Informace pro vlastníky Dluhopisů:

Prezence vlastníků Dluhopisů bude zahájena v 12.30 hodin. Při prezenci se vlastníci Dluhopisů – fyzické osoby prokážou platným občanským průkazem. Osoby jednající za právnickou osobu navíc odevzdají originál či úředně ověřenou kopii dokladu osvědčujícího jejich oprávnění za právnickou osobu jednat. Zástupci vlastníků Dluhopisů navíc odevzdají originál či úředně ověřenou kopii písemné plné moci, ze které vyplývá jejich oprávnění zastupovat na schůzi vlastníků dluhopisů příslušného vlastníka Dluhopisu.

 

Vzorová plná moc k zastupování je dostupná na požádaní na adrese info@avantfunds.cz.

 

V Praze dne 25.10.2023

 

AVANT investiční společnost, a.s., jednající na účet Česká pole 2016 otevřený podílový fond