Oznámení o veřejném nabízení investic fondu r2p

Česká národní banka
Sekce licenčních a sankčních řízení
Odbor licenční
Na Příkopě 28
110 00 Praha 1

Oznamovatel:

AVANT investiční společnost, a.s.
IČO: 275 90 241,
se sídlem Rohanské nábřeží 671/15, Karlín, 186 00 Praha 8,
zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 11040,
(dále jen „Oznamovatel“)

Investiční fond:

r2p invest SICAV, a.s.
IČO: 073 15 899,
se sídlem Rohanské nábřeží 671/15, Karlín, 186 00 Praha 8
zapsaný v obchodným rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 23674,
(dále jen „Fond“)

Věc: Oznámení o veřejném nabízení investic v České republice ve smyslu § 461 odst. 3 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech

I.

Oznamovatel jako obhospodařovatel a administrátor fondu kvalifikovaných investorů r2p invest SICAV, a.s. informuje Českou národní banku, že investice do Fondu budou v České republice veřejně nabízeny, čímž naplňuje informační povinnost podle § 461 odst. 3 zákona č. 240/2014 Sb. o investičních společnostech a investičních fondech.

II.

Oznamovatel tímto výslovně prohlašuje, že veškeré údaje jím uvedené v tomto oznámení i předložené dokumenty a doklady jsou pravdivé, aktuální a úplné.

V Praze dne 28. 1. 2020

Za AVANT investiční společnost, a.s.

……………………………………….
Mgr. Robert Robek