Oznámení výsledku rozhodování valné hromady per rollam fondu ZSZ investiční fond s proměnným základním kapitálem a.s.

SPOLEČNOST

NÁZEV IČO
ZSZ investiční fond s proměnným základním kapitálem a.s. 24307467
SÍDLO ZÁPIS V OR
Churnajevova 1217/10, Modřany, 143 00 Praha 4 B 18200 vedená u Městského soudu v Praze

(dále jen „Společnost“)

 

OZNÁMENÍ VÝSLEDKU ROZHODOVÁNÍ VALNÉ HROMADY SPOLEČNOSTI FORMOU PER ROLLAM

 

Vážení akcionáři,

v souladu s aktuálním zněním stanov Společnosti může být působnost valné hromady nahrazena rozhodováním akcionářů mimo valnou hromadu formou per rollam ve smyslu § 418 a následujících zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOK“). Dne 14.7.2023 byl všem akcionářům Společnosti s hlasovacím právem vedených v seznamu akcionářů k rozhodnému dni, tedy k 7.7.2023, rozeslán návrh rozhodnutí valné hromady formou per rollam (dále jen „Návrh“), přičemž lhůta pro doručení vyjádření jednotlivých akcionářů k Návrhu byla stanovena na 21.7.2023– 23:59 SEČ.

 

Výsledkem výše uvedeného hlasování je přijetí následujících rozhodnutí:

 

I. ROZHODNUTÍ

POŘADOVÉ ČÍSLO ROZHODNUTÍ ROZHODNUTÍ ORGÁN SPOLEČNOSTI
2023-07-21-A Schválení řádné účetní závěrky Společnosti za uplynulé účetní období od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022 (dále jen „Účetní období Společnosti“) Valná hromada
TEXT ROZHODNUTÍ
Valná hromada s účinností k 14.7.2023 schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti a výsledek jejího hospodaření za uplynulé účetní období od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022 (dále jen „Účetní období Společnosti“)
DEN PŘIJETÍ ROZHODNUTÍ DRUH AKCIÍ S HLASOVACÍM PRÁVEM KVÓRUM POTŘEBNÁ VĚTŠINA
21.7.2023 – 10:30 SEČ Zakladatelské akcie >1/2 (jedna polovina) hlasů všech akcionářů vlastnících zakladatelské akcie >50 000 hlasů všech akcionářů vlastnících zakladatelské akcie
DRUH AKCIÍ CELKOVÝ POČET HLASŮ POČET ODEVZDANÝCH HLASŮ PRO PŘIJETÍ ROZHODNUTÍ HLASOVALO
Zakladatelské akcie 100 000 100 000 100 000

 

II. ROZHODNUTÍ

POŘADOVÉ ČÍSLO ROZHODNUTÍ ROZHODNUTÍ ORGÁN SPOLEČNOSTI
2023-07-21-B Projednání výroční zprávy Společnosti za Účetní období, včetně Zprávy o vztazích Valná hromada
TEXT ROZHODNUTÍ
Valná hromada Společnosti projednala výroční zprávu Společnosti za Účetní období ve smyslu ust. § 436 odst. 2 ZOK, včetně zprávy o vztazích ve smyslu ust. § 82 a násl. ZOK, a k jejímu znění nemá námitek.
DEN PŘIJETÍ ROZHODNUTÍ DRUH AKCIÍ S HLASOVACÍM PRÁVEM KVÓRUM POTŘEBNÁ VĚTŠINA
21.7.2023 – 10:30 SEČ Zakladatelské akcie >1/2 (jedna polovina) hlasů všech akcionářů vlastnících zakladatelské akcie >50 000 hlasů všech akcionářů vlastnících zakladatelské akcie
DRUH AKCIÍ CELKOVÝ POČET HLASŮ POČET ODEVZDANÝCH HLASŮ PRO PŘIJETÍ ROZHODNUTÍ HLASOVALO
Zakladatelské akcie 100 000 100 000 100 000

 

III. ROZHODNUTÍ

POŘADOVÉ ČÍSLO ROZHODNUTÍ ROZHODNUTÍ ORGÁN SPOLEČNOSTI
2023-07-21-C Seznámení s výsledky činnosti kontrolního orgánu Valná hromada
TEXT ROZHODNUTÍ
Valná hromada bere na vědomí zprávu kontrolního orgánu Společnosti o výsledcích jeho kontrolní činnosti, včetně přezkoumání řádné účetní závěrky Společnosti, stanoviska ke zprávě o vztazích a stanoviska k návrhu statutárního orgánu Společnosti na rozdělení zisku, resp. úhradu ztráty Společnosti za Účetní období.
DEN PŘIJETÍ ROZHODNUTÍ DRUH AKCIÍ S HLASOVACÍM PRÁVEM KVÓRUM POTŘEBNÁ VĚTŠINA
21.7.2023 – 10:30 SEČ Zakladatelské akcie >1/2 (jedna polovina) hlasů všech akcionářů vlastnících zakladatelské akcie >50 000 hlasů všech akcionářů vlastnících zakladatelské akcie
DRUH AKCIÍ CELKOVÝ POČET HLASŮ POČET ODEVZDANÝCH HLASŮ PRO PŘIJETÍ ROZHODNUTÍ HLASOVALO
Zakladatelské akcie 100 000 100 000 100 000

 

 

 

 

IV. ROZHODNUTÍ

POŘADOVÉ ČÍSLO ROZHODNUTÍ ROZHODNUTÍ ORGÁN SPOLEČNOSTI
2023-07-21-D Rozhodnutí o rozdělení zisku nebo úhradě ztráty Společnosti z hospodaření s ostatním jměním za Účetní období Valná hromada
TEXT ROZHODNUTÍ
Vzhledem ke skutečnosti, že hospodářský výsledek Společnosti z hospodaření s ostatním jměním za Účetní období je ve výši 0,- Kč, je rozhodování o něm bezpředmětné.

 

V. ROZHODNUTÍ

POŘADOVÉ ČÍSLO ROZHODNUTÍ ROZHODNUTÍ ORGÁN SPOLEČNOSTI
2023-07-21-E Rozhodnutí o rozdělení zisku nebo úhradě ztráty Společnosti z její investiční činnosti za Účetní období Valná hromada
TEXT ROZHODNUTÍ
Valná hromada Společnosti rozhoduje uhradit ztrátu Společnosti z její investiční činnosti v plné výši, tj. 27 818 778,86 Kč, ze zisku Společnosti z její investiční činnosti z minulých účetních období.
DEN PŘIJETÍ ROZHODNUTÍ DRUH AKCIÍ S HLASOVACÍM PRÁVEM KVÓRUM POTŘEBNÁ VĚTŠINA
21.7.2023 – 10:30 SEČ Zakladatelské akcie >2/3 většina hlasů všech akcionářů vlastnících zakladatelské akcie >66 667 hlasů všech akcionářů vlastnících zakladatelské akcie
DRUH AKCIÍ CELKOVÝ POČET HLASŮ POČET ODEVZDANÝCH HLASŮ PRO PŘIJETÍ ROZHODNUTÍ HLASOVALO
Zakladatelské akcie 100 000 100 000 100 000

 

VI. ROZHODNUTÍ

POŘADOVÉ ČÍSLO ROZHODNUTÍ ROZHODNUTÍ ORGÁN SPOLEČNOSTI
2023-07-21-F Rozhodnutí o určení auditora Společnosti pro aktuální účetní období Valná hromada
TEXT ROZHODNUTÍ
Valná hromada Společnosti určuje auditorem Společnosti pro aktuální účetní období společnost CCS Audit, s.r.o., IČO: 26754746, se sídlem Konviktská 291/24, Staré Město, 110 00 Praha 1.
DEN PŘIJETÍ ROZHODNUTÍ DRUH AKCIÍ S HLASOVACÍM PRÁVEM KVÓRUM POTŘEBNÁ VĚTŠINA
21.7.2023 – 10:30 SEČ Zakladatelské akcie >1/2 (jedna polovina) hlasů všech akcionářů vlastnících zakladatelské akcie >50 000 hlasů všech akcionářů vlastnících zakladatelské akcie
DRUH AKCIÍ CELKOVÝ POČET HLASŮ POČET ODEVZDANÝCH HLASŮ PRO PŘIJETÍ ROZHODNUTÍ HLASOVALO
Zakladatelské akcie 100 000 100 000 100 000

 

VII. ROZHODNUTÍ

POŘADOVÉ ČÍSLO ROZHODNUTÍ ROZHODNUTÍ ORGÁN SPOLEČNOSTI
2023-07-21-G Odvolání statutárního orgánu Společnosti z funkce Valná hromada
TEXT ROZHODNUTÍ
Valná hromada s účinností od 21. 7. 2023 odvolává z funkce člena představenstva Společnosti pana Petra Krogmana, dat. nar. 5. června 1973, bytem Za hájem 251/4, Sedlec, 160 00 Praha 6.
DEN PŘIJETÍ ROZHODNUTÍ DRUH AKCIÍ S HLASOVACÍM PRÁVEM KVÓRUM POTŘEBNÁ VĚTŠINA
21.7.2023 – 10:30 SEČ Zakladatelské akcie >2/3 většina hlasů všech akcionářů vlastnících zakladatelské akcie >66 667 hlasů všech akcionářů vlastnících zakladatelské akcie
DRUH AKCIÍ CELKOVÝ POČET HLASŮ POČET ODEVZDANÝCH HLASŮ PRO PŘIJETÍ ROZHODNUTÍ HLASOVALO
Zakladatelské akcie 100 000 100 000 100 000

 

VIII.ROZHODNUTÍ

POŘADOVÉ ČÍSLO ROZHODNUTÍ ROZHODNUTÍ ORGÁN SPOLEČNOSTI
2023-07-21-H Jmenování statutárního orgánu Společnosti do funkce Valná hromada
TEXT ROZHODNUTÍ
Valná hromada s účinností od 22. 7. 2023 jmenuje do funkce člena představenstva Společnosti pana Ondřeje Kubíka, dat.nar. 27. 7. 1981, bytem Batňovice 296, 542 32 Batňovice.
DEN PŘIJETÍ ROZHODNUTÍ DRUH AKCIÍ S HLASOVACÍM PRÁVEM KVÓRUM POTŘEBNÁ VĚTŠINA
21.7.2023 – 10:30 SEČ Zakladatelské akcie >2/3 většina hlasů všech akcionářů vlastnících zakladatelské akcie >66 667 hlasů všech akcionářů vlastnících zakladatelské akcie
DRUH AKCIÍ CELKOVÝ POČET HLASŮ POČET ODEVZDANÝCH HLASŮ PRO PŘIJETÍ ROZHODNUTÍ HLASOVALO
Zakladatelské akcie 100 000 100 000 100 000

 

 

 

V Praze dne 21.7.2023

 
Petr Krogman, člen představenstva, v.r.

 

Rozdělovník:            Akcionáři dle seznamu akcionářů k rozhodnému dni 7.7.2023