Oznámení výsledku rozhodnutí valné hromady Fondu Clean Energy Fund SICAV, a.s. formou per rollam

SPOLEČNOST

NÁZEV IČO
Clean Energy Fund SICAV, a.s. 176 86 571
SÍDLO ZÁPIS V OR
Hvězdova 1716/2b, Nusle, 140 00 Praha 4 B 27701 vedená u Městského soudu v Praze

(dále jen „Společnost“)

 

OZNÁMENÍ VÝSLEDKU ROZHODOVÁNÍ VALNÉ HROMADY SPOLEČNOSTI FORMOU PER ROLLAM

 

Vážení akcionáři,

v souladu s aktuálním zněním stanov Společnosti může být působnost valné hromady nahrazena rozhodováním akcionářů mimo valnou hromadu formou per rollam ve smyslu § 418 a následujících zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOK“). Dne 16. 1. 2024 byl všem akcionářům Společnosti vedených v seznamu akcionářů k rozhodnému dni, tedy k 9. 1. 2024, rozeslán návrh rozhodnutí valné hromady formou per rollam (dále jen „Návrh“), přičemž lhůta pro doručení vyjádření jednotlivých akcionářů k Návrhu byla stanovena na 24. 1. 2024 – 16:00 SEČ.

 

Výsledkem výše uvedeného hlasování je přijetí následujících rozhodnutí:

 

I. ROZHODNUTÍ

POŘADOVÉ ČÍSLO ROZHODNUTÍ ROZHODNUTÍ ORGÁN SPOLEČNOSTI
2024-01-16-A Odvolání člena kontrolního orgánu Valná hromada
TEXT ROZHODNUTÍ
Valná hromada Společnosti s účinností od 16. 1. 2024 odvolává pana Petra Tomáše, nar. 15. 2. 1966, bytem Valtická 491, 691 43 Hlohovec, z funkce člena kontrolního orgánu. 
DEN PŘIJETÍ ROZHODNUTÍ DRUH AKCIÍ S HLASOVACÍM PRÁVEM KVÓRUM POTŘEBNÁ VĚTŠINA
Pavel Doležal 17. 1. 2024

Tomáš Vavřík 19. 1. 2024

Zakladatelské akcie Nadpoloviční většina hlasů přítomných akcionářů vlastnících zakladatelské akcie 50 001 ks hlasů všech akcionářů vlastnících zakladatelské akcie
DRUH AKCIÍ CELKOVÝ POČET HLASŮ POČET ODEVZDANÝCH HLASŮ PRO PŘIJETÍ ROZHODNUTÍ HLASOVALO
Zakladatelské akcie 100 000 100 000 100 000

 

II. ROZHODNUTÍ

POŘADOVÉ ČÍSLO ROZHODNUTÍ ROZHODNUTÍ ORGÁN SPOLEČNOSTI
2024-01-16-A Jmenování člena kontrolního orgánu Valná hromada
TEXT ROZHODNUTÍ
Valná hromada Společnosti s účinností od 16. 1. 2024 jmenuje paní Evu Doležalovou, nar. 6. 8. 1978, bytem: Osík 185, 569 67 Osík, do funkce člena kontrolního orgánu. 
DEN PŘIJETÍ ROZHODNUTÍ DRUH AKCIÍ S HLASOVACÍM PRÁVEM KVÓRUM POTŘEBNÁ VĚTŠINA
Pavel Doležal 17. 1. 2024

Tomáš Vavřík 19. 1. 2024

Zakladatelské akcie Nadpoloviční většina hlasů přítomných akcionářů vlastnících zakladatelské akcie 50 001 ks hlasů všech akcionářů vlastnících zakladatelské akcie
DRUH AKCIÍ CELKOVÝ POČET HLASŮ POČET ODEVZDANÝCH HLASŮ PRO PŘIJETÍ ROZHODNUTÍ HLASOVALO
Zakladatelské akcie 100 000 100 000 100 000

 

V Praze dne 20. 2. 2024

PODPIS
Mgr. Ing. Zdeněk Hauzer, zmocněný zástupce člena představenstva

 

Rozdělovník:            Akcionáři dle seznamu akcionářů k rozhodnému dni 9. 1. 2024