Oznámení výsledku rozhodování orgánu společnosti Českomoravský fond SICAV a.s. formou per rollam

SPOLEČNOST

NÁZEV IČO
Českomoravský fond SICAV, a.s. 064 09 768
SÍDLO ZÁPIS V OR
Kodaňská 558/25, Vršovice, 101 00 Praha 10 B 22818 vedená u Městského soudu v Praze

(dále jen „Společnost“)

 

OZNÁMENÍ VÝSLEDKU ROZHODOVÁNÍ VALNÉ HROMADY SPOLEČNOSTI FORMOU PER ROLLAM

 

Vážení akcionáři,

v souladu s aktuálním zněním stanov Společnosti může být působnost valné hromady nahrazena rozhodováním akcionářů mimo valnou hromadu formou per rollam ve smyslu § 418 a následujících zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOK“). Dne 7. 10. 2020 byl všem akcionářům Společnosti vedených v seznamu akcionářů k rozhodnému dni, tedy k 30. 9. 2020, rozeslán návrh rozhodnutí valné hromady formou per rollam (dále jen „Návrh“), přičemž lhůta pro doručení vyjádření jednotlivých akcionářů k Návrhu byla stanovena na 22. 10. 2020 – 0:00 SEČ.

 

Výsledkem výše uvedeného hlasování je přijetí následujících rozhodnutí:

 

  1. ROZHODNUTÍ
POŘADOVÉ ČÍSLO ROZHODNUTÍ ROZHODNUTÍ ORGÁN SPOLEČNOSTI
2020-10-07-A Změna stanov Společnosti Valná hromada
TEXT ROZHODNUTÍ
Valná hromada s účinností k 7. 10. 2020 rozhoduje o přijetí nového úplného znění stanov Společnosti v souladu s návrhem, který tvoří přílohu tohoto návrhu.
DEN PŘIJETÍ ROZHODNUTÍ DRUH AKCIÍ S HLASOVACÍM PRÁVEM KVÓRUM POTŘEBNÁ VĚTŠINA
22. 10. 2020 – 0:00 SEČ ·     zakladatelské akcie

·     výkonnostní investiční akcie

·     prémiové investiční akcie

>71 % hlasů akcionářů vlastnících zakladatelské akcie a zároveň

>95 % hlasů akcionářů vlastnících výkonnostní investiční akcie a zároveň

>95 % hlasů akcionářů vlastnících prémiové investiční akcie

>71.000 hlasů akcionářů vlastnících zakladatelské akcie a zároveň

>3.434.663 hlasů akcionářů vlastnících výkonnostní investiční akcie a zároveň

>1.235.640 hlasů akcionářů vlastnících prémiové investiční akcie

DRUH AKCIÍ CELKOVÝ POČET HLASŮ POČET ODEVZDANÝCH HLASŮ PRO PŘIJETÍ ROZHODNUTÍ HLASOVALO
zakladatelské akcie 100.000 100.000 100.000 hlasů akcionářů vlastnících zakladatelské akcie
výkonnostní investiční akcie 3.615.435 3.615.435 3.615.435 hlasů akcionářů vlastnících výkonnostní investiční akcie
prémiové investiční akcie 1.300.673 1.258.199 1.258.199 hlasů akcionářů vlastnících prémiové investiční akcie

 

  1. ROZHODNUTÍ
POŘADOVÉ ČÍSLO ROZHODNUTÍ ROZHODNUTÍ ORGÁN SPOLEČNOSTI
2020-10-07-B Rozhodnutí o určení auditora Valná hromada
TEXT ROZHODNUTÍ
Valná hromada Společnosti určuje auditorem Společnosti a jí zřízených podfondů pro aktuální účetní období společnost APOGEO Audit, s.r.o., IČO: 271 97 310, se sídlem Rohanské nábřeží 671/15, Karlín, 186 00 Praha 8.
DEN PŘIJETÍ ROZHODNUTÍ DRUH AKCIÍ S HLASOVACÍM PRÁVEM KVÓRUM POTŘEBNÁ VĚTŠINA
22. 10. 2020 – 0:00 SEČ zakladatelské akcie >71 % hlasů přítomných akcionářů vlastnících zakladatelské akcie >71.000 hlasů akcionářů vlastnících zakladatelské akcie
DRUH AKCIÍ CELKOVÝ POČET HLASŮ POČET ODEVZDANÝCH HLASŮ PRO PŘIJETÍ ROZHODNUTÍ HLASOVALO
zakladatelské akcie 100.000 100.000 100.000 hlasů akcionářů vlastnících zakladatelské akcie

 

V Praze dne 22. 10. 2020

PODPIS
Mgr. Ing. Ondřej Pieran, CFA, pověřený zmocněnec statutárního ředitele