Oznámení výsledku rozhodování valné hromady per rollam fondu City Logistic Property Fund SICAV a.s.

SPOLEČNOST

NÁZEV IČO
City Logistic Property Fund SICAV a.s. 09400117
SÍDLO ZÁPIS V OR
Hvězdova 1716/2b, Nusle, 140 00 Praha 4 Sp. zn. B 25587 vedená u Městského soudu v Praze

(dále jen „Společnost“)

 

OZNÁMENÍ VÝSLEDKU ROZHODOVÁNÍ VALNÉ HROMADY SPOLEČNOSTI FORMOU PER ROLLAM

 

Vážení akcionáři,

v souladu s aktuálním zněním stanov Společnosti může být působnost valné hromady nahrazena rozhodováním akcionářů mimo valnou hromadu formou per rollam ve smyslu § 418 a následujících zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOK“). Dne 18.10.2023 byl všem akcionářům Společnosti vedených v seznamu akcionářů k rozhodnému dni, tedy k 11.10.2023, rozeslán návrh rozhodnutí valné hromady formou per rollam (dále jen „Návrh“), přičemž lhůta pro doručení vyjádření jednotlivých akcionářů k Návrhu byla stanovena na 25.10.2023 – 23:59 SEČ.

 

Výsledkem výše uvedeného hlasování je přijetí následujícího rozhodnutí:

 

  1. ROZHODNUTÍ
POŘADOVÉ ČÍSLO ROZHODNUTÍ ROZHODNUTÍ ORGÁN SPOLEČNOSTI
2023-10-19-A Rozhodnutí o určení auditora Společnosti pro aktuální účetní období Valná hromada
TEXT ROZHODNUTÍ
Valná hromada Společnosti určuje auditorem Společnosti pro aktuální účetní období společnost AUDIT ONE s.r.o., IČO: 09938419, se sídlem Pobřežní 620/3, Karlín, 186 00 Praha 8.
DEN PŘIJETÍ ROZHODNUTÍ DRUH AKCIÍ S HLASOVACÍM PRÁVEM KVÓRUM POTŘEBNÁ VĚTŠINA
24.10.2023 Zakladatelské akcie nadpoloviční většina hlasů všech akcionářů vlastnících zakladatelské akcie >50.000 hlasů všech akcionářů vlastnících zakladatelské akcie
DRUH AKCIÍ CELKOVÝ POČET HLASŮ POČET ODEVZDANÝCH HLASŮ PRO PŘIJETÍ ROZHODNUTÍ HLASOVALO
zakladatelské 100.000 100.000 100.000

 

 

V Praze dne 24.10.2023

PODPIS
Mgr. Martin Duch, LL.M. et LL.M, zmocněný zástupce člena představenstva

 

Rozdělovník:            Akcionáři dle seznamu akcionářů k rozhodnému dni 11.10.2023