Oznámení výsledku rozhodování valné hromady per rollam fondu Czech Capital Re Fund SICAV, a.s.

SPOLEČNOST

NÁZEVIČO
Czech Capital RE Fund SICAV, a.s.05212634
SÍDLOZÁPIS V OR
Rohanské nábřeží 671/15, Karlín, 186 00 Praha 8B 21711 vedená u Městského soudu v Praze

(dále jen „Společnost“)

 

OZNÁMENÍ VÝSLEDKU ROZHODOVÁNÍ VALNÉ HROMADY PER ROLLAM

 

Vážení akcionáři,

v souladu s aktuálním zněním stanov Společnosti může být působnost valné hromady nahrazena rozhodováním akcionářů mimo valnou hromadu formou per rollam ve smyslu § 418 a následujících zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOK“). Dne 28.7.2020 byl všem akcionářů Společnosti vedených v seznamu akcionářů k rozhodnému dni, konkr. 21.7.2020, rozeslán návrh rozhodnutí valné hromady formou per rollam (dále také jako „Návrh“), přičemž lhůta pro doručení vyjádření jednotlivých akcionářů k Návrhu byla stanovena na 6.8.2020 – 16:00 SEČ.

 

Výsledkem výše uvedeného hlasování je přijetí následujících rozhodnutí:

 

  1. ROZHODNUTÍ
POŘADOVÉ ČÍSLO ROZHODNUTÍNAVRHOVANÉ ROZHODNUTÍORGÁN SPOLEČNOSTIROZHODNÝ DEN
2020-07-21-ARozhodnutí o schválení znění statutu nově zřizovaného podfondu CZECH CAPITAL RE SUBFUNDValná hromada21.7.2020
PŘIJATÉ ROZHODNUTÍ
Valná hromada Společnosti schvaluje návrh statutu podfondu CZECH CAPITAL RE SUBFUND ve znění předloženém v rámci Návrhu rozhodnutí individuálním statutárním orgánem, obhospodařovatelem a administrátorem Společnosti, konkrétně společností AVANT investiční společnost, a.s., sídlem Rohanské nábřeží 671/15, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO: 275 90 241
DEN PŘIJETÍ ROZHODNUTÍDRUH AKCIÍ S HLASOVACÍM PRÁVEMKVÓRUMPOTŘEBNÁ VĚTŠINA
31.7.2020 – 16:00 SEČZakladatelské akcie, investiční akcie>1/2 (jedna polovina) hlasů všech akcionářů vlastnících zakladatelské akcie, >3/4 (tři čtvrtiny) hlasů všech akcionářů vlastnících investiční akcie příslušného druhu >1/2 (jedna polovina)

všech akcionářů vlastnících zakladatelské akcie, >3/4 (tři čtvrtiny)

všech akcionářů vlastnících investiční akcie příslušného druhu

DRUH AKCIÍCELKOVÝ POČET HLASŮPOČET ODEVZDANÝCH HLASŮPRO PŘIJETÍ ROZHODNUTÍ HLASOVALO
Prémiové investiční akcie53 180 98441 520 63041 520 630
Prioritní investiční akcie EUR220 000220 000220 000
Výkonnostní investiční akcie4 304 0404 304 0404 304 040
Zakladatelské akcie100 000100 000100 000

 

  1. ROZHODNUTÍ
POŘADOVÉ ČÍSLO ROZHODNUTÍNÁVRHOVANÉ ROZHODNUTÍORGÁN SPOLEČNOSTIROZHODNÝ DEN
2020-07-21-ARozhodnutí o zahrnutí veškerého majetku a dluhů Společnosti z investiční činnosti do majetku nově zřizovaného podfondu CZECH CAPITAL RE SUBFUND KE DNI 1.8.2020Valná hromada21.7.2020
PŘIJATÉ ROZHODNUTÍ
Valná hromada Společnosti rozhoduje o zahrnutí veškerého majetku a dluhů Společnosti z investiční činnosti do majetku nově zřizovaného podfondu CZECH CAPITAL RE SUBFUND, a to ke dni 1.8.2020.
DEN PŘIJETÍ ROZHODNUTÍDRUH AKCIÍ S HLASOVACÍM PRÁVEMKVÓRUMPOTŘEBNÁ VĚTŠINA
31.7.2020 – 16:00 SEČZakladatelské akcie, investiční akcie>1/2 (jedna polovina) hlasů všech akcionářů vlastnících zakladatelské akcie>1/2 (jedna polovina)

všech akcionářů vlastnících zakladatelské akcie

 

DRUH AKCIÍCELKOVÝ POČET HLASŮPOČET ODEVZDANÝCH HLASŮPRO PŘIJETÍ ROZHODNUTÍ HLASOVALO
Zakladatelské akcie100 000100 000100 000

 

  • ROZHODNUTÍ
POŘADOVÉ ČÍSLO ROZHODNUTÍNÁVRHOVANÉ ROZHODNUTÍORGÁN SPOLEČNOSTIROZHODNÝ DEN
2020-07-21-ARozhodnutí o výměně investičních akcií vydaných Společností za investiční akcie vydané Společností k nově zřizovanému podfondu CZECH CAPITAL RE SUBFUNDValná hromada21.7.2020
PŘIJATÉ ROZHODNUTÍ
Valná hromada Společnosti rozhoduje o výměně stávajících investičních akcií Společnosti za investiční akcie vydané Společností k nově zřizovanému podfondu CZECH CAPITAL RE SUBFUND v následujícím poměru:

i).        53 0180 984 ks prémiových investičních akcií zaknihovaných, ISIN: CZ0008043437, vydaných ve formě zaknihovaného cenného papíru na jméno, emitovaných společností Czech Capital RE Fund SICAV, a.s. na 53 0180 984 ks prémiových investičních akcií zaknihovaných, vydaných ve formě zaknihovaného cenného papíru na jméno, emitovaných společností Czech Capital RE Fund SICAV, a.s. k jejímu podfondu CZECH CAPITAL RE SUBFUND, a to v poměru 1:1.

ii).       5 369 221 ks prémiových investičních akcií listinných, vydaných ve formě cenného papíru na jméno, emitovaných společností Czech Capital RE Fund SICAV, a.s. na 5 369 221 ks prémiových investičních akcií zaknihovaných, vydaných ve formě zaknihovaného cenného papíru na jméno, emitovaných společností Czech Capital RE Fund SICAV, a.s. k jejímu podfondu CZECH CAPITAL RE SUBFUND, a to v poměru 1:1.

iii).     220 000 ks prioritních investičních akcií EUR, ISIN: CZ0008044096, vydaných ve formě zaknihovaného cenného papíru na jméno, emitovaných společností Czech Capital RE Fund SICAV, a.s. na 220 000 ks prioritních investičních akcií EUR, vydaných ve formě zaknihovaného cenného papíru na jméno, emitovaných společností Czech Capital RE Fund SICAV, a.s.  k jejímu podfondu CZECH CAPITAL RE SUBFUND, a to v poměru 1:1.

iv).     4 304 040 ks výkonnostních investičních akcií, vydaných ve formě cenného papíru na jméno, emitovaných společností Czech Capital RE Fund SICAV, a.s. na 4 304 040 ks výkonnostních investičních akcií, vydaných ve formě zaknihovaného cenného papíru na jméno, emitovaných společností Czech Capital RE Fund SICAV, a.s.  k jejímu podfondu CZECH CAPITAL RE SUBFUND, a to v poměru 1:1.

DEN PŘIJETÍ ROZHODNUTÍDRUH AKCIÍ S HLASOVACÍM PRÁVEMKVÓRUMPOTŘEBNÁ VĚTŠINA
31.7.2020 – 16:00 SEČZakladatelské akcie, investiční akcie>1/2 (jedna polovina) hlasů všech akcionářů vlastnících zakladatelské akcie, >3/4 (tři čtvrtiny) hlasů všech akcionářů vlastnících investiční akcie příslušného druhu>1/2 (jedna polovina)

všech akcionářů vlastnících zakladatelské akcie, >3/4 (tři čtvrtiny)

všech akcionářů vlastnících investiční akcie příslušného druhu

DRUH AKCIÍCELKOVÝ POČET HLASŮPOČET ODEVZDANÝCH HLASŮPRO PŘIJETÍ ROZHODNUTÍ HLASOVALO
Prémiové investiční akcie53 180 98441 520 63041 520 630
Prioritní investiční akcie EUR220 000220 000220 000
Výkonnostní investiční akcie4 304 0404 304 0404 304 040
Zakladatelské akcie100 000100 000100 000

 

  1. NÁVRH ROZHODNUTÍ
POŘADOVÉ ČÍSLO ROZHODNUTÍROZHODNUTÍORGÁN SPOLEČNOSTIROZHODNÝ DEN
2020-07-21-ARozhodnutí o stanovení lhůty akcionářům k předložení stávajících investičních akcií Společnosti za účelem jejich výměny za investiční akcie vydané Společností k nově zřizovanému podfondu CZECH CAPITAL RE SUBFUNDValná hromada21.7.2020
TEXT ROZHODNUTÍ
Valná hromada Společnosti stanovuje akcionářům lhůtu k předložení stávajících investičních akcií společnosti za účelem jejich výměny za investiční akcie vydané společností k nově zřizovanému podfondu CZECH CAPITAL RE SUBFUND na 60 kalendářních dnů ode dne doručení příslušné výzvy akcionáři na příslušnou mailovou adresu akcionáře vedenou v seznamu akcionářů Společnosti, resp. ode dne uveřejnění takové výzvy způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to v souladu s § 542 zákona o obchodních korporacích. Pakliže akcionář(i) ve stanovené lhůtě akcie Společnosti nepředloží, vyzve je Společnost ke splnění této povinnosti v dodatečné lhůtě.
DEN PŘIJETÍ ROZHODNUTÍDRUH AKCIÍ S HLASOVACÍM PRÁVEMKVÓRUMPOTŘEBNÁ VĚTŠINA
31.7.2020 – 16:00 SEČZakladatelské akcie, investiční akcie>1/2 (jedna polovina) hlasů všech akcionářů vlastnících zakladatelské akcie, >3/4 (tři čtvrtiny) hlasů všech akcionářů vlastnících investiční akcie příslušného druhu>1/2 (jedna polovina)

všech akcionářů vlastnících zakladatelské akcie, >3/4 (tři čtvrtiny)

všech akcionářů vlastnících investiční akcie příslušného druhu

DRUH AKCIÍCELKOVÝ POČET HLASŮPOČET ODEVZDANÝCH HLASŮPRO PŘIJETÍ ROZHODNUTÍ HLASOVALO
Prémiové investiční akcie53 180 98441 520 63041 520 630
Prioritní investiční akcie EUR220 000220 000220 000
Výkonnostní investiční akcie4 304 0404 304 0404 304 040
Zakladatelské akcie100 000100 000100 000

 

V Praze dne

PODPIS
Mgr. Robert Robek, pověřený zmocněnec člena představenstva

 

Rozdělovník:            Akcionáři dle seznamu akcionářů k rozhodnému dni 21. 7. 2020