Oznámení výsledku rozhodování valné hromady společnosti REALIA FUND SICAV, a.s.

SPOLEČNOST

NÁZEV IČO
REALIA FUND SICAV, a.s., REALIA Podfond Retail Parks 089 07 498
SÍDLO ZÁPIS V OR
Kolbenova 882/5a, Vysočany, 190 00 Praha 9 Sp. zn. B 25093 vedená u Městského soudu v Praze

(dále jen „Společnost“)

 

OZNÁMENÍ VÝSLEDKU ROZHODOVÁNÍ VALNÉ HROMADY SPOLEČNOSTI FORMOU PER ROLLAM

 

Vážení akcionáři,

v souladu s aktuálním zněním stanov Společnosti může být působnost valné hromady nahrazena rozhodováním akcionářů mimo valnou hromadu formou per rollam ve smyslu § 418 a následujících zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOK“). Dne 5.12.2023 byl všem akcionářům Společnosti vedených v seznamu akcionářů k rozhodnému dni, tedy k 28.11.2023, rozeslán návrh rozhodnutí valné hromady formou per rollam (dále jen „Návrh“), přičemž lhůta pro doručení vyjádření jednotlivých akcionářů k Návrhu byla stanovena na 12.12.2023 – 23:59 SEČ.

 

Výsledkem výše uvedeného hlasování je přijetí následujícího rozhodnutí:

 

I. ROZHODNUTÍ

POŘADOVÉ ČÍSLO ROZHODNUTÍ ROZHODNUTÍ ORGÁN SPOLEČNOSTI
2023-12-12-A Schválení smlouvy o výkonu funkce individuálního statutárního orgánu s účinností od 20.11.2023 Valná hromada
TEXT ROZHODNUTÍ
Valná hromada Společnosti schvaluje smlouvu o výkonu funkce individuálního statutárního orgánu společnosti AVANT investiční společnost, a.s., IČO: 275 90 241, se sídlem Hvězdova 1716/2b, Praha 4 – Nusle, PSČ 140 00, Doručovací číslo: 14078 (dále jen „AVANT IS“), jakož i způsob a výši odměňování statutárního orgánu s účinností od 20.11.2023.
DEN PŘIJETÍ ROZHODNUTÍ DRUH AKCIÍ S HLASOVACÍM PRÁVEM KVÓRUM POTŘEBNÁ VĚTŠINA
12.12.2023 Zakladatelské akcie nadpoloviční většina hlasů všech akcionářů vlastnících zakladatelské akcie >50.001 hlasů všech akcionářů vlastnících zakladatelské akcie
DRUH AKCIÍ CELKOVÝ POČET HLASŮ POČET ODEVZDANÝCH HLASŮ PRO PŘIJETÍ ROZHODNUTÍ HLASOVALO
zakladatelské 100.000 100.000 100.000

 

 

 

V Praze dne 13.12.2023

 
Ing. Pavel Hoffman, zmocněný zástupce člena představenstva v.r.

 

Rozdělovník:            Akcionáři dle seznamu akcionářů k rozhodnému dni 28.11.2023