Oznámení výsledku rozhodování valné hromady společnosti VENDEAVOUR Private Equity Fund SICAV a.s.

SPOLEČNOST

NÁZEV IČO
VENDEAVOUR Private Equity Fund SICAV a.s. 086 13 893
SÍDLO ZÁPIS V OR
Maříkova 1899/1, 621 00 Brno B 8254 vedená u Krajského soudu v Brně

(dále jen „Společnost“)

 

OZNÁMENÍ VÝSLEDKU ROZHODOVÁNÍ VALNÉ HROMADY SPOLEČNOSTI FORMOU PER ROLLAM

 

Vážení akcionáři,

v souladu s aktuálním zněním stanov Společnosti může být působnost valné hromady nahrazena rozhodováním akcionářů mimo valnou hromadu formou per rollam ve smyslu § 418 a následujících zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOK“). Dne 7.  8. 2023 byl všem akcionářům Společnosti s hlasovacím právem vedených v seznamu akcionářů k rozhodnému dni, tedy k 31. 7. 2023, rozeslán návrh rozhodnutí valné hromady formou per rollam (dále jen „Návrh“), přičemž lhůta pro doručení vyjádření jednotlivých akcionářů k Návrhu byla stanovena na 14. 8. 2023 – 16:00 SEČ.

 

Výsledkem výše uvedeného hlasování je přijetí následujícího rozhodnutí:

 

I. ROZHODNUTÍ

POŘADOVÉ ČÍSLO ROZHODNUTÍ ROZHODNUTÍ ORGÁN SPOLEČNOSTI
2023-08-07-A Schválení smlouvy o výkonu funkce individuálního statutárního orgánu. Valná hromada
TEXT ROZHODNUTÍ
Valná hromada Společnosti schvaluje Smlouvu o výkonu funkce individuálního statutárního orgánu, společnosti AVANT investiční společnost, a.s., IČO: 275 90 241, se sídlem Hvězdova 1716/2b, 140 00 Praha 4 (dále jen „AVANT“), jakož i způsob a výši odměňování statutárního orgánu.
DEN PŘIJETÍ ROZHODNUTÍ DRUH AKCIÍ S HLASOVACÍM PRÁVEM KVÓRUM POTŘEBNÁ VĚTŠINA
10. 8. 2023 – 16:00 SEČ Zakladatelské akcie nadpoloviční většina hlasů přítomných akcionářů vlastnících zakladatelské akcie 15 001 ks hlasů všech akcionářů vlastnících zakladatelské akcie
DRUH AKCIÍ CELKOVÝ POČET HLASŮ POČET ODEVZDANÝCH HLASŮ PRO PŘIJETÍ ROZHODNUTÍ HLASOVALO
Zakladatelské akcie 30 000 30 000 30 000

 

 

V Brně dne 14. 8. 2023

 

PODPIS
 

 

 

 

Ing. Miroslav Šváb

 

Rozdělovník:            akcionáři dle seznamu akcionářů k rozhodnému dni 31. 7. 2023