Oznámení změny obhospodařovatele a administrátora a sídla CFH investiční fond SICAV, a.s.

Oznámení změny obhospodařovatele a administrátora a sídla investičního fondu

 

AVANT investiční společnost, a.s., IČO: 275 90 241, se sídlem: Rohanské nábřeží 671/15, Karlín, 186 00 Praha 8 (dále jen „AVANT investiční společnost, a.s.“) oznamuje akcionářům fondu CFH investiční fond SICAV, a.s. IČO: 07317930, zapsaného v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 23679, (dále jen „Fond“) a jeho podfondů CFH Podfond 1 a podfond CFH Podfond 2, že na valné hromadě ze dne 23.12.2019 svolané na žádost kvalifikovaného akcionáře ve smyslu § 366 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění zákona č. 458/2016 Sb. (dále jen „ZOK“)

došlo ke:

  • schválení odvolání společnosti AVANT investiční společnost, a.s. z funkce statutární ředitele Fondu s účinností od 31.12.2019,
  • schválení jmenování společnosti DELTA Investiční společnost, a.s., IČO: 03232051, se sídlem: Plotní 688/75, Komárov, 602 00 Brno (dále jen „DELTA Investiční společnost, a.s.“), do funkce statutární ředitele Fondu s účinností od 1.1.2020, vč. schválení smlouvy o výkonu funkce,
  • schválení společnosti KM Audit, s.r.o., IČO: 253 074 10, sídlo: Kollárova 528/1, 767 01 Kroměříž, osvědčení auditorské společnosti KA ČR č. 314 od 13.01.1999, auditorem Fondu a
  • změně sídla Fondu na: Laubova 1729/8, Vinohrady, 130 00 Praha 3.

V důsledku výše popsaných změn je DELTA Investiční společnost, a.s. rovněž s účinností od 1.1.2020 i obhospodařovatelem a administrátorem Fondu ve smyslu zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů.

 

UPOZORNĚNÍ

Shora popsané změny nemají žádný vliv na majetková práva akcionářů Fondu a jeho podfondů. Po dohodě původního a nového administrátora Fondu vyhotoví výpisy z majetkových účtů akcionářů podfondů k 31.12.2019 AVANT investiční společnost, a.s. a to do 28.2.2020.

 

Následnou komunikaci bude již plně vyřizovat nový administrátor DELTA Investiční společnost, a.s.: https://deltais.cz/

 

V Praze dne 15. 1. 2020

 

 

 

Mgr. Ing. Ondřejem Pieranem, CFA. v.r.,

Místopředseda představenstva

AVANT investiční společnost, a.s.