Podrobná informace pro investory a vyjádření k situaci týkající se fondu VENDEAVOUR Private Equity Fund SICAV a.s.

V Praze dne 28.3.2024

 

Vážení investoři, vážení obchodní partneři,

 

dovolte nám Vás informovat o aktuální situaci ve fondu kvalifikovaných investorů VENDEAVOUR Private Equity Fund SICAV a.s., IČO: 08613893, sídlem Maříkova 1899/1, Řečkovice, 621 00 Brno (dále je „Fond“).

 

Fond byl posledním období vystaven zvýšeným obchodním rizikům jeho majetkových účastí spadajících pod holding Vendeavour a.s., dopadajícím na pokles jejich reálné hodnoty. Na vzniklou situaci jsme ve spolupráci se zakladatelem fondu reagovali posílením fondového kapitálu o vklad spol. Vendeavour Rose Garden a.s. ve snaze potenciální dopad na Fond a jeho investory kompenzovat.

 

Protože v současnosti probíhá nejen pro účely sestavení účetní závěrky Fondu přecenění jeho aktiv a současně se nepodařilo realizovat se zakladatelem fondu dříve dohodnutý scénář pro získání likvidity Fondu z jeho majetkových účastí, aktivovali jsme v zájmu ochrany majetku kvalifikovaných investorů dne 28. 3. 2024 postup podle § 134 a násl. zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, a rozhodli o pozastavení odkupů všech investičních akcií Fondu (k dosud podaným a nevypořádaným žádostem o odkup nebude přihlíženo) a současně o pozastavení vydávání akcií Fondu, které investorům skýtají přednostní minimální výnos (z důvodu potřeby ověření možnosti dosažení očekávaného min. zhodnocení pro nové investory), a to na dobu nezbytně nutnou, nejpozději však do lhůty dle Čl. 15.54 platného Statutu fondu tj. na 2 roky. O vývoji budeme průběžně informovat investory a jejich investiční zprostředkovatele.

 

K popsanému kroku jsme přistoupili na základě aktuálních zjištění a s ohledem na probíhající analýzu hospodaření majetkových účastí Fondu. Ochrana majetku všech kvalifikovaných investorů vzhledem k nastavené střednědobé investiční strategii je pro nás prioritou. Situace má proto plnou pozornost našich expertů, kteří dělají vše pro to, aby byly odkupy i vydávání investičních akcií brzy obnoveny. Současně v kooperaci se zakladatelem fondu realizujeme na úrovni jeho majetkových účastí opatření nezbytná k ochraně zájmů všech investorů.

 

V případě dotazů ohledně aktuální situace ve fondu VENDEAVOUR Private Equity Fund SICAV a.s. se na nás prosím obracejte emailem info@avantfunds.cz nebo na

 

Ing. Michala Brothánka (michal.brothanek@avantfunds.cz; +420 777 455 171) v případě dotazů ze strany investorů, či investičních zprostředkovatelů nebo

 

JUDr. Petra Krátkého (petr.kratky@avantfunds.cz, +420 725 834 918) v případě dotazů jiných stran, či regulátorů.

 

S pozdravem

 

za AVANT investiční společnost, a.s.

 

JUDr. Petr Krátký

místopředseda představenstva

v.r.