Politika v oblasti rizik týkajících se udržitelnosti

Vysvětlení pojmů

AVANT IS AVANT investiční společnost, a.s., IČO: 275 90 241, se sídlem Rohanské nábřeží 671/15, Karlín, 186 00 Praha 8
ESG rizika Environmental, social and governance, tj. rizika enviromentální, sociální a spojená s řízením a správou
Faktory udržitelnosti Environmentální, sociální a zaměstnanecké otázky, dodržování lidských práv a otázky boje proti korupci a úplatkářství
FKI Fondy kvalifikovaných investorů
Nařízení Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2088 ze dne 27. listopadu 2019 o zveřejňování informací souvisejících s udržitelností v odvětví finančních služeb (zkráceně též „SFDR“)
Riziko týkající se udržitelnosti Událost nebo situace v environmentální nebo sociální oblasti nebo v oblasti správy a řízení, která by v případě, že by nastala, mohla mít skutečný nebo možný významný nepříznivý dopad na hodnotu investice
Udržitelná investice Investice do hospodářské činnosti, která přispívá k environmentálním cílům, jako jsou investice měřené např. klíčovými ukazateli pro účinnost zdrojů ohledně využívání energie, energie z obnovitelných zdrojů, surovin, vody a půdy, produkce odpadů, emisí skleníkových plynů nebo ukazateli jejího dopadu na biologickou rozmanitost a oběhové hospodářství nebo investice do hospodářské činnosti, která přispívá k sociálním cílům, zejména investice, která přispívá k řešení nerovnosti, nebo investice podporující sociální soudržnost, sociální integraci a pracovněprávní vztahy nebo investice do lidského kapitálu nebo hospodářsky či sociálně znevýhodněných komunit, za předpokladu, že tyto investice významně nepoškozují žádný z uvedených cílů a společnosti, do nichž je investováno, dodržují postupy řádné správy a řízení, zejména ohledně řádných struktur řízení, vztahů se zaměstnanci, odměňování příslušných zaměstnanců a dodržování daňových předpisů

 

Tato politika je vypracována podle čl. 3 odst. 1 ve spojení s čl. 5 odst. 1 Nařízení s ohledem na skutečnost, že AVANT IS se dle Nařízení považuje za účastníka finančního trhu, který je povinen na svých webových stránkách zveřejnit informace o svých politikách začleňování rizik týkajících se udržitelnosti do svých procesů investičního rozhodování, včetně informací, jak jsou zásady odměňování AVANT IS konzistentní se začleňováním rizik týkajících se udržitelnosti.

AVANT IS nabízí pomoc s realizací investic a správou portfolia aktiv prostřednictvím nejefektivnějšího, nejbezpečnějšího a nejtransparentnějšího nástroje – fondu kvalifikovaných investorů, jako kontrolovaného nástroje pro spolupráci menšího i většího množství investorů sdílejících určitý investiční cíl. Možnosti zaměření a limitů investic FKI jsou velmi široké (cenné papíry, nemovitosti, obnovitelné zdroje, pohledávky, půjčky, ochranné známky, umělecké předměty atd.). Klientské vztahy AVANT IS jsou založené na dlouhodobé důvěře a otevřenosti. Záměrem AVANT IS je prostřednictvím struktury kvalifikovaných investorů získávat finanční prostředky pro realizaci projektů, rozvoj firem, posílení kapitálu či management buy-out, ale i podporovat růst HDP a zaměstnanosti.

Mottem AVANT IS je vytvářet prostředí pro investory, kterým záleží na tom, jakou stopu jejich investice zanechá.

Pozice AVANT IS jako leadera a nejrychleji rostoucí investiční společnosti trhu FKI představuje nejen úspěch, ale především i významný závazek. Integrování sociálních a environmentálních hledisek do každodenních firemních operací a interakcí se tak logicky stalo samozřejmou součástí každého z kroků, kterými AVANT IS při své strategii postupuje. Obchodní strategie, hodnoty a poslání AVANT IS jsou založeny na společensky odpovědném chování. V tomto ohledu AVANT IS podporuje myšlenku, aby se udržitelné financování stalo běžnou praxí, a za účinný nástroj, jak zohlednit dopady finančních produktů a služeb na udržitelnost, považuje zejména transparentnost, která může napomoci směrovat soukromé investice do finančních produktů, které sledují environmentálně udržitelné cíle.

Součástí služeb poskytovaných AVANT IS je mj. i nabízení investic do jím obhospodařovaných fondů, investiční nástroje vydávané jinými investičními fondy může nabývat i do svého majetku. Při výběru příslušných investičních nástrojů AVANT IS zvažuje investiční strategii fondů a její přístup k faktorům udržitelnosti. Investiční strategie fondů ohospodařovaných ze strany AVANT IS mají různá zaměření. Mimo fondů nemovitostního typu se jedná zejména o private – equity investice a investice do finančních nástrojů, čím dál více jsou zastoupeny i obnovitelné zdroje, investice do alzheimer center a domovů pro seniory a dalších sektorů průmyslu a technologií. Rizika týkající se udržitelnosti jsou zohledňována v rámci standardního řízení rizik, které je ve fondech prováděno v souladu s obecně závaznými právními předpisy i vnitřními předpisy AVANT IS. V rámci rozhodování o investicích je při jejich due diligence kladen důraz především na soulad podnikání cílových společností s veškerými aplikovatelnými právními předpisy. Zohlednění parametrů investice v oblasti udržitelnosti a ESG jsou do rozhodovacího procesu inkorporovány částečně v rámci analýzy právních a ekonomických rizik, kterým jednotlivá investice může v budoucnu čelit.

Nepříznivé dopady investičních rozhodnutí na faktory udržitelnosti AVANT IS však specificky nezohledňuje, a to z důvodu aktuální neexistence všeobecně uznávané metodologie týkající se např. způsobu získávání podkladových informací apod. S ohledem na výše uvedené jsou zásady odměňování AVANT IS konzistentní se začleňováním rizik týkajících se udržitelnosti do procesů investičního rozhodování.

Investiční strategie fondů obhospodařovaných ze strany AVANT IS nejsou primárně ani sekundárně zaměřeny na investice, resp. cíle v oblasti udržitelnosti nebo v oblasti ESG. V případě, že bude v budoucnu poptávka po implementaci těchto cílů, AVANT IS v potřebném rozsahu aktualizuje své rozhodovací procesy.

Cílové společnosti jsou zpravidla relativně malými subjekty s omezenými možnostmi reportování potřebných údajů. Nucená implementace těchto nástrojů by zatím zapříčinila značnou konkurenční nevýhodu oproti společnostem, které tato pravidla implementována mít nebudou.

AVANT IS vyhodnocuje vzhledem k výše uvedenému potřeby pro budoucí implementaci s ohledem na vývoj v této oblasti. Vzhledem ke skutečnosti, že prováděcí předpisy a sjednocující pravidla v této oblasti nebyly známy v dostatečném předstihu, popř. nejsou vydány ani v současnosti, nepředpokládá AVANT IS implementaci dříve než v průběhu roku 2022. AVANT IS zároveň monitoruje vývoj legislativního procesu prováděcích právních předpisů a je připraven zohledňování nepříznivých dopadů na faktory udržitelnosti zvážit, jakmile bude disponovat podrobnějšími informacemi a doporučeními a bude zřejmé, co daná legislativa obnáší a přináší. Příslušná dokumentace bude v tomto ohledu průběžně aktualizována a uveřejňována.

 

Mgr. Ing. Pavel Doležal, LL.M.,

předseda představenstva a výkonný ředitel

AVANT investiční společnost, a.s.