Pozvánka na mimořádnou valnou hromadu společnosti AGRO 2000 uzavřený investiční fond, a.s.

                                                                                 Představenstvo společnosti AGRO 2000 uzavřený investiční fond, a.s.

IČ: 242 87 172, se sídlem Praha 3 – Žižkov, Koněvova 2660/141, PSČ 130 83, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu B, vložka 18143 (dále jen „společnost“), svolává

mimořádnou valnou hromadu

která se bude konat dne 30.6.2014, od 15 hodin

 v zasedací místnosti společnosti AGRO 2000 s.r.o., Třebíč, M. Horákové 390

 

s tímto pořadem jednání:

           1. Zahájení

           2. Volba orgánů valné hromady

Návrh usnesení:          Valná hromada volí předsedu valné hromady, osoby pověřené sčítáním hlasů, zapisovatele a ověřovatele zápisu.

Odůvodnění:                Orgány valné hromady volí v souladu s ustanovením § 422 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, valná hromada.

 

   3.  Rozhodnutí o podřízení společnosti zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích změnou stanov společnosti

Návrh usnesení:    Valná hromada v souladu s § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, rozhoduje o podřízení společnosti zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích jako celku změnou stanov společnosti, a to ve znění návrhu, který je akcionářům zdarma k dispozici k nahlédnutí v sídle společnosti.

Odůvodnění:              Rozhodnutí o podřízení společnosti v souladu s ustanovením § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích změnou stanov společnosti náleží v souladu s § 421 odst. 2 písm. a) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích do působnosti valné hromady. Představenstvo navrhuje přijmout stanovy společnosti ve znění návrhu, který je akcionářům zdarma k dispozici k nahlédnutí v sídle společnosti

            4.  Závěr

 

Představenstvo společnosti uveřejňuje v souladu s § 406 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, pozvánku na řádnou valnou hromadu na internetových stránkách společnosti AVANT investiční společnost a.s., která zajišťuje obhospodařování majetku společnosti (www.avantfunds.cz) a současně pozvánku zasílá akcionářům na adresu uvedenou v seznamu akcionářů.

Prezence akcionářů bude probíhat v místě konání v době od 14:30 hodin.

Při prezenci se akcionář – fyzická osoba prokazuje průkazem totožnosti, a osoby oprávněné jednat jménem akcionáře – právnické osoby prokazují tuto skutečnost aktuálním výpisem z obchodního rejstříku a svoji totožnost průkazem totožnosti. Zástupci akcionářů prokazují svoji totožnost průkazem totožnosti a své zmocnění písemnou plnou mocí s úředně ověřeným podpisem a s uvedeným rozsahem zmocnění.

Jestliže akcionář hodlá uplatnit na valné hromadě protinávrh k návrhu, jehož obsah je uveden v pozvánce na valnou hromadu, je povinen doručit písemné znění svého protinávrhu společnosti v přiměřené lhůtě před konáním valné hromady. Představenstvo uveřejní protinávrh v souladu s § 407 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, na internetových stránkách společnosti AGRO 2000 uzavřený investiční fond, a.s. bez zbytečného odkladu po jejich obdržení.

 

 

V Třebíči dne 28. 5. 2014                                                                                              

                                                                                                                                 Ing. Radek Kružík

                                          předseda představenstva

                                                                                                                               AGRO 2000 – uzavřený investiční fond a.s.