Pozvánka na náhradní valnou hromadu fondu DOMOPLAN investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

Pozvánka na náhradní valnou hromadu

Obchodní firmaDOMOPLAN investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.
IČO056 70 047
SídloRohanské nábřeží 671/15, Karlín, 186 00 Praha 8
Zápis v obchodním rejstříkuB 24494 vedená u Městského soudu v Praze

 

(dále jen „Společnost“)

 

Statutární orgán Společnosti tímto v souladu s ust. § 414 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dále jen „ZOK“), svolává náhradní valnou hromadu, která se bude konat

 

dne 28.7.2020, od 11,00 hodin

v sídle společnosti AVANT investiční společnost, a.s., na adrese Rohanské nábřeží 671/15, Karlín, 186 00 Praha 8

 

Odůvodnění:

Statutární orgán Společnosti svolal řádnou valnou hromadu Společnosti s termínem konání 25.6.2020 od 10,30 hodin (dále jen „řádná valná hromada“). Vzhledem k tomu, že řádná valná hromada nedosáhla potřebného počtu přítomných akcionářů, tak, aby se byla schopna usnášet ve smyslu čl. XII., odst. 11. stanov Společnosti, postupuje statutární orgán ve smyslu čl. XII., odst. 11. stanov Společnosti, a svolává, v souladu s ust. § 414 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOK“), náhradní valnou hromadu se shodným pořadem jednání, jaký měla mít řádná valná hromada.

 

A. Pořad jednání

I. ZAHÁJENÍ NÁHRADNÍ VALNÉ HROMADY

II. VOLBA ORGÁNŮ NÁHRADNÍ VALNÉ HROMADY

Návrh usneseníNáhradní valná hromada volí předsedu náhradní valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu pověřenou sčítáním hlasů.
OdůvodněníOrgány náhradní valné hromady volí v souladu s ust. § 422 ZOK náhradní valná hromada.
HlasováníV souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jenom se zakladatelskou akcií.

 

III. SCHVÁLENÍ ŘÁDNÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY SPOLEČNOSTI ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ OD 1.1.2019 DO 31.12.2019 (DÁLE JEN „ÚČETNÍ OBDOBÍ“)

Návrh usneseníNáhradní valná hromada Společnosti schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti a výsledek jejího hospodaření za Účetní období.
OdůvodněníStatutární orgán je dle obecně závazných právních předpisů a stanov Společnosti povinen předložit náhradní valné hromadě ke schválení řádnou účetní závěrku a výsledek hospodaření Společnosti za příslušné účetní období. Schválení řádné účetní závěrky náleží v souladu s ust. § 421 odst. 2 písm. g) ZOK do působnosti valné hromady.

Účetní závěrka a výsledek hospodaření Společnosti za Účetní období věrně zachycuje výsledek hospodaření Společnosti za Účetní období, jakož i stav majetku Společnosti k poslednímu dni Účetního období Společnosti. Účetní závěrka a výsledek hospodaření Společnosti za Účetní období byly rovněž přezkoumány kontrolním orgánem Společnosti. Proto se navrhuje, aby náhradní valná hromada řádnou účetní závěrku a výsledek hospodaření Společnosti za Účetní období schválila.

Protože Společnost nevytvořila žádný podfond, odděluje v souladu s ust. § 164 odst. 1 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZISIF“), účetně a majetkově majetek a dluhy ze své investiční činnosti od svého ostatního jmění.

Statutární orgán navrhuje náhradní valné hromadě schválit řádnou účetní závěrku Společnosti, kterou v souladu s ust. § 436 ZOK zpřístupnil akcionářům v sídle Společnosti a zároveň poskytne příslušné informace elektronicky na žádost akcionáře. Řádná účetní závěrka byla ověřena auditorem, společností APOGEO Audit, s.r.o., IČO: 271 97 310, se sídlem Rohanské nábřeží 671/15, Karlín, 186 00 Praha 8 (dále jen „Auditor“).

HlasováníV souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jen se zakladatelskou akcií.

 

IV. PROJEDNÁNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY SPOLEČNOSTI ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ, VČETNĚ ZPRÁVY STATUTÁRNÍHO ORGÁNU O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI A O STAVU JEJÍHO MAJETKU A ZPRÁVY O VZTAZÍCH

Návrh usneseníNáhradní valná hromada Společnosti projednala výroční zprávu Společnosti za Účetní období, včetně zprávy statutárního orgánu o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku ve smyslu ust. § 436 odst. 2 ZOK a zprávy o vztazích ve smyslu ust. § 82 a násl. ZOK, a k jejímu znění nemá námitek.
OdůvodněníStatutární orgán je dle obecně závazných právních předpisů a stanov Společnosti povinen zpracovat zprávu o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za uplynulé účetní období a zprávu o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou. Tyto zprávy předkládá náhradní valné hromadě, aby se s nimi mohla seznámit.

Statutární orgán Společnosti zpracoval výroční zprávu Společnosti, včetně zprávy statutárního orgánu a zprávy o vztazích. Výroční zpráva byla ověřena auditorem s výrokem „bez výhrad“.

HlasováníV souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jen se zakladatelskou akcií.

 

V. SEZNÁMENÍ S VÝSLEDKY ČINNOSTI KONTROLNÍHO ORGÁNU

Návrh usneseníNáhradní valná hromada bere na vědomí zprávu kontrolního orgánu Společnosti o výsledcích jeho kontrolní činnosti, včetně přezkoumání řádné účetní závěrky Společnosti, stanoviska ke zprávě statutárního orgánu o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejich majetku, stanoviska ke zprávě o vztazích a stanoviska k návrhu statutárního orgánu Společnosti na rozdělení zisku, resp. úhradu ztráty Společnosti za Účetní období.
OdůvodněníKontrolní orgán Společnosti je dle obecně závazných právních předpisů a stanov Společnosti povinen předložit náhradní valné hromadě své vyjádření k výsledkům své kontrolní činnosti, včetně přezkoumání řádné a konsolidované účetní závěrky Společnosti za uplynulé účetní období, stanoviska ke zprávě o vztazích za uplynulé účetní období a stanoviska k návrhu statutárního orgánu na rozdělení zisku, resp. úhradu ztráty Společnosti za Účetní období.

Pověřený člen kontrolního orgánu Společnosti seznámí v souladu s ust. § 449 ZOK náhradní valnou hromadu s výsledky činnosti kontrolního orgánu Společnosti.

HlasováníV souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jen se zakladatelskou akcií.

 

VI. ROZHODNUTÍ O NALOŽENÍ S VÝSLEDKEM HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI S OSTATNÍM JMĚNÍM ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ

Návrh usneseníVzhledem ke skutečnosti, že hospodářský výsledek Společnosti z hospodaření s ostatním jměním za Účetní období je ve výši 0,- Kč, je rozhodování o něm bezpředmětné.
OdůvodněníStatutární orgán je dle obecně závazných právních předpisů a stanov Společnosti povinen předložit náhradní valné hromadě ke schválení návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty Společnosti za příslušné účetní období.

Rozhodnutí o naložení s hospodářským výsledkem Společnosti náleží v souladu s ust. § 421 odst. 1 písm. h) ZOK do působnosti valné hromady.

HlasováníV souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jen se zakladatelskou akcií.

 

VII. ROZHODNUTÍ O NALOŽENÍ S VÝSLEDKEM HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI Z JEJÍ INVESTIČNÍ ČINNOSTI ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ

Návrh usneseníValná hromada Společnosti rozhoduje o převedení výsledku hospodaření Společnosti z její investiční činnosti Účetního období se ztrátou ve výši 55.456,54 Kč na účet neuhrazené ztráty Společnosti z její investiční činnosti z minulých účetních období v plné výši.
OdůvodněníStatutární orgán je dle obecně závazných právních předpisů a stanov Společnosti povinen předložit náhradní valné hromadě ke schválení návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty Společnosti za příslušné účetní období.

Rozhodnutí o naložení s hospodářským výsledkem Společnosti náleží v souladu s ust. § 421 odst. 1 písm. h) ZOK, do působnosti valné hromady. Statutární orgán navrhuje výsledek hospodaření Společnosti z její investiční činnosti za Účetní období se ztrátou ve výši 55.456,54 Kč převést na účet neuhrazené ztráty Společnosti z její investiční činnosti z minulých účetních období v plné výši. Uvedený návrh byl též odsouhlasen kontrolním orgánem Společnosti. Proto se navrhuje, aby náhradní valná hromada předložený návrh schválila.

HlasováníV souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jen se zakladatelskou akcií.

 

VIII. ROZHODNUTÍ O URČENÍ AUDITORA SPOLEČNOSTI PRO AKTUÁLNÍ ÚČETNÍ OBDOBÍ

Návrh usneseníNáhradní valná hromada Společnosti určuje auditorem Společnosti pro aktuální účetní období společnost APOGEO Audit, s.r.o., IČO: 271 97 310, se sídlem Rohanské nábřeží 671/15, Karlín, 186 00 Praha 8 (dále jen „Auditorská společnost“).
OdůvodněníSpolečnost je povinna mít dle ust. § 187 ZISIF účetní závěrku ověřenou auditorem. Auditora pro účetní závěrku dle ust. § 17 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o auditorech“), a stanov Společnosti určuje valná hromada.

Auditorská společnost je zapsána v seznamu auditorů pod ev. č. 451 a je renomovaným auditorem způsobilým k ověření účetní závěrky Společnosti. Proto se navrhuje, aby náhradní valná hromada rozhodla tak, že ověřením účetní závěrky Společnosti za aktuální účetní období určí Auditorskou společnost.

HlasováníV souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jen se zakladatelskou akcií.

 

IX. SCHVÁLENÍ SMLOUVY O VÝKONU FUNKCE INDIVIDUÁLNÍHO STATUTÁRNÍHO ORGÁNU

Návrh usneseníNáhradní valná hromada Společnosti schvaluje smlouvu o výkonu funkce individuálního statutárního orgánu, společnosti AVANT investiční společnost, a.s., IČO: 275 90 241, se sídlem Rohanské nábřeží 671/15, Karlín, 186 00 Praha 8 (dále jen „AVANT“), jakož i způsob a výši odměňování statutárního orgánu.
OdůvodněníDle ust. § 59 a násl. ZOK je ke sjednání úplaty mezi členem orgánu obchodní korporace a obchodní korporací nutné uzavřít písemnou smlouvu, která bude splňovat náležitosti ZOK. V opačném případě platí, že výkon funkce je bezplatný. Smlouvu o výkonu funkce schvaluje v souladu s ust. § 59 odst. 2 ZOK ve spojení s ust. § 154 odst. 4 ZISIF valná hromada Společnosti.

Dne 1. 5. 2020 vstoupil v účinnost zákon č. 119/2020 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti regulace podnikání na finančním trhu, kterým došlo ke změně ZISIF mj. ve smyslu zpřehlednění a zjednodušení definice činností administrace investičního fondu. Jelikož smlouva o výkonu funkce individuálního statutárního orgánu Fondu upravuje i administraci Fondu, byla výše uvedená novela promítnuta i do jejího textu. Zároveň došlo k celkové revizi smlouvy v souladu s aktuální regulací, odstranění duplicit a zpřesnění, zejm. s ohledem na nastavení odměny statutárního orgánu. Ve smlouvě o výkonu funkce byla dále zpřesněna pravidla pro pověření jiného výkonem jednotlivé činnosti zahrnující obhospodařování nebo administraci Fondu tak, aby zajišťovala vlastníkům zakladatelských akcií maximální kontrolu nad volbou outsourcované osoby, vč. její odměny.

HlasováníV souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jen se zakladatelskou akcií.

 

X. OSTATNÍ

Prostor k projednání otázky či požadavků akcionářů vznesených na náhradní valné hromadě.

 

XI. ZÁVĚR

 

B. Informace pro akcionáře

I. ÚDAJE O ZÍSKÁNÍ DOKUMENTŮ TÝKAJÍCÍCH SE PROGRAMU NÁHRADNÍ VALNÉ HROMADY

Statutární orgán Společnosti uveřejňuje v souladu s ust. § 406 ZOK pozvánku na náhradní valnou hromadu na internetových stránkách www.avantfunds.cz a současně pozvánku zasílá akcionářům na adresu elektronické pošty uvedenou v seznamu akcionářů.

Společnost v souladu s ust. § 84 a § 436 ZOK zveřejní na internetových stránkách www.avantfunds.cz následující dokumenty:

  • Zprávu o vztazích
  • Účetní závěrku Společnosti za Účetní období
  • Zprávu statutárního orgánu o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za Účetní období

Všechny výše uvedené dokumenty jsou součástí výroční zprávy Společnosti. Pro akcionáře Společnosti jsou dále k dispozici k nahlédnutí v sídle statutárního orgánu Společnosti, AVANT, v pracovní dny v době od 9.00 do 16.00 hodin a dále pak v místě a v den konání náhradní valné hromady.

Návrh smlouvy o výkonu funkce individuálního statutárního orgánu je pro akcionáře Společnosti k dispozici k nahlédnutí v sídle statutárního orgánu Společnosti, AVANT, v pracovní dny v době od 9.00 do 16.00 hodin a dále pak v místě a v den konání náhradní valné hromady, a to s ohledem na skutečnost, že statutární orgán Společnosti na základě pečlivého podnikatelského uvážení usoudil, že by uveřejnění smlouvy o výkonu funkce mohlo přivodit Společnosti újmu, jelikož smlouva obsahuje informace, které jsou předmětem obchodního tajemství.

II. ROZHODNÝ DEN

Rozhodným dnem pro účast akcionářů vlastnících akcie Společnosti na náhradní valné hromadě je 21.7.2020.

Význam rozhodného dne spočívá v tom, že právo účastnit se náhradní valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře má osoba vedená jako akcionář v seznamu akcionářů k rozhodnému dni.

III. REGISTRACE AKCIONÁŘŮ

Zápis akcionářů do listiny přítomných akcionářů bude probíhat v místě a den konání v době od 10,45 hodin.

IV. HLASOVACÍ PRÁVO

S každou zakladatelskou akcií je při hlasování na náhradní valné hromadě spojen 1 (jeden) hlas. S investiční akcií je spojeno hlasovací právo v případě, že tak stanoví právní předpis, anebo stanovy Společnosti. V případě, že investiční akcie nabývají hlasovací právo, s každou investiční akcií je spojen jeden (jeden) hlas.

Jestliže akcionář hodlá uplatnit na náhradní valné hromadě protinávrh k návrhu, jehož obsah je uveden v pozvánce na náhradní valnou hromadu, je povinen doručit písemné znění svého protinávrhu Společnosti v přiměřené lhůtě před konáním náhradní valné hromady. Statutární orgán uveřejní protinávrh v souladu s ust. § 407 odst. 2 ZOK na internetových stránkách www.avantfunds.cz bez zbytečného odkladu po jejich obdržení.

V. POPIS, JAK SE ÚČASTNIT NÁHRADNÍ VALNÉ HROMADY A JAK NA NÁHRADNÍ VALNÉ HROMADĚ HLASOVAT

Akcionář se zúčastňuje náhradní valné hromady osobně nebo v zastoupení. Plná moc pro zastupování na náhradní valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách. Podpis akcionáře na plné moci musí být úředně ověřen.

Při prezenci se akcionář – fyzická osoba – prokazuje průkazem totožnosti, a osoby oprávněné jednat jménem akcionáře – právnické osoby – prokazují tuto skutečnost aktuálním výpisem z obchodního rejstříku a svoji totožnost průkazem totožnosti. Zástupci akcionářů prokazují svoji totožnost průkazem totožnosti a své zmocnění písemnou plnou mocí s uvedeným rozsahem zmocnění.

Hlasování na jednání náhradní valné hromady se provádí aklamací, nerozhodne-li náhradní valná hromada na úvod svého jednání jinak. Hlasuje se nejdříve o návrhu statutárního nebo kontrolního orgánu a v případě, že tento návrh není schválen, hlasuje se o dalších návrzích k projednávanému bodu v tom pořadí, jak byly předloženy. Jakmile je předložený návrh schválen, o dalších návrzích k tomuto bodu se již nehlasuje.

VI. NÁVRHY A PROTINÁVRHY, ZÁLEŽITOSTI NEZAŘAZENÉ NA POŘAD NÁHRADNÍ VALNÉ HROMADY

Byl-li podán protinávrh akcionáře, hlasuje se nejprve o tomto protinávrhu. Pokud však Společnost obdržela řádný a včasný korespondenční hlas, hlasuje se nejprve o návrhu, jak byl uveden v pozvánce na náhradní valnou hromadu.

Hodlá-li akcionář uplatnit protinávrh k záležitostem pořadu náhradní valné hromady, doručí ho Společnosti v přiměřené lhůtě, ne však méně než 5 dnů před konáním náhradní valné hromady.

Pokud o to požádá kvalifikovaný akcionář (tj. akcionář, který vlastní akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dosáhne alespoň 5 % základního kapitálu), zařadí statutární orgán na pořad náhradní valné hromady jím určenou záležitost za předpokladu, že ke každé ze záležitostí je navrženo i usnesení nebo je její zařazení odůvodněno.

 

VII. HLASOVÁNÍ S VYUŽITÍM TECHNICKÝCH PROSTŘEDKŮ

Společnost uvádí, že hlasování s využitím technických prostředků, tedy ani korespondenční hlasování se nepřipouští.

 

Společnost si vyhrazuje právo zrušit konání náhradní valné hromady, pokud by bylo její konání v rozporu s epidemiologickými opatřeními vlády České republiky.

 

V Praze dne 2.7.2020

Mgr. Ing. Ondřej Pieran, CFA v. r.

pověřený zmocněnec