Pozvánka na řádnou valnou hromadu CFH investiční fond SICAV, a.s.

Správní rada společnosti


 

CFH investiční fond SICAV, a.s.

 

 

IČO: 073 17 930, se sídlem Rohanské nábřeží 671/15, 186 00, Praha 6, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu B, vložka 23679 (dále jen „Společnost“)

svolává

 

Řádnou valnou hromadu

 

která se bude konat dne 21.6.2019, od 10:00 hodin

na adrese

Rohanské nábřeží 671/15, 186 00, Praha 6

 

s tímto pořadem jednání:

 

 1. Zahájení

 

 

 1. Volba orgánů valné hromady

Návrh usnesení: Valná hromada volí předsedu valné hromady, osoby pověřené sčítáním hlasů, zapisovatele a ověřovatele zápisu.

Odůvodnění:        Orgány valné hromady volí v souladu s ustanovením § 422 zákona č. 90/2012 Sb.,
o obchodních korporacích (dále jen „ZOK“), valná hromada.

Hlasování:           V souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jenom se zakladatelskou akcií.

 

 

 1. Schválení řádné účetní závěrky Společnosti za účetní období od 25.7.2018 do 31.12.2018

Návrh usnesení:  Valná hromada Společnosti schvaluje účetní závěrku Společnosti za účetní období
od 25.7.2018 do 31.12.2018.

Odůvodnění:        Schválení řádné účetní závěrky náleží v souladu s ustanovením § 421 odst. 1 písm. g) ZOK, do působnosti valné hromady. Statutární ředitel navrhuje valné hromadě schválit řádnou účetní závěrku Společnosti, která je obsažena v samostatné příloze této pozvánky, a kterou rovněž statutární ředitel v souladu s ustanovením § 436 odst. 1 ZOK a stanovami Společnosti zpřístupnil akcionářům ve svém sídle až do dne konání valné hromady v pracovní dny od 9:00 do 16:00. Řádná účetní závěrka byla ověřena auditorem, společností KPMG Česká republika Audit, s.r.o., IČO: 496 19 187 (dále jen „Auditor“).

Hlasování:           V souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jen se zakladatelskou akcií.

 

 

 1. Schválení řádné účetní závěrky podfondu CFH Podfond 1 (dále jen „Podfond 1“) za účetní období od 9.8.2018 do 31.12.2018

Návrh usnesení:  Valná hromada Společnosti schvaluje účetní závěrku Podfondu 1 za účetní období od 9.8.2018 do 31.12.2018.

Odůvodnění:        Schválení řádné účetní závěrky náleží v souladu s ustanovením § 421 odst. 1 písm. g) ZOK, do působnosti valné hromady. Statutární ředitel navrhuje valné hromadě schválit řádnou účetní závěrku Podfondu 1, která je obsažena v samostatné příloze této pozvánky, a kterou rovněž statutární ředitel v souladu s ustanovením § 436 odst. 1 ZOK a stanovami Společnosti zpřístupnil akcionářům ve svém sídle až do dne konání valné hromady v každý pracovní den od 9:00 do 16:00. Řádná účetní závěrka byla ověřena Auditorem.

Hlasování:           V souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jen se zakladatelskou akcií.

 

 

 1. Schválení řádné účetní závěrky podfondu CFH Podfond 2 (dále jen „Podfond 2“) za účetní období od 28.11.2018 do 31.12.2018

Návrh usnesení:  Valná hromada Společnosti schvaluje účetní závěrku Podfondu 2 za účetní období od 28.11.2018 do 31.12.2018.

Odůvodnění:        Schválení řádné účetní závěrky náleží v souladu s ustanovením § 421 odst. 1 písm. g) ZOK, do působnosti valné hromady. Statutární ředitel navrhuje valné hromadě schválit řádnou účetní závěrku Podfondu 2, která je obsažena v samostatné příloze této pozvánky, a kterou rovněž statutární ředitel v souladu s ustanovením § 436 odst. 1 ZOK a stanovami Společnosti zpřístupnil akcionářům ve svém sídle až do dne konání valné hromady v každý pracovní den od 9:00 do 16:00. Řádná účetní závěrka byla ověřena Auditorem.

Hlasování:           V souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jen se zakladatelskou akcií.

 

 

 1. Projednání výroční zprávy Společnosti za účetní období od 25.7.2018 do 31.12.2018, výroční zprávy Podfondu 1 za účetní období od 9.8.2018 do 31.12.2018, a výroční zprávy Podfondu 2 za účetní období od 28.11.2018 do 31.12.2018 včetně zprávy statutárního ředitele ve smyslu § 436 odst. 2 ZOK a zprávy o vztazích ve smyslu § 82 ZOK

Návrh usnesení: Valná hromada Společnosti projednala výroční zprávu Společnosti za účetní období
od 25.7.2018 do 31.12.2018, výroční zprávu Podfondu 1 za účetní období od 9.8.2018 do 31.12.2018, a výroční zprávu Podfondu 2 za účetní období od 28.11.2018 do 31.12.2018 včetně zprávy statutárního ředitele ve smyslu ustanovení § 436 odst. 2 ZOK a zprávy o vztazích ve smyslu ustanovení § 82 ZOK a k jejímu znění nemá námitek.

Odůvodnění:        Statutární ředitel Společnosti zpracoval výroční zprávu Společnosti, výroční zprávu Podfondu 1 a výroční zprávu Podfondu 2 včetně zprávy statutárního ředitele a zprávy o vztazích. Výroční zpráva byla ověřena Auditorem s výrokem „bez výhrad“.  Statutární ředitel předkládá akcionářům výroční zprávu Společnosti, výroční zprávu Podfondu 1 a výroční zprávu Podfondu 2 včetně zprávy statutárního ředitele a zprávy o vztazích v samostatné příloze této pozvánky, a zároveň ji v souladu s ustanovením § 436 odst. 2 ZOK ve spojení s ustanovením § 436 odst. 1 ZOK zpřístupnil akcionářům ve svém sídle až do dne konání valné hromady v každý pracovní den od 9:00 do 16:00.

Hlasování:           V souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jen se zakladatelskou akcií.

 

 

 1. Seznámení s výsledky činnosti správní rady

Návrh usnesení: Bez usnesení

Odůvodnění:        Pověřený člen správní rady Společnosti seznámí v souladu s ustanovením § 449 ve spojení s ustanovením § 456 odst. 2 ZOK valnou hromadu s výsledky činnosti správní rady Společnosti.

 

 

 1. Rozhodnutí o rozdělení výsledku hospodaření Společnosti ukončeného účetního období od 25.7.2018 do 31.12.2018

Návrh usnesení: Valná hromada Společnosti rozhoduje o převedení výsledku hospodaření Společnosti ukončeného účetního období od 25.7.2018 do 31.12.2018, se ztrátou ve výši 79.358,00 Kč, na účet neuhrazené ztráty z minulých účetních období v plné výši.

Odůvodnění:        Rozhodnutí o naložení s hospodářským výsledkem Společnosti náleží v souladu s ustanovením § 421 odst. 1 písm. h) ZOK, do působnosti valné hromady. Statutární ředitel navrhuje výsledek hospodaření Společnosti za účetní období od 25.7.2018 do 31.12.2018, se ztrátou ve výši 79.358,00 Kč, převést na účet neuhrazené ztráty z minulých účetních období v plné výši.

Hlasování:           V souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jen se zakladatelskou akcií.

 

 

 1. Rozhodnutí o rozdělení výsledku hospodaření Podfondu 1 za účetní období od 9.8.2018 do 31.12.2018

Návrh usnesení: Valná hromada Společnosti rozhoduje o převedení výsledku hospodaření Podfondu 1 ukončeného účetního období od 9.8.2018 do 31.12.2018, se ziskem ve výši 895.579,74 Kč, na účet nerozděleného zisku minulých let v plné výši.

Odůvodnění:        Rozhodnutí o naložení s hospodářským výsledkem Podfondu 1 náleží v souladu s ustanovením § 421 odst. 1 písm. h) ZOK, do působnosti valné hromady. Statutární ředitel navrhuje výsledek hospodaření za účetní období od 9.8.2018 do 31.12.2018, se ziskem ve výši 895.579,74 Kč, převést na účet nerozděleného zisku minulých let v plné výši.

Hlasování:            V souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jen se zakladatelskou akcií.

 

 

 1. Rozhodnutí o rozdělení výsledku hospodaření Podfondu 2 za účetní období od 28.11.2018 do 31.12.2018

Návrh usnesení: Valná hromada Společnosti rozhoduje o převedení výsledku hospodaření Podfondu 2 ukončeného účetního období od 28.11.2018 do 31.12.2018, se ziskem ve výši 233.179,24 Kč, na účet nerozděleného zisku minulých let v plné výši.

Odůvodnění:        Rozhodnutí o naložení s hospodářským výsledkem Podfondu 2 náleží v souladu s ustanovením § 421 odst. 1 písm. h) ZOK, do působnosti valné hromady. Statutární ředitel navrhuje výsledek hospodaření za účetní období od 28.11.2018 do 31.12.2018, se ziskem ve výši 233.179,24 Kč, převést na účet nerozděleného zisku minulých let v plné výši.

Hlasování:            V souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jen se zakladatelskou akcií.

 

 

 1. Rozhodnutí o určení auditora Společnosti, Podfondu 1 a Podfondu 2 pro následující účetní období ve smyslu § 17 zákona o auditorech

Návrh usnesení: Valná hromada Společnosti určuje auditorem Společnosti, Podfondu 1 a Podfondu 2 pro následující účetní období ve smyslu ustanovení § 17 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech (dále jen „zákon o auditorech“), ve znění pozdějších předpisů, společnost KPMG Česká republika Audit, s.r.o., IČO: 496 19 187, se sídlem Pobřežní 648/1a, 186 00, Praha 8, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 24185.

Odůvodnění:        Společnost je povinna mít dle ustanovením § 187 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů, účetní závěrku ověřenou auditorem. Podle ustanovení § 17 zákona o auditorech, ve znění pozdějších předpisů, určuje auditora valná hromada Společnosti. Statutární ředitel navrhuje určit za auditory dosavadní auditory Společnosti, společnost KPMG Česká republika Audit, s.r.o., IČO: 496 19 187, se sídlem Pobřežní 648/1a, 186 00, Praha 8, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 24185.

Hlasování:           V souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jen se zakladatelskou akcií.

 

 

 1. Závěr

Statutární ředitel Společnosti uveřejňuje v souladu s ustanovením § 406 ZOK, pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti AVANT investiční společnost, a.s., IČO: 275 90 241, jako statutárního orgánu Společnosti a společnosti Společnost obhospodařující (www.avantfunds.cz) a současně pozvánku zasílá akcionářům na adresu elektronické pošty uvedenou v seznamu akcionářů.

 

Rozhodným dnem pro účast akcionářů vlastnících akcie Společnosti na valné hromadě je 14.6.2019. Význam rozhodného dne spočívá v tom, že právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře má osoba vedená jako akcionář v seznamu akcionářů k rozhodnému dni, nebo její zástupce.

 

Prezence akcionářů bude probíhat v místě konání v době od 9:30 hodin.

Při prezenci se akcionář – fyzická osoba prokazuje průkazem totožnosti, a osoby oprávněné jednat jménem akcionáře – právnické osoby prokazují tuto skutečnost aktuálním výpisem z obchodního rejstříku a svoji totožnost průkazem totožnosti. Zástupci akcionářů prokazují svoji totožnost průkazem totožnosti a své zmocnění písemnou plnou mocí s uvedeným rozsahem zmocnění.

 

S každou zakladatelskou akcií je při hlasování na valné hromadě spojen 1 (jeden) hlas. S investiční akcií je spojeno hlasovací právo v případě, že tak stanoví právní předpis, anebo stanovy společnosti. V případě, že investiční akcie nabývají hlasovací právo, s každou investiční akcií je spojen jeden (jeden) hlas.

 

Jestliže akcionář hodlá uplatnit na valné hromadě protinávrh k návrhu, jehož obsah je uveden v pozvánce na valnou hromadu, je povinen doručit písemné znění svého protinávrhu Společnosti v přiměřené lhůtě před konáním valné hromady. Statutární ředitel uveřejní protinávrh v souladu s ustanovením § 407 odst. 2 ZOK, na internetových stránkách společnosti AVANT investiční společnost, a.s. bez zbytečného odkladu po jejich obdržení.

 

Společnost v souladu s ustanoveními § 84 a § 436 ZOK rovněž zveřejní na internetových stránkách společnosti AVANT investiční společnost, a.s. následující dokumenty:

 • Zpráva o vztazích za období od 25.7.2018 do 31.12.2018
 • Účetní závěrka Společnosti za období od 25.7.2018 do 31.12.2018
 • Účetní závěrka Podfondu 1 za období od 9.8.2018 do 31.12.2018
 • Účetní závěrka Podfondu 2 za období od 28.11.2018 do 31.12.2018
 • Zpráva statutárního ředitele o podnikatelské činnosti Společnosti, Podfondu 1 a Podfondu 2 a o stavu jejího, resp. jeho majetku za období od 25.7.2018 do 31.12.2018

Pozn. Všechny výše uvedené dokumenty jsou součástí výroční zprávy Společnosti, Podfondu 1 a Podfondu 2, která je rovněž samostatnou přílohou této pozvánky.

 

 

V Praze dne 22.5.2019                                     Martin Valkovič v. r.

 

Předseda správní rady

CFH investiční fond SICAV, a.s.