Pozvánka na řádnou valnou hromadu Czech Capital RE Fund SICAV, a.s.

Statutární ředitel společnosti


Czech Capital RE Fund SICAV, a.s.

 

IČO: 052 12 634, se sídlem Rohanské nábřeží 671/15, 186 00, Praha 8, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu B, vložka 21711 (dále jen „Společnost“)

svolává

 

Řádnou valnou hromadu

 

která se bude konat dne 15.2.2019 od 10:00 hodin

na adrese

Rohanské nábřeží 671/15, Karlín, 186 00, Praha 8

 

s tímto pořadem jednání:

 

  1. Zahájení

 

 

  1. Volba orgánů valné hromady

Návrh usnesení:           Valná hromada volí předsedu valné hromady, osoby pověřené sčítáním hlasů, zapisovatele a ověřovatele zápisu.

Odůvodnění:    Orgány valné hromady volí v souladu s ustanovením § 422 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (dále jen „ZOK“), valná hromada.

Hlasování:       V souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jenom se zakladatelskou akcií.

 

 

  1. Rozhodnutí o přijetí nových stanov společnosti

Návrh usnesení:           Valná hromada rozhoduje o přijetí nového znění stanov Společnosti s účinností ke dni valné hromady.

Odůvodnění:    Rozhodnutí o změně stanov náleží v souladu s ustanovením § 421 odst. 1 písm. a) ZOK, do působnosti valné hromady.

Hlasování:       V souladu se stanovami Společnosti a ve spojení s ustanovením § 417 odst. 2 ZOK je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jak se zakladatelskou akcií, tak jednotlivými druhy investičních akcií.

 

 

  1. Rozhodnutí o změně označení stávajících druhů investičních akcií

Návrh usnesení:           Valná hromada rozhoduje o změně označení stávajících druhů investičních akcií, a to následovně: u investičních akcií A1 se mění označení na Prémiové investiční akcie zaknihované, u investičních akcií A2 se mění označení na Prémiové investiční akcie listinné, a u investičních akcií B se mění označení na Výkonnostní investiční akcie.

Odůvodnění:    V souvislosti s přijetím nového znění stanov Společnosti viz bod 3 pořadu jednání je nutné změnit označení stávajících druhů investičních akcií tak, aby označení odpovídalo novému znění stanov Společnosti.

Hlasování:       V souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jen se zakladatelskou akcií.

 

 

  1. Stanovení lhůty k předložení stávajících investičních akcií v listinné podobě za účelem jejich výměny za investiční akcie v listinné podobě s novým označením

Návrh usnesení:           Valná hromada stanoví lhůtu k předložení listinných investičních akcií, konkr. investičních akcií A2 a investičních akcií B, za účelem jejich výměny za nově označené listinné investiční akcie, konkrétně Prémiové investiční akcie listinné a Výkonnostní investiční akcie viz bod 4 pořadu jednání, následovně: Lhůta pro předložení stávajících listinných investičních akcií za účelem jejich výměny za listinné investiční akcie s novým označením činí 120 kalendářních dnů ode dne konání této valné hromady.

Odůvodnění:    V souladu s ustanovením § 542 ZOK vyzve společnost na základě rozhodnutí valné hromady akcionáře, aby jí předložili ve lhůtě jí určené akcie k výměně nebo vyznačení nových údajů dosud na akcii uvedených.

Hlasování:       V souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jen se zakladatelskou akcií.

 

 

  1. Schválení nového znění smlouvy o výkonu funkce individuálního statutárního orgánu

Návrh usnesení:           Valná hromada společnosti schvaluje nové znění smlouvy o výkonu funkce individuálního statutárního orgánu Společnosti, konkrétně společnosti AVANT investiční společnost, a.s., IČO: 275 90 241.

Odůvodnění:    Vzhledem k ustanovení § 59 a násl. ZOK je nezbytné nové znění smlouvy o výkonu funkce individuálního statutárního orgánu Společnosti schválit valnou hromadou Společnosti.

Hlasování:       V souladu se stanovami společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jenom se zakladatelskou akcií.

 

 

  1. Závěr

Statutární ředitel Společnosti uveřejňuje v souladu s § 406 ZOK, pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti AVANT investiční společnost, a.s., IČO: 275 90 241, jako společnosti obhospodařující Společnost (www.avantfunds.cz) a současně pozvánku zasílá akcionářům na adresu elektronické pošty uvedenou v seznamu akcionářů.

 

Rozhodným dnem pro účast akcionářů vlastnících akcie Společnosti na valné hromadě je 8.2.2019. Význam rozhodného dne spočívá v tom, že právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře má osoba vedená jako akcionář v seznamu akcionářů k rozhodnému dni, nebo její zástupce.

 

Prezence akcionářů bude probíhat v místě konání v době od 9:30 hodin.

Při prezenci se akcionář – fyzická osoba prokazuje průkazem totožnosti, a osoby oprávněné jednat jménem akcionáře – právnické osoby prokazují tuto skutečnost aktuálním výpisem z obchodního rejstříku a svoji totožnost průkazem totožnosti. Zástupci akcionářů prokazují svoji totožnost průkazem totožnosti a své zmocnění písemnou plnou mocí s úředně ověřeným podpisem a s uvedeným rozsahem zmocnění.

 

S každou zakladatelskou akcií je při hlasování na valné hromadě spojen 1 (jeden) hlas. S investiční akcií je spojeno hlasovací právo v případě, že tak stanoví právní předpis, anebo stanovy společnosti. V případě, že investiční akcie nabývají hlasovací právo, s každou investiční akcií je spojen 1 (jeden) hlas.

 

Jestliže akcionář hodlá uplatnit na valné hromadě protinávrh k návrhu, jehož obsah je uveden v pozvánce na valnou hromadu, je povinen doručit písemné znění svého protinávrhu Společnosti v přiměřené lhůtě před konáním valné hromady. Statutární ředitel uveřejní protinávrh v souladu s § 407 odst. 2 ZOK, na internetových stránkách společnosti AVANT investiční společnost, a.s., jako společnosti obhospodařující Společnost, bez zbytečného odkladu po jejich obdržení.

 

Návrh smlouvy o výkonu funkce individuálního statutárního orgánu bude každému akcionáři Společnosti k dispozici zdarma k nahlédnutí v sídle společnosti AVANT investiční společnost, a.s. od 17.1.2019 do 15.2.2019, případně bude akcionáři na jeho vlastní žádost zaslán na adresu elektronické pošty uvedenou v seznamu akcionářů.

 

Společnost v souladu s § 408 odst. 2 ZOK, nejpozději ke dni 18.1.2019 zveřejní na internetových stránkách obhospodařující společnosti AVANT investiční společnost, a.s. návrh nových stanov Společnosti. Návrh nových stanov společnosti (včetně verze se zvýrazněním navrhovaných změn) bude každému akcionáři společnosti rovněž k dispozici zdarma k nahlédnutí v sídle společnosti AVANT investiční společnost, a.s. od 18.1.2019 do 15.2.2019.

 

 

 

 

V Praze dne 16.1.2019                         Mgr. Robert Robek v. r.

 

pověřený zmocněnec statutárního ředitele Společnosti