Pozvánka na Řádnou valnou hromadu fondu Cornerstone Investments SICAV, a.s.

Statutární ředitel společnosti


 

Cornerstone Investments SICAV, a.s.

 

IČO: 061 80 337, se sídlem Rohanské nábřeží 671/15, 186 00, Praha 8, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu B, vložka 22595 (dále jen „Společnost“)

svolává

 

Řádnou valnou hromadu

 

která se bude konat dne 6.12. 2018, od 12:30 hodin

na adrese

Rohanské nábřeží 671/15, Karlín, 186 00 Praha 8

 

s tímto pořadem jednání:

 

  1. Zahájení

 

 

  1. Volba orgánů valné hromady

Návrh usnesení: Valná hromada volí předsedu valné hromady, osoby pověřené sčítáním hlasů, zapisovatele a ověřovatele zápisu.

Odůvodnění:        Orgány valné hromady volí v souladu s ustanovením § 422 zákona č. 90/2012 Sb.,
o obchodních korporacích (dále jen „ZOK“), valná hromada.

Hlasování:           V souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno pouze se zakladatelskou akcií.

 

 

  1. Rozhodnutí o přijetí nových stanov Společnosti

Návrh usnesení: Valná hromada Společnosti rozhoduje o přijetí nového znění stanov Společnosti s účinností ke dni valné hromady.

Odůvodnění:        Rozhodnutí o změně stanov náleží v souladu s ustanovením § 421 odst. 1 písm. a) ZOK, do působnosti valné hromady.

Hlasování:           V souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno pouze se zakladatelskou akcií.

 

 

  1. Schválení nového znění smlouvy o výkonu funkce individuálního statutárního orgánu

Návrh usnesení: Valná hromada Společnosti schvaluje nové znění smlouvy o výkonu funkce individuálního statutárního orgánu Společnosti, konkrétně společnosti AVANT investiční společnost, a.s., IČO: 275 90 241.

Odůvodnění:   Vzhledem k ustanovení § 59 a násl. ZOK je nezbytné nové znění smlouvy o výkonu funkce individuálního statutárního orgánu Společnosti schválit valnou hromadou Společnosti.

Hlasování:           V souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno pouze se zakladatelskou akcií.

  1. Určení lhůty pro odevzdání investičních akcií výkonnostních z důvodu změny jejich podoby

Návrh usnesení: Valná hromada Společnosti určuje lhůtu pro odevzdání investičních akcií výkonnostních (vydaných společností k podfondu s názvem Cornerstone Investments podfond Opportunity) z důvodu jejich přeměny z listinného cenného papíru na zaknihovaný cenný papír, a to konkrétně do 30.4.2019 (slovy: třicátého dubna roku dvoutisícího devatenáctého).

Odůvodnění:   Vzhledem k tomu, že v souladu s bodem č. 3 výše došlo k přijetí nových stanov Společnosti, v rámci kterých došlo k přeměně investičních akcií výkonnostních z listinného cenného papíru na zaknihovaný cenný papír, je třeba v souladu s ustanovením § 542 ZOK ve spojení s ustanovením § 529 zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, stanovit přiměřenou lhůtu pro odevzdání investičních akcií výkonnostních v podobě listinného cenného papíru k jejich výměně.

Hlasování:           V souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jenom se zakladatelskou akcií.

 

  1. Závěr

Statutární ředitel Společnosti uveřejňuje v souladu s § 406 ZOK, pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti AVANT investiční společnost, a.s., IČO: 275 90 241, jako společnosti obhospodařující Společnost (www.avantfunds.cz) a současně pozvánku zasílá akcionářům na adresu elektronické pošty uvedenou v seznamu akcionářů.

 

Rozhodným dnem pro účast akcionářů vlastnících akcie Společnosti na valné hromadě je 29.11.2018. Význam rozhodného spočívá v tom, že právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře má osoba vedená jako akcionář v seznamu akcionářů k rozhodnému dni, nebo její zástupce.

 

Prezence akcionářů bude probíhat v místě konání v době od 12:00 hodin.

Při prezenci se akcionář – fyzická osoba prokazuje průkazem totožnosti, a osoby oprávněné jednat jménem akcionáře – právnické osoby prokazují tuto skutečnost aktuálním výpisem z obchodního rejstříku a svoji totožnost průkazem totožnosti. Zástupci akcionářů prokazují svoji totožnost průkazem totožnosti a své zmocnění písemnou plnou mocí s úředně ověřeným podpisem a s uvedeným rozsahem zmocnění.

 

S každou zakladatelskou akcií je při hlasování na valné hromadě spojen 1 (jeden) hlas. S investiční akcií je spojeno hlasovací právo v případě, že tak stanoví právní předpis, anebo stanovy společnosti. V případě, že investiční akcie nabývají hlasovací právo, s každou investiční akcií je spojen jeden (jeden) hlas.

 

Jestliže akcionář hodlá uplatnit na valné hromadě protinávrh k návrhu, jehož obsah je uveden v pozvánce na valnou hromadu, je povinen doručit písemné znění svého protinávrhu Společnosti v přiměřené lhůtě před konáním valné hromady. Statutární ředitel uveřejní protinávrh v souladu s § 407 odst. 2 ZOK, na internetových stránkách společnosti AVANT investiční společnost, a.s., jako společnosti obhospodařující Společnost, bez zbytečného odkladu po jejich obdržení.

Společnost v souladu s § 408 odst. 2 ZOK, nejpozději ke dni 7.11.2018 zveřejní na internetových stránkách obhospodařující společnosti AVANT investiční společnost, a.s. návrh nových stanov Společnosti. Návrh nových stanov společnosti (včetně verze se zvýrazněním navrhovaných změn) bude každému akcionáři společnosti rovněž k dispozici zdarma k nahlédnutí v sídle společnosti AVANT investiční společnost, a.s. od 7.11.2018 do 6.12.2018.

 

 

V Praze dne 6.11.2018                                     Mgr. Ing. Ondřej Pieran v.r.

 

pověřený zmocněnec statutárního ředitele

Cornerstone Investments SICAV, a.s.