POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU FONDU HPT investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

Statutární ředitel společnosti

HPT investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

 

IČO: 03648630, se sídlem Rohanské nábřeží 671/15, Karlín, 186 00 Praha 8, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu B, vložka 20320 (dále jen „společnost“)

svolává

 

Řádnou valnou hromadu

 

která se bude konat dne 27.6.2018, od 13:30 hodin

v sídle společnosti na adrese

Rohanské nábřeží 671/15, Karlín, 186 00 Praha 8

 

s tímto pořadem jednání:

 

 1. Zahájení

 

 1. Volba orgánů valné hromady

Návrh usnesení: Valná hromada společnosti volí předsedu valné hromady, osoby pověřené sčítáním hlasů, zapisovatele a ověřovatele zápisu.

Odůvodnění:        Orgány valné hromady volí v souladu s ustanovením § 422 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, valná hromada.

Hlasování:           V souladu se stanovami společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jen se zakladatelskou akcií.

 

 1. Schválení řádné účetní závěrky společnosti za účetní období od 1.1.2017 do 31.12.2017

Návrh usnesení: Valná hromada společnosti schvaluje účetní závěrku společnosti za účetní období od 1.1.2017 do 31.12.2017.

Odůvodnění:        Schválení řádné účetní závěrky náleží v souladu s ustanovením § 421 odst. 1 písm. g) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, do působnosti valné hromady. Statutární ředitel navrhuje valné hromadě schválit řádnou účetní závěrku. Řádná účetní závěrka byla ověřena auditorem.

Hlasování:           V souladu se stanovami společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jen se zakladatelskou akcií.

 

 1. Projednání výroční zprávy za účetní období od 1.1.2017 do 31.12.2017 včetně zprávy statutárního ředitele ve smyslu § 436 zákona obchodních korporacích a zprávy o vztazích ve smyslu § 82 a následujících zákona o obchodních korporacích

Návrh usnesení: Valná hromada společnosti projednala výroční zprávu společnosti za účetní období od 1.1.2017 do 31.12.2017 včetně zprávy statutárního ředitele ve smyslu § 436 zákona obchodních korporacích a zprávy o vztazích ve smyslu § 82 a následujících zákona o obchodních korporacích a k jejímu znění nemá námitek.

Odůvodnění:        Statutární ředitel společnosti zpracoval výroční zprávu společnosti včetně zprávy o vztazích a zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího za účetní období od 1.1.2017 do 31.12.2017.

Hlasování:           V souladu se stanovami společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jen se zakladatelskou akcií.

 

 1. Seznámení s výsledky činnosti správní rady

Návrh usnesení: Bez usnesení

Odůvodnění:        Pověřený člen správní rady společnosti seznámí v souladu s § 449 zákona o obchodních korporacích valnou hromadu s výsledky činnosti správní rady společnosti.

 

 1. Rozhodnutí o rozdělení výsledku hospodaření ukončeného účetního období od 1.1.2017 do 31.12.2017

Návrh usnesení: Valná hromada společnosti rozhoduje o převedení výsledku hospodaření ukončeného účetního období od 1.1.2017 do 31.12.2017 na účet nerozděleného zisku minulých účetních období v plné výši.

Odůvodnění:        Rozhodnutí o rozdělení zisku náleží v souladu s ustanovením § 421 odst. 1 písm. h) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, do působnosti valné hromady. Statutární ředitel navrhuje nevyplácet výsledek hospodaření za účetní období od 1.1.2017 do 31.12.2017 ve formě dividend akcionářům, ale převést výsledek hospodaření za účetní období od 1.1.2017 do 31.12.2017 na účet nerozděleného zisku minulých let.

Hlasování:           V souladu se stanovami společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jen se zakladatelskou akcií.

 

 1. Rozhodnutí o určení auditora společnosti pro následující účetní období ve smyslu § 17 zákona o auditorech

Návrh usnesení: Valná hromada společnosti určuje auditorem společnosti pro následující účetní období ve smyslu § 17 zákona o auditorech společnost TPA Horwath Audit s.r.o., IČO: 60203480, Antala Staška 2027/79, Krč, 140 00 Praha 4, vedenou u Městského soudu v Praze, C 25463.

Odůvodnění:        Společnost je povinna mít dle ustanovení § 187zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů, účetní závěrku ověřenou auditorem. Podle § 17 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech), ve znění pozdějších předpisů, určuje auditora valná hromada Společnosti. Statutární ředitel navrhuje určit za auditory dosavadní auditory společnosti, společnost TPA Horwath Audit s.r.o., IČO: 60203480, Antala Staška 2027/79, Krč, 140 00 Praha 4, vedenou u Městského soudu v Praze, C 25463.

Hlasování:           V souladu se stanovami společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jen se zakladatelskou akcií.

 

 1. Rozhodnutí o vydání vyměnitelných dluhopisů

Návrh usnesení: Valná hromada společnosti (dále jen „Emitent“) vydává vyměnitelné dluhopisy, tj. dluhopisy se kterými v souladu s Emisními podmínkami je spojeno právo na jejich výměnu za investiční akcie A (dále jen „Dluhopisy“) v celkové jmenovité hodnotě 40 000 000,- Kč (slovy: čtyřicet miliónů korun českých), počtu 50 kusů a emisním kurzem 100 % jmenovité hodnoty dluhopisu, která činí 800 000,- Kč (osm set tisíc korun českých) za jeden dluhopis. Výnos dluhopisu je stanoven pevnou roční úrokovou sazbou ve výši 4% (slovy: čtyři procenta) a je počítán ode dne následujícího po dni vydání dluhopisu.

Počet investičních akcií A. které vlastník obdrží za jím stanovený počet dluhopisů, se určí na základě vzorce:

 

 

PiaA:      počet investičních akcií typu A, které vlastník obdrží za dluhopisy určené k výměně (zaokrouhleno vždy na celá čísla dolů);

PD:        počet dluhopisů určených k výměně;

Q:          počet čtvrtletí v jednom kalendářním roce, a to od prvního měsíce v kalendářním roce do kalendářního čtvrtletí (včetně), ve kterém byla emitentovi doručena žádost vlastníka dluhopisu o výměnu dluhopisu;

AHiaA:   aktuální hodnota investiční akcie typu A k poslednímu dni kalendářního čtvrtletí, ve kterém vlastník dluhopisu doručil emitentovi žádost o výměnu dluhopisu.

Za rok, ve kterém dojde k výměně dluhopisů za investiční akcie typu A, nevzniká vlastníkovi dluhopisu nárok na úhradu výnosu dluhopisu.

Investiční akcie A jsou kusové akcie, mají podobu cenného papíru a jsou vydávány ve formě na jméno

Místem pro výměnu dluhopisů za investiční akcie typu A je sídlo Emitenta. Výměna proběhne tak, že budou-li splněny veškeré podmínky pro výměnu, předá vlastník dluhopisů příslušné dluhopisy Emitentovi a Emitent tyto dluhopisy od vlastníka převezme a zároveň emitent předá vlastníkovi odpovídající počet investičních akcií typu A případně nahrazených hromadnou listinou. Emitent provede výměnu Dluhopisů za investiční akcie typu A nejpozději do šedesati (60) dní od posledního dne kalendářního čtvrtletí, ve kterém byla výzva vlastníka Dluhopisu doručena Emitentovi. O výměnu Dluhopisů za investiční akcie typu A je vlastník Dluhopisů oprávněn požádat Emitenta nejdříve po uplynutí šesti (6) měsíců ode dne, nabytí vlastnického práva k Dluhopisu a nejpozději do dne 30.9.2020 včetně.

Odůvodnění:        Společnost Emitent s ohledem na připravovanou emisi svých vyměnitelných dluhopisů v souladu se zákonem č. 190/2004 Sb. o dluhopisech v platném znění (dále jen „ZoD) dne 25.5.2018 vyhotovila emisní podmínky vyměnitelných dluhopisů, které podrobně upravují práva a povinnosti Emitenta a vlastníku dluhopisů, název dluhopisu: DLUHOPIS HPT SICAV 2019-2023 – 4 % (Emisní podmínky). Emisní podmínky jsou zpřístupněny investorům na nosiči informací ve smyslu  ust, § 3 odst. 1 ZoD.

Hlasování:            V souladu se stanovami společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jen se zakladatelskou akcií.

 

 1. Závěr

Statutární ředitel společnosti uveřejňuje v souladu s § 406 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, pozvánku na řádnou valnou hromadu na internetových stránkách obhospodařující společnosti AVANT investiční společnost, a.s. (www.avantfunds.cz) a současně pozvánku zasílá akcionářům na adresu elektronické pošty uvedenou v seznamu akcionářů.

 

Rozhodným dnem pro účast akcionářů vlastnících akcie společnosti na valné hromadě je 20.6.2018. Význam rozhodného spočívá v tom, že právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře má osoba vedená jako akcionář v seznamu akcionářů k rozhodnému dni, nebo její zástupce.

 

Prezence akcionářů bude probíhat v místě konání v době od 13:00 hodin.

Při prezenci se akcionář – fyzická osoba prokazuje průkazem totožnosti, a osoby oprávněné jednat jménem akcionáře – právnické osoby prokazují tuto skutečnost aktuálním výpisem z obchodního rejstříku a svoji totožnost průkazem totožnosti. Zástupci akcionářů prokazují svoji totožnost průkazem totožnosti a své zmocnění písemnou plnou mocí s úředně ověřeným podpisem a s uvedeným rozsahem zmocnění.

 

V souladu se stanovami společnosti je hlasovací právo spojeno jen se zakladatelskou akcií. S každou zakladatelskou akcií je při hlasování na valné hromadě spojen 1 (jeden) hlas. S investiční akcií je spojeno hlasovací právo jen v souladu s čl. XIII odst. 18 stanov a vyžaduje-li se hlasování podle druhu akcií v souladu s § 417 zákona o obchodních korporacích.

 

Jestliže akcionář hodlá uplatnit na valné hromadě protinávrh k návrhu, jehož obsah je uveden v pozvánce na valnou hromadu, je povinen doručit písemné znění svého protinávrhu společnosti v přiměřené lhůtě před konáním valné hromady. Statutární ředitel uveřejní protinávrh v souladu s § 407 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, na internetových stránkách obhospodařující společnosti AVANT investiční společnost, a.s. bez zbytečného odkladu po jejich obdržení.

 

Společnost v souladu s § 84 a § 436 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, zveřejní na internetových stránkách obhospodařující společnosti AVANT investiční společnost, a.s. následující dokumenty:

 • Zpráva o vztazích za období od 1.1.2017 do 31.12.2017
 • Účetní závěrka společnosti za období od 1.1.2017 do 31.12.2017
 • Zpráva statutárního ředitele o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za období od 1.1.2017 do 31.12.2017

Pozn. Všechny výše uvedené dokumenty jsou součástí výroční zprávy společnosti za rok 2017

 

 

 

V Praze dne 25.5.2018                                      Mgr. Ing. Ondřej Pieran,

                                                               Pověřený zmocněnec statutárního ředitele,

    HPT investiční fond s proměnným základním kapitálem, a. s.