POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU FONDU Patronus třetí SICAV a.s.

Představenstvo


 

Patronus třetí SICAV a.s.

 

IČO: 24762717, se sídlem Opletalova 958/27, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu B, vložka 16647 (dále jen „Společnost“)

svolává

 

Řádnou valnou hromadu

 

která se bude konat dne 28. 6. 2018, od 14:00 hodin

na adrese

Rohanské nábřeží 671/15, Karlín, 186 00 Praha 8

 

s tímto pořadem jednání:

 

 1. Zahájení

 

 

 1. Volba orgánů valné hromady

Návrh usnesení: Valná hromada volí předsedu valné hromady, osoby pověřené sčítáním hlasů, zapisovatele a ověřovatele zápisu.

Odůvodnění:        Orgány valné hromady volí v souladu s ustanovením § 422 zákona č. 90/2012 Sb.,
o obchodních korporacích (dále jen „ZOK“), valná hromada.

Hlasování:           V souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jenom se zakladatelskou akcií.

 

 

 1. Schválení řádné účetní závěrky Společnosti za účetní období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017

Návrh usnesení:  Valná hromada Společnosti schvaluje účetní závěrku Společnosti za účetní období
od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017.

Odůvodnění:        Schválení řádné účetní závěrky náleží v souladu s ustanovením § 421 odst. 1 písm. g) ZOK, do působnosti valné hromady. Představenstvo navrhuje valné hromadě schválit řádnou účetní závěrku, kterou představenstvo v souladu s § 436 ZOK zpřístupnilo akcionářům v sídle Společnosti a zároveň poskytne příslušné informace elektronicky na žádost akcionáře. Řádná účetní závěrka byla ověřena auditorem, společností WARIDO audit s.r.o., IČO: 26844257.

Hlasování:           V souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jen se zakladatelskou akcií.

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Projednání výroční zprávy Společnosti za účetní období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017 včetně zprávy statutárního orgánu ve smyslu § 436 odst. 2 ZOK a zprávy o vztazích ve smyslu § 82 ZOK

Návrh usnesení: Valná hromada Společnosti projednala výroční zprávu Společnosti za účetní období
od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017 včetně zprávy statutárního orgánu ve smyslu § 436 odst. 2 ZOK a zprávy o vztazích ve smyslu § 82 ZOK a k jejímu znění nemá námitek.

Odůvodnění:        Statutární orgán Společnosti zpracoval výroční zprávu Společnosti včetně zprávy statutárního orgánu. Výroční zpráva byla ověřena auditorem s výrokem „bez výhrad“.

Hlasování:           V souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jen se zakladatelskou akcií.

 

 

 1. Seznámení s výsledky činnosti správní rady

Návrh usnesení: Bez usnesení

Odůvodnění:        Pověřený člen správní rady Společnosti seznámí v souladu s § 449 ve spojení s § 456 odst. 2 ZOK valnou hromadu s výsledky činnosti správní rady Společnosti.

 

 

 1. Rozhodnutí o rozdělení výsledku hospodaření Společnosti ukončeného účetního období od
  1. 1. 2017 do 31. 12. 2017

Návrh usnesení: Valná hromada Společnosti rozhoduje o převedení výsledku hospodaření ukončeného účetního období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017, ve výší 110 625,-Kč, na účet nerozděleného zisku minulých účetních období v plné výši.

Odůvodnění:        Rozhodnutí o naložení s hospodářským výsledkem Společnosti náleží v souladu s ustanovením § 421 odst. 1 písm. h) ZOK, do působnosti valné hromady. Představenstvo navrhuje výsledek hospodaření za účetní období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017 převést na účet nerozděleného zisku minulých účetních období v plné výši.

Hlasování:           V souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jen se zakladatelskou akcií.

 

 1. Rozhodnutí o určení auditora Společnosti pro následující účetní období ve smyslu § 17 zákona o auditorech

Návrh usnesení: Valná hromada Společnosti určuje auditorem Společnosti pro následující účetní období ve smyslu § 17 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech (dále jen „zákon o auditorech), ve znění pozdějších předpisů, společnost WARIDO audit s.r.o., IČO: 26844257, sídlem Poděbradova 2738/16, Ostrava – Moravská Ostrava, PSČ 702 00.  Uvedená auditorská společnost je zapsána v seznamu auditorských společností u Komory auditorů České republiky pod č. 449.

Odůvodnění:        Společnost je povinna mít dle ustanovení § 187 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů, účetní závěrku ověřenou auditorem. Podle § 17 zákona o auditorech, ve znění pozdějších předpisů, určuje auditora valná hromada Společnosti. Představenstvo navrhuje určit za auditory dosavadní auditory Společnosti, společnost WARIDO audit s.r.o., IČO: 26844257, sídlem Poděbradova 2738/16, Ostrava – Moravská Ostrava, PSČ 702 00.  Uvedená auditorská společnost je zapsána v seznamu auditorských společností u Komory auditorů České republiky pod č. 449.

Hlasování:           V souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jen se zakladatelskou akcií.

 

 

 

 

 1. Závěr

Představenstvo Společnosti uveřejňuje v souladu s § 406 ZOK, pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti (www.avantfunds.cz, http://www.patronustreti.cz) a současně pozvánku zasílá akcionářům na adresu elektronické pošty uvedenou v seznamu akcionářů.

 

Rozhodným dnem pro účast akcionářů vlastnících akcie Společnosti na valné hromadě je 21. 6. 2018. Význam rozhodného spočívá v tom, že právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře má osoba vedená jako akcionář v seznamu akcionářů k rozhodnému dni, nebo její zástupce.

 

Prezence akcionářů bude probíhat v místě konání v době od 14:00 hodin.

Při prezenci se akcionář – fyzická osoba prokazuje průkazem totožnosti, a osoby oprávněné jednat jménem akcionáře – právnické osoby prokazují tuto skutečnost aktuálním výpisem z obchodního rejstříku a svoji totožnost průkazem totožnosti. Zástupci akcionářů prokazují svoji totožnost průkazem totožnosti a své zmocnění písemnou plnou mocí s úředně ověřeným podpisem a s uvedeným rozsahem zmocnění.

 

S každou zakladatelskou akcií je při hlasování na valné hromadě spojen 1 (jeden) hlas. S investiční akcií je spojeno hlasovací právo v případě, že tak stanoví právní předpis, anebo stanovy společnosti. V případě, že investiční akcie nabývají hlasovací právo, s každou investiční akcií je spojen jeden (jeden) hlas.

 

Jestliže akcionář hodlá uplatnit na valné hromadě protinávrh k návrhu, jehož obsah je uveden v pozvánce na valnou hromadu, je povinen doručit písemné znění svého protinávrhu Společnosti v přiměřené lhůtě před konáním valné hromady. Představenstvo uveřejní protinávrh v souladu s § 407 odst. 2 ZOK, na internetových stránkách společnosti bez zbytečného odkladu po jejich obdržení.

Společnost v souladu s § 84 a § 436 ZOK, zveřejní na internetových stránkách společnosti následující dokumenty:

 • Zpráva o vztazích za období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017
 • Účetní závěrka Společnosti za období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017
 • Zpráva statutárního orgánu podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za období od
  1. 1. 2017 do 31. 12. 2017

Pozn. Všechny výše uvedené dokumenty jsou součástí výroční zprávy Společnosti.

 

 

V Praze dne 28.5.2018                                 Ing. Pavlína Filipi v. r.

 

pověřený zmocněnec představenstva

                                                                    Patronus třetí SICAV, a.s.