Pozvánka na řádnou valnou hromadu fondu První rezidenční investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

Statutární ředitel společnosti


První rezidenční investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

 

IČO: 241 30 249, se sídlem Rohanské nábřeží 671/15, Karlín, 186 00 Praha 8, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu B, vložka 17277 (dále jen „Společnost“)

 

svolává na žádost kvalifikovaného akcionáře Společnosti ve smyslu § 366 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (dále jen „ZOK“)

 

Řádnou valnou hromadu

 

která se bude konat dne 27. 3. 2019, od 10:00 hodin

na adrese

Rohanské nábřeží 671/15, Karlín, 186 00, Praha 8

 

s tímto pořadem jednání:

 

 1. Zahájení

 

 

 1. Volba orgánů valné hromady

Návrh usnesení: Valná hromada volí předsedu valné hromady, osoby pověřené sčítáním hlasů, zapisovatele a ověřovatele zápisu.

Odůvodnění:        Orgány valné hromady volí v souladu s ustanovením § 422 ZOK, valná hromada.

Hlasování:           V souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jenom se zakladatelskou akcií.

 

 

 1. Schválení řádné účetní závěrky Společnosti za účetní období od 1.1.2018 do 30.9.2018

Návrh usnesení:  Valná hromada Společnosti schvaluje účetní závěrku Společnosti za účetní období od 1.1.2018 do 30.9.2018.

Odůvodnění:        Schválení řádné účetní závěrky náleží v souladu s ustanovením § 421 odst. 1 písm. g) ZOK, do působnosti valné hromady. Statutární ředitel navrhuje valné hromadě schválit řádnou účetní závěrku, kterou statutární ředitel v souladu s § 436 ZOK zpřístupnil akcionářům v sídle Společnosti a zároveň poskytne příslušné informace elektronicky na žádost akcionáře. Řádná účetní závěrka byla ověřena auditorem, společností TPA Audit s.r.o., IČO: 602 03 480.

Hlasování:           V souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jen se zakladatelskou akcií.

 

 

 1. Projednání výroční zprávy za účetní období od 1.1.2018 do 30.9.2018 včetně zprávy statutárního ředitele ve smyslu § 436 odst. 2 ZOK a zprávy o vztazích ve smyslu § 82 ZOK

Návrh usnesení: Valná hromada Společnosti projednala výroční zprávu Společnosti za účetní období od 1.1.2018 do 30.9.2018 včetně zprávy statutárního ředitele ve smyslu § 436 odst. 2 ZOK a zprávy o vztazích ve smyslu § 82 ZOK a k jejímu znění nemá námitek.

Odůvodnění:        Statutární ředitel Společnosti zpracoval výroční zprávu Společnosti včetně zprávy o vztazích a zprávy o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího za účetní období od 1.1.2018 do 30.9.2018. Výroční zpráva byla ověřena auditorem s výrokem „bez výhrad“.

Hlasování:           V souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jen se zakladatelskou akcií.

 

 

 1. Seznámení s výsledky činnosti správní rady

Návrh usnesení: Bez usnesení

Odůvodnění:        Pověřený člen správní rady Společnosti seznámí v souladu s § 449 ve spojení s § 456 odst. 2 ZOK valnou hromadu s výsledky činnosti správní rady Společnosti.

 

 

 1. Rozhodnutí o rozdělení výsledku hospodaření ukončeného účetního období od 1.1.2018 do 30.9.2018

Návrh usnesení: Valná hromada Společnosti rozhoduje o převedení výsledku hospodaření ukončeného účetního období od 1.1.2018 do 30.9.2018 na účet nerozděleného zisku minulých let v plné výši. Valná hromada zároveň rozhoduje o výplatě dividend z fondového kapitálu připadajícího na výkonnostní investiční akcie ve výši 30.000.000,- Kč ve prospěch 2.480.000 ks výkonnostních investičních akcií Společnosti, a to konkrétně z účtu nerozděleného zisku minulých let.

Odůvodnění:        Rozhodnutí o rozdělení zisku náleží v souladu s ustanovením § 421 odst. 1 písm. h) ZOK, do působnosti valné hromady. Statutární ředitel navrhuje nevyplácet výsledek hospodaření za účetní období od 1.1.2018 do 30.9.2018 ve formě dividend akcionářům, ale převést výsledek hospodaření za účetní období od 1.1.2018 do 30.9.2018 na účet nerozděleného zisku minulých let v plné výši. Zároveň výše nerozděleného zisku minulých let umožňuje v souladu se zákonem vyplatit dividendu z fondového kapitálu připadajícího na výkonnostní investiční akcie ve výši 30.000.000,- Kč ve prospěch 2.480.000 ks výkonnostních investičních akcií.

Hlasování:           V souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jen se zakladatelskou akcií.

 

 1. Rozhodnutí o určení auditora společnosti pro následující účetní období ve smyslu § 17 zákona o auditorech

Návrh usnesení: Valná hromada Společnosti určuje auditorem Společnosti pro následující účetní období ve smyslu § 17 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech (dále jen „zákon o auditorech), ve znění pozdějších předpisů, společnost TPA Audit s.r.o., Antala Staška 2027/79, 140 00, Praha 4, vedenou u Městského soudu v Praze, C, vložka 25463.

Odůvodnění:        Společnost je povinna mít dle ustanovení § 187 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů, účetní závěrku ověřenou auditorem. Podle § 17 zákona o auditorech, ve znění pozdějších předpisů, určuje auditora valná hromada Společnosti. Statutární ředitel navrhuje určit za auditory dosavadní auditory Společnosti, společnost TPA Audit s.r.o., Antala Staška 2027/79, 140 00, Praha 4, vedenou u Městského soudu v Praze, C, vložka 25463.

Hlasování:           V souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jen se zakladatelskou akcií.

 

 

 1. Rozhodnutí o přijetí nových stanov společnosti

Návrh usnesení: Valná hromada rozhoduje o přijetí nového znění stanov Společnosti s účinností ke dni valné hromady.

Odůvodnění:        Rozhodnutí o změně stanov náleží v souladu s ustanovením § 421 odst. 1 písm. a) ZOK, do působnosti valné hromady.

Hlasování:           V souladu se stanovami Společnosti a ve spojení s ustanovením § 417 odst. 2 ZOK je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jak se zakladatelskou akcií, tak jednotlivými druhy investičních akcií.

 

 1. Schválení nového znění smlouvy o výkonu funkce individuálního statutárního orgánu

Návrh usnesení:   Valná hromada společnosti schvaluje nové znění smlouvy o výkonu funkce individuálního statutárního orgánu Společnosti, konkrétně společnosti AVANT investiční společnost, a.s., IČO: 275 90 241.

Odůvodnění:        Vzhledem k ustanovení § 59 a násl. ZOK je nezbytné nové znění smlouvy o výkonu funkce individuálního statutárního orgánu Společnosti schválit valnou hromadou Společnosti.

Hlasování:           V souladu se stanovami společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jenom se zakladatelskou akcií.

 

 1. Závěr

Statutární ředitel Společnosti uveřejňuje v souladu s § 406 ZOK, pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti AVANT investiční společnost, a.s., IČO: 275 90 241, jako společnosti obhospodařující Společnost (www.avantfunds.cz) a současně pozvánku zasílá akcionářům na adresu elektronické pošty uvedenou v seznamu akcionářů.

 

Rozhodným dnem pro účast akcionářů vlastnících akcie Společnosti na valné hromadě je 20.3.2019. Význam rozhodného spočívá v tom, že právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře má osoba vedená jako akcionář v seznamu akcionářů k rozhodnému dni, nebo její zástupce.

 

Prezence akcionářů bude probíhat v místě konání v době od 9:30 hodin.

Při prezenci se akcionář – fyzická osoba prokazuje průkazem totožnosti, a osoby oprávněné jednat jménem akcionáře – právnické osoby prokazují tuto skutečnost aktuálním výpisem z obchodního rejstříku a svoji totožnost průkazem totožnosti. Zástupci akcionářů prokazují svoji totožnost průkazem totožnosti a své zmocnění písemnou plnou mocí s úředně ověřeným podpisem a s uvedeným rozsahem zmocnění.

 

S každou zakladatelskou akcií je při hlasování na valné hromadě spojen 1 (jeden) hlas. S investiční akcií je spojeno hlasovací právo v případě, že tak stanoví právní předpis, anebo stanovy společnosti. V případě, že investiční akcie nabývají hlasovací právo, s každou investiční akcií je spojen 1 (jeden) hlas.

 

Jestliže akcionář hodlá uplatnit na valné hromadě protinávrh k návrhu, jehož obsah je uveden v pozvánce na valnou hromadu, je povinen doručit písemné znění svého protinávrhu Společnosti v přiměřené lhůtě před konáním valné hromady. Statutární ředitel uveřejní protinávrh v souladu s § 407 odst. 2 ZOK, na internetových stránkách společnosti AVANT investiční společnost, a.s., jako společnosti obhospodařující Společnost, bez zbytečného odkladu po jejich obdržení.

 

Návrh smlouvy o výkonu funkce individuálního statutárního orgánu bude každému akcionáři Společnosti k dispozici zdarma k nahlédnutí v sídle společnosti AVANT investiční společnost, a.s. od 11.3.2019 do 27.3.2019, případně bude akcionáři na jeho vlastní žádost zaslán na adresu elektronické pošty uvedenou v seznamu akcionářů.

 

Společnost v souladu s § 408 odst. 2 ZOK, nejpozději ke dni 11.3.2019 zveřejní na internetových stránkách obhospodařující společnosti AVANT investiční společnost, a.s. návrh nových stanov Společnosti. Návrh nových stanov společnosti (včetně verze se zvýrazněním navrhovaných změn) bude každému akcionáři společnosti rovněž k dispozici zdarma k nahlédnutí v sídle společnosti AVANT investiční společnost, a.s. od 11.3.2019 do 27.3.2019.

 

Společnost v souladu s § 84 a § 436 ZOK, zveřejní na internetových stránkách obhospodařující společnosti AVANT investiční společnost, a.s. následující dokumenty:

 • Zpráva o vztazích za období od 1.1.2018 do 30.9.2018
 • Účetní závěrka Společnosti za období od 1.1.2018 do 30.9.2018
 • Zpráva statutárního ředitele o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za období od 1.1.2018 do 30.9.2018

Pozn. Všechny výše uvedené dokumenty jsou součástí výroční zprávy za období od 1.1.2018 do 30.9.2018.

 

 

V Praze dne 5.3.2019                           Mgr. Ing. Ondřej Pieran, CFA v. r.

 

pověřený zmocněnec statutárního ředitele Společnosti