Pozvánka na Řádnou valnou hromadu fondu SPILBERK investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

Statutární ředitel společnosti


SPILBERK

 investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

 

IČO: 051 94 148, se sídlem Rohanské nábřeží 671/15, Karlín, 186 00 Praha 8, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu B, vložka 21694 (dále jen „Společnost“)

svolává

 

Řádnou valnou hromadu

 

která se bude konat dne 21.12.2018, od 10:00 hodin

v sídle Společnosti

 

s tímto pořadem jednání:

 

  1. Zahájení

 

 

  1. Volba orgánů valné hromady

Návrh usnesení: Valná hromada volí předsedu valné hromady, osoby pověřené sčítáním hlasů, zapisovatele a ověřovatele zápisu.

Odůvodnění:        Orgány valné hromady volí v souladu s ustanovením § 422 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (dále jen „ZOK“), valná hromada.

Hlasování:           V souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jenom se zakladatelskou akcií.

 

 

  1. Schválení nového znění smlouvy o výkonu funkce individuálního statutárního orgánu

Návrh usnesení: Valná hromada společnosti schvaluje nové znění smlouvy o výkonu funkce individuálního statutárního orgánu, kterou Společnost uzavře se společností AVANT investiční společnost, a.s., IČO: 275 90 241.

Odůvodnění:   Vzhledem k ustanovení § 59 a násl. ZOK je nezbytné nové znění smlouvy o výkonu funkce individuálního statutárního orgánu Společnosti schválit valnou hromadou Společnosti.

Hlasování:           V souladu se stanovami společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jenom se zakladatelskou akcií.

 

 

  1. Závěr

Statutární ředitel Společnosti uveřejňuje v souladu s § 406 ZOK, pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti AVANT investiční společnost, a.s., IČO: 275 90 241, jako společnosti obhospodařující Společnost (www.avantfunds.cz) a současně pozvánku zasílá akcionářům na adresu elektronické pošty uvedenou v seznamu akcionářů.

 

Rozhodným dnem pro účast akcionářů vlastnících akcie Společnosti na valné hromadě je 14.12.2018. Význam rozhodného spočívá v tom, že právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře má osoba vedená jako akcionář v seznamu akcionářů k rozhodnému dni, nebo její zástupce.

 

Prezence akcionářů bude probíhat v místě konání v době od 9:30 hodin.

Při prezenci se akcionář – fyzická osoba prokazuje průkazem totožnosti, a osoby oprávněné jednat jménem akcionáře – právnické osoby prokazují tuto skutečnost aktuálním výpisem z obchodního rejstříku a svoji totožnost průkazem totožnosti. Zástupci akcionářů prokazují svoji totožnost průkazem totožnosti a své zmocnění písemnou plnou mocí s úředně ověřeným podpisem a s uvedeným rozsahem zmocnění.

 

S každou zakladatelskou akcií je při hlasování na valné hromadě spojen 1 (jeden) hlas. S investiční akcií je spojeno hlasovací právo v případě, že tak stanoví právní předpis, anebo stanovy společnosti. V případě, že investiční akcie nabývají hlasovací právo, s každou investiční akcií je spojen jeden (jeden) hlas.

 

Jestliže akcionář hodlá uplatnit na valné hromadě protinávrh k návrhu, jehož obsah je uveden v pozvánce na valnou hromadu, je povinen doručit písemné znění svého protinávrhu Společnosti v přiměřené lhůtě před konáním valné hromady. Statutární ředitel uveřejní protinávrh v souladu s § 407 odst. 2 ZOK, na internetových stránkách společnosti AVANT investiční společnost, a.s., jako společnosti obhospodařující Společnost, bez zbytečného odkladu po jejich obdržení.

 

Návrh nového znění smlouvy o výkonu funkce individuálního statutárního orgánu bude každému akcionáři společnosti rovněž k dispozici zdarma k nahlédnutí v sídle společnosti AVANT investiční společnost, a.s. od 21.11.2018 do 21.12.2018 a dále na místě konání valné hromady.

 

 

 

V Praze dne 21.11.2018                                   Mgr. Robert Robek v. r.

 

pověřený zmocněnec statutárního ředitele

SPILBERK investiční fond s proměnným základním kapitálem, a. s.