Pozvánka na řádnou valnou hromadu fondu Spilberk investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

Statutární ředitel společnosti

SPILBERK investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

 

IČO: 051 94 148, se sídlem Rohanské nábřeží 671/15, Karlín, 186 00 Praha 8, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu B, vložka 21694 (dále jen „Společnost“)

svolává

 

Řádnou valnou hromadu

 

která se bude konat dne 23. 12. 2019, od 10:00 hodin

v sídle obhospodařovatele a administrátora společnosti

AVANT investiční společnost, a.s., IČO: 275 90 241, se sídlem: Rohanské nábřeží 671/15, Karlín, 186 00 Praha 8, recepce B, 5. patro,

s tímto pořadem jednání:

 

  1. Zahájení schválení jednacího a hlasovacího řádu (návrh jednacího a hlasovacího řádu valné hromady společnosti tvoří přílohu č. 1 této pozvánky)

 

  1. Volba orgánů valné hromady

Návrh usnesení: Valná hromada volí předsedu valné hromady, osoby pověřené sčítáním hlasů, zapisovatele a ověřovatele zápisu.

Odůvodnění:       Orgány valné hromady volí v souladu s ustanovením § 422 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (dále jen „ZOK“), valná hromada.

Hlasování:          V souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jenom se zakladatelskou akcií.

 

  1. Odvolání AVANT investiční společnost, a.s. z funkce statutární ředitele s účinností od 31.12.2019

Návrh usnesení:  Schválení odvolání společnosti AVANT investiční společnost, a.s. z funkce statutární ředitele s účinností od 31.12.2019.

Odůvodnění:       Důvodem navrženého usnesení je snaha akcionáře provést změnu obhospodařovatele společnosti vyplývající ze strategického záměru, na jehož základě má být společnost jako investiční fond obhospodařován osobou, u které bude vyjednáno vyčlenění vyššího objemu časových a personálních zdrojů, a to při srovnatelných nákladech za obhospodařování.

Hlasování:          V souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jen se zakladatelskou akcií.

 

 

  1. Jmenování Proton investiční společnost, a.s. do funkce statutární ředitele s účinností od 1.1.2020

Návrh usnesení: Schválení jmenování společnosti Proton Investiční společnost, a.s. do funkce statutární ředitele s účinností od 1.1.2020, vč. schválení smlouvy o výkonu funkce,

Odůvodnění:       Důvodem navrženého usnesení je snaha akcionáře provést změnu obhospodařovatele společnosti vyplývající ze strategického záměru, na jehož základě má být společnost jako investiční fond obhospodařován osobou, u které bude vyjednáno vyčlenění vyššího objemu časových a personálních zdrojů, a to při srovnatelných nákladech za obhospodařování.

Hlasování:          V souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jen se zakladatelskou akcií.

 

 

  1. Závěr

Statutární ředitel Společnosti uveřejňuje v souladu s § 406 ZOK, pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti  AVANT investiční společnost, a.s., IČO: 275 90 241, jako společnosti obhospodařující Společnost (www.avantfunds.cz)

 

 

Upozornění administrátora společnosti:

Na pořad jednání valné hromady není zařazen žádný bod, při jehož projednávání by investiční akcie podfondů nabývaly hlasovacího práva.

 

 

 

V Praze dne 9. 12. 2019

 

 

 

 

Mgr. Ing. Ondřejem Pieranem, CFA. v.r.,

pověřený zmocněnec statutárního ředitele

AVANT investiční společnost, a.s.

 

pověřený zmocněnec statutárního ředitele

SPILBERK investiční fond s proměnným základním kapitálem, a. s.