POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU FONDU TUTAMEN SICAV, a.s.

Statutární ředitel společnosti


 

TUTAMEN SICAV, a.s.

 

IČO: 05979528, se sídlem Václavské náměstí 834/17, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu B, vložka 22370 (dále jen „Společnost“)

svolává

 

Řádnou valnou hromadu

 

která se bude konat dne 28. 6. 2018, od 10:00 hodin

na adrese

Rohanské nábřeží 671/15, Karlín, 186 00 Praha 8

 

s tímto pořadem jednání:

 

 1. Zahájení

 

 

 1. Volba orgánů valné hromady

Návrh usnesení: Valná hromada volí předsedu valné hromady, osoby pověřené sčítáním hlasů, zapisovatele a ověřovatele zápisu.

Odůvodnění:        Orgány valné hromady volí v souladu s ustanovením § 422 zákona č. 90/2012 Sb.,
o obchodních korporacích (dále jen „ZOK“), valná hromada.

Hlasování:           V souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jenom se zakladatelskou akcií.

 

 

 1. Schválení řádné účetní závěrky Společnosti za účetní období od 1. 4. 2017 do 31. 12. 2017

Návrh usnesení:  Valná hromada Společnosti schvaluje účetní závěrku Společnosti za účetní období
od 1. 4. 2017 do 31. 12. 2017.

Odůvodnění:        Schválení řádné účetní závěrky náleží v souladu s ustanovením § 421 odst. 1 písm. g) ZOK, do působnosti valné hromady. Statutární ředitel navrhuje valné hromadě schválit řádnou účetní závěrku, kterou statutární ředitel v souladu s § 436 ZOK a čl. VIII odst. 4 stanov Společnosti zpřístupnil akcionářům v sídle Společnosti a zároveň poskytne příslušné informace elektronicky na žádost akcionáře. Řádná účetní závěrka byla ověřena auditorem, společností BDO Audit s.r.o., IČO: 453 14 381.

Hlasování:           V souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jen se zakladatelskou akcií.

 

 

 

 

 

 

 1. Schválení řádné účetní závěrky podfondu TUTAMEN podfond MASTER (dále jen Podfond) za účetní období od 13. 4. 2017 do 31. 12. 2017

Návrh usnesení:  Valná hromada Společnosti schvaluje účetní závěrku Podfondu za účetní období od 13. 4. 2017 do 31. 12. 2017.

Odůvodnění:        Schválení řádné účetní závěrky náleží v souladu s ustanovením § 421 odst. 1 písm. g) ZOK, do působnosti valné hromady. Statutární ředitel navrhuje valné hromadě schválit řádnou účetní závěrku, kterou statutární ředitel v souladu s § 436 ZOK a čl. VIII odst. 4 stanov Společnosti zpřístupnil akcionářům v sídle Společnosti a zároveň poskytne příslušné informace elektronicky na žádost akcionáře. Řádná účetní závěrka byla ověřena auditorem, společností BDO Audit s.r.o., IČO: 453 14 381.

Hlasování:           V souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jen se zakladatelskou akcií.

 

 

 1. Projednání výroční zprávy Společnosti za účetní období od 1. 4. 2017 do 31. 12. 2017 a výroční zprávy Podfondu za účetní období od 13. 4. 2017 do 31. 12. 2017 včetně zprávy statutárního ředitele ve smyslu § 436 odst. 2 ZOK a zprávy o vztazích ve smyslu § 82 ZOK

Návrh usnesení: Valná hromada Společnosti projednala výroční zprávu Společnosti za účetní období
od 1. 4. 2017 do 31. 12. 2017 a výroční zprávu Podfondu za účetní období od 13. 4. 2017 do 31. 12. 2017 včetně zprávy statutárního ředitele ve smyslu § 436 odst. 2 ZOK a zprávy o vztazích ve smyslu § 82 ZOK a k jejímu znění nemá námitek.

Odůvodnění:        Statutární ředitel Společnosti zpracoval výroční zprávu Společnosti a výroční zprávu Podfondu včetně zprávy statutárního ředitele. Výroční zpráva byla ověřena auditorem s výrokem „bez výhrad“.

Hlasování:           V souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jen se zakladatelskou akcií.

 

 

 1. Seznámení s výsledky činnosti správní rady

Návrh usnesení: Bez usnesení

Odůvodnění:        Pověřený člen správní rady Společnosti seznámí v souladu s § 449 ve spojení s § 456 odst. 2 ZOK valnou hromadu s výsledky činnosti správní rady Společnosti.

 

 

 1. Rozhodnutí o rozdělení výsledku hospodaření Společnosti ukončeného účetního období od
  1. 4. 2017 do 31. 12. 2017

Návrh usnesení: Valná hromada Společnosti rozhoduje o převedení výsledku hospodaření ukončeného účetního období od 1. 4. 2017 do 31. 12. 2017, se ztrátou ve výši 867 000,- Kč, na účet neuhrazené ztráty z minulých účetních období.

Odůvodnění:        Rozhodnutí o naložení s hospodářským výsledkem Společnosti náleží v souladu s ustanovením § 421 odst. 1 písm. h) ZOK, do působnosti valné hromady. Statutární ředitel navrhuje výsledek hospodaření za účetní období od 1. 4. 2017 do 31. 12. 2017, se ztrátou ve výši 867 000,- Kč, převést na účet neuhrazené ztráty z minulých účetních období v plné výši.

Hlasování:           V souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jen se zakladatelskou akcií.

 

 

 

 

 1. Rozhodnutí o rozdělení výsledku hospodaření Podfondu ukončeného účetního období od
  13. 4. 2017 do 31. 12. 2017

Návrh usnesení: Valná hromada Společnosti rozhoduje o převedení výsledku hospodaření ukončeného účetního období od 13. 4. 2017 do 31. 12. 2017, se ziskem ve výši 212 000- Kč, na účet nerozděleného zisku minulých účetních období v plné výši.

Odůvodnění:        Rozhodnutí o naložení s hospodářským výsledkem Společnosti náleží v souladu s ustanovením § 421 odst. 1 písm. h) ZOK, do působnosti valné hromady. Statutární ředitel navrhuje výsledek hospodaření za účetní období od 13. 4. 2017 do 31. 12. 2017, se ziskem ve výši 212 000- Kč, převést na účet nerozděleného zisku minulých účetních období v plné výši.

Hlasování:           V souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jen se zakladatelskou akcií.

 1.  
 2. Rozhodnutí o přijetí nových stanov Společnosti

Návrh usnesení: Valná hromada Společnosti rozhoduje o přijetí nového znění stanov Společnosti s účinností ke dni valné hromady.

Odůvodnění:        Rozhodnutí o změně stanov náleží v souladu s ustanovením § 421 odst. 1 písm. a) ZOK, do působnosti valné hromady.

Hlasování:           V souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jenom se zakladatelskou akcií.

 

 1. Schválení nového znění smlouvy o výkonu funkce individuálního statutárního orgánu

Návrh usnesení: Valná hromada společnosti schvaluje nové znění smlouvy o výkonu funkce individuálního statutárního orgánu Společnosti, konkr. společnosti AVANT investiční společnost, a.s., IČO: 275 90 241.

Odůvodnění:   Vzhledem k  ust. § 59 a násl. ZOK je nezbytné nové znění smlouvy o výkonu funkce individuálního statutárního orgánu Společnosti schválit valnou hromadou Společnosti.

Hlasování:           V souladu se stanovami společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jenom se zakladatelskou akcií.

 

 1. Rozhodnutí o určení auditora Společnosti a Podfondu pro následující účetní období ve smyslu § 17 zákona o auditorech

Návrh usnesení: Valná hromada Společnosti určuje auditorem Společnosti pro následující účetní období ve smyslu § 17 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech (dále jen „zákon o auditorech), ve znění pozdějších předpisů, společnost BDO Audit s.r.o., IČO: 453 14 381, Olbrachtova 1980/5, 140 00 Praha 4, vedenou u Městského soudu v Praze, C, vložka 7279, číslo osvědčení auditora: 018.

Odůvodnění:        Společnost je povinna mít dle ustanovení § 187 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů, účetní závěrku ověřenou auditorem. Podle § 17 zákona o auditorech, ve znění pozdějších předpisů, určuje auditora valná hromada Společnosti. Statutární ředitel navrhuje určit za auditory dosavadní auditory Společnosti, společnost BDO Audit s.r.o., IČO: 453 14 381, Olbrachtova 1980/5, 140 00 Praha 4, vedenou u Městského soudu v Praze, C, vložka 7279, číslo osvědčení auditora: 018.

Hlasování:           V souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jen se zakladatelskou akcií.

 

 1. Závěr

Statutární ředitel Společnosti uveřejňuje v souladu s § 406 ZOK, pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti  AVANT investiční společnost, a.s., IČO: 275 90 241, jako společnosti obhospodařující Společnost (www.avantfunds.cz) a současně pozvánku zasílá akcionářům na adresu elektronické pošty uvedenou v seznamu akcionářů.

 

Rozhodným dnem pro účast akcionářů vlastnících akcie Společnosti na valné hromadě je 21. 6. 2018. Význam rozhodného spočívá v tom, že právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře má osoba vedená jako akcionář v seznamu akcionářů k rozhodnému dni, nebo její zástupce.

 

Prezence akcionářů bude probíhat v místě konání v době od 10:00 hodin.

Při prezenci se akcionář – fyzická osoba prokazuje průkazem totožnosti, a osoby oprávněné jednat jménem akcionáře – právnické osoby prokazují tuto skutečnost aktuálním výpisem z obchodního rejstříku a svoji totožnost průkazem totožnosti. Zástupci akcionářů prokazují svoji totožnost průkazem totožnosti a své zmocnění písemnou plnou mocí s úředně ověřeným podpisem a s uvedeným rozsahem zmocnění.

 

S každou zakladatelskou akcií je při hlasování na valné hromadě spojen 1 (jeden) hlas. S investiční akcií je spojeno hlasovací právo v případě, že tak stanoví právní předpis, anebo stanovy společnosti. V případě, že investiční akcie nabývají hlasovací právo, s každou investiční akcií je spojen jeden (jeden) hlas.

 

Jestliže akcionář hodlá uplatnit na valné hromadě protinávrh k návrhu, jehož obsah je uveden v pozvánce na valnou hromadu, je povinen doručit písemné znění svého protinávrhu Společnosti v přiměřené lhůtě před konáním valné hromady. Statutární ředitel uveřejní protinávrh v souladu s § 407 odst. 2 ZOK, na internetových stránkách společnosti AVANT investiční společnost, a.s., jako společnosti obhospodařující Společnost, bez zbytečného odkladu po jejich obdržení.

Společnost v souladu s § 408 odst. 2 ZOK, nejpozději ke dni 31. 5. 2018 zveřejní na internetových stránkách obhospodařující společnosti AVANT investiční společnost, a.s. návrh nových stanov Společnosti. Návrh nových stanov společnosti (včetně verze se zvýrazněním navrhovaných změn) bude každému akcionáři společnosti rovněž k dispozici zdarma k nahlédnutí v sídle společnosti AVANT investiční společnost, a.s. od 31. 5. 2018 do 28.6.2018.

Společnost v souladu s § 84 a § 436 ZOK, zveřejní na internetových stránkách obhospodařující společnosti AVANT investiční společnost, a.s. následující dokumenty:

 • Zpráva o vztazích za období od 1. 4. 2017 do 31. 12. 2017
 • Účetní závěrka Společnosti za období od 1. 4. 2017 do 31. 12. 2017
 • Účetní závěrka Podfondu za období od 13. 4. 2017 do 31. 12. 2017
 • Zpráva statutárního ředitele o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za období od 1. 4. 2017 do 31. 12. 2017

Pozn. Všechny výše uvedené dokumenty jsou součástí výroční zprávy Společnosti a Podfondu.

 

 

V Praze dne 28.5.2018                                     Mgr. Ing. Ondřej Pieran

 

pověřený zmocněnec statutárního ředitele

TUTAMEN SICAV, a.s.