Pozvánka na řádnou valnou hromadu Pro arte, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

Představenstvo společnosti


 

Pro arte, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

 

 

IČO: 242 47 464, se sídlem Tržiště 366/13, Malá Strana, 118 00, Praha 1, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu B, vložka 18380 (dále jen „Společnost“)

svolává

 

Řádnou valnou hromadu

 

která se bude konat dne 26.6.2019, od 10:00 hodin

na adrese

Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00, Praha 1

 

s tímto pořadem jednání:

 

 1. Zahájení

 

 

 1. Volba orgánů valné hromady

Návrh usnesení: Valná hromada volí předsedu valné hromady, osoby pověřené sčítáním hlasů, zapisovatele a ověřovatele zápisu.

Odůvodnění:        Orgány valné hromady volí v souladu s ustanovením § 422 zákona č. 90/2012 Sb.,
o obchodních korporacích (dále jen „ZOK“), valná hromada.

Hlasování:           V souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jenom se zakladatelskou akcií.

 

 

 1. Schválení řádné účetní závěrky Společnosti za účetní období od 1.1.2018 do 31.12.2018

Návrh usnesení:  Valná hromada Společnosti schvaluje účetní závěrku Společnosti za účetní období
od 1.1.2018 do 31.12.2018.

Odůvodnění:        Schválení řádné účetní závěrky náleží v souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. g) ZOK, do působnosti valné hromady. Představenstvo Společnosti navrhuje valné hromadě schválit řádnou účetní závěrku Společnosti, která je obsažena v samostatné příloze této pozvánky, a kterou rovněž představenstvo Společnosti v souladu s ustanovením § 436 odst. 1 ZOK a stanovami Společnosti zpřístupnilo akcionářům ve svém sídle až do dne konání valné hromady v pracovní dny od 9:00 do 16:00. Řádná účetní závěrka byla ověřena auditorem, společností APOGEO Audit, s.r.o., IČO: 271 97 310 (dále jen „Auditor“).

Hlasování:           V souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jen se zakladatelskou akcií.

 

 

 1. Schválení řádné účetní závěrky podfondu Podfond Pro arte (dále jen „Podfond“) za účetní období od 1.8.2018 do 31.12.2018

Návrh usnesení:  Valná hromada Společnosti schvaluje účetní závěrku Podfondu za účetní období od 1.8.2018 do 31.12.2018.

Odůvodnění:        Schválení řádné účetní závěrky náleží v souladu s ustanovením § 421 odst. 1 písm. g) ZOK, do působnosti valné hromady. Představenstvo Společnosti navrhuje valné hromadě schválit řádnou účetní závěrku Podfondu, která je obsažena v samostatné příloze této pozvánky, a kterou rovněž představenstvo Společnosti v souladu s ustanovením § 436 odst. 1 ZOK a stanovami Společnosti zpřístupnilo akcionářům ve svém sídle až do dne konání valné hromady v každý pracovní den od 9:00 do 16:00. Řádná účetní závěrka byla ověřena Auditorem.

Hlasování:           V souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jen se zakladatelskou akcií.

 

 

 1. Projednání výroční zprávy Společnosti za účetní období od 1.1.2018 do 31.12.2018 a výroční zprávy Podfondu za účetní období od 1.8.2018 do 31.12.2018 včetně zprávy o podnikatelské činnosti ve smyslu § 436 odst. 2 ZOK a zprávy o vztazích ve smyslu § 82 ZOK

Návrh usnesení: Valná hromada Společnosti projednala výroční zprávu Společnosti za účetní období
od 1.1.2018 do 31.12.2018 a výroční zprávu Podfondu za účetní období od 1.8.2018 do 31.12.2018 včetně zprávy o podnikatelské činnosti ve smyslu ustanovení § 436 odst. 2 ZOK a zprávy o vztazích ve smyslu ustanovení § 82 ZOK a k jejímu znění nemá námitek.

Odůvodnění:        Představenstvo Společnosti zpracovalo výroční zprávu Společnosti a výroční zprávu Podfondu včetně zprávy o podnikatelské činnosti a zprávy o vztazích. Výroční zpráva byla ověřena Auditorem s výrokem „bez výhrad“.  Představenstvo Společnosti předkládá akcionářům výroční zprávu Společnosti a výroční zprávu Podfondu včetně zprávy o podnikatelské činnosti a zprávy o vztazích v samostatné příloze této pozvánky, a zároveň ji v souladu s ustanovením § 436 odst. 2 ZOK ve spojení s ustanovením § 436 odst. 1 ZOK zpřístupnilo akcionářům ve svém sídle až do dne konání valné hromady v každý pracovní den od 9:00 do 16:00.

Hlasování:           V souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jen se zakladatelskou akcií.

 

 

 1. Seznámení s výsledky činnosti dozorčí rady Společnosti

Návrh usnesení: Bez usnesení

Odůvodnění:        Pověřený člen dozorčí rady Společnosti seznámí v souladu s ustanovením § 449 ZOK valnou hromadu s výsledky činnosti dozorčí rady Společnosti.

 

 

 1. Rozhodnutí o rozdělení výsledku hospodaření Společnosti ukončeného účetního období od 1.1.2018 do 31.12.2018

Návrh usnesení: Valná hromada Společnosti rozhoduje o převedení výsledku hospodaření Společnosti ukončeného účetního období od 1.1.2018 do 31.12.2018, se ziskem ve výši 435 tis. Kč, na účet nerozděleného zisku z minulých účetních období v plné výši.

Odůvodnění:        Rozhodnutí o naložení s hospodářským výsledkem Společnosti náleží v souladu s ustanovením § 421 odst. 1 písm. h) ZOK, do působnosti valné hromady. Představenstvo Společnosti navrhuje výsledek hospodaření Společnosti za účetní období od 1.1.2018 do 31.12.2018, se ziskem ve výši 435 tis. Kč, převést na účet nerozděleného zisku z minulých účetních období v plné výši.

Hlasování:           V souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jen se zakladatelskou akcií.

 

 

 1. Rozhodnutí o rozdělení výsledku hospodaření Podfondu za účetní období od 1.8.2018 do 31.12.2018

Návrh usnesení:   Valná hromada Společnosti rozhoduje o převedení výsledku hospodaření Podfondu ukončeného účetního období od 1.8.2018 do 31.12.2018, se ztrátou ve výši 395 tis. Kč, na účet neuhrazené ztráty z minulých let v plné výši.

Odůvodnění:        Rozhodnutí o naložení s hospodářským výsledkem Podfondu náleží v souladu s ustanovením § 421 odst. 1 písm. h) ZOK, do působnosti valné hromady. Představenstvo Společnosti navrhuje výsledek hospodaření za účetní období od 1.8.2018 do 31.12.2018, se ztrátou ve výši 395 tis. Kč, převést na účet neuhrazené ztráty z minulých let v plné výši.

Hlasování:            V souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jen se zakladatelskou akcií.

 

 

 1. Rozhodnutí o přijetí nových stanov Společnosti

Návrh usnesení: Valná hromada Společnosti rozhoduje o přijetí nového znění stanov společnosti s účinností ke dni valné hromady.

Odůvodnění:        Rozhodnutí o změně stanov náleží v souladu s ustanovením § 421 odst. 1 písm. a) ZOK, do působnosti valné hromady.

Hlasování:           V souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jenom se zakladatelskou akcií.

 

 

 1. Rozhodnutí o přijetí nového znění statutu Podfondu

Návrh usnesení: Valná hromada Společnosti rozhoduje o přijetí nového znění statutu Podfondu s účinností ke dni valné hromady.

Odůvodnění:        Rozhodnutí o předkládané změně statutu Podfondu náleží v souladu s ustanovením čl. 6.3 stanov Společnosti, do působnosti valné hromady.

Hlasování:           V souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jenom se zakladatelskou akcií.

 

 

 1. Přijetí rozhodnutí o podání žádosti k přijetí investičních akcií B k obchodování na evropském regulovaném trhu

Návrh usnesení: Valná hromada Společnosti rozhoduje o podání žádosti k přijetí nově zřízeného druhu investičních akcií, konkrétně investičních akcií B, k obchodování na evropském regulovaném trhu.

Odůvodnění:        Rozhodnutí o podání žádosti k přijetí účastnických cenných papírů společnosti k obchodování na evropském regulovaném trhu náleží v souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. i) ZOK, do působnosti valné hromady.

Hlasování:           V souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jenom se zakladatelskou akcií.

 

 

 1. Rozhodnutí o změně označení stávajícího druhu investičních akcií

Návrh usnesení: Valná hromada Společnosti rozhoduje o změně označení stávajícího druhu investičních akcií, konkrétně investičních akcií, a to následovně: investiční akcie mění označení na investiční akcie A.

Odůvodnění:        V souvislosti s přijetím nového znění stanov Společnosti viz bod 10 pořadu jednání je nutné změnit označení stávajícího druhu investičních akcií tak, aby označení odpovídalo novému znění stanov Společnosti.

Hlasování:           V souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jenom se zakladatelskou akcií.

 

 1. Stanovení lhůty k předložení stávajících investičních akcií za účelem jejich výměny za investiční akcie s novým označením

Návrh usnesení: Valná hromada stanoví lhůtu k předložení stávajících investičních akcií za nově označené investiční akcie, konkrétně investiční akcie A viz bod 13 pořadu jednání, následovně: Lhůta pro předložení stávajících investičních akcií za účelem jejich výměny za investiční akcie s novým označením činí 120 kalendářních dnů ode dne konání této valné hromady.

Odůvodnění:        V souladu s ustanovením § 542 ZOK vyzve společnost na základě rozhodnutí valné hromady akcionáře, aby jí předložili ve lhůtě jí určené akcie k výměně nebo vyznačení nových údajů dosud na akcii uvedených.

Hlasování:           V souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jenom se zakladatelskou akcií.

 

 

 

 

 1. Závěr

Představenstvo Společnosti uveřejňuje v souladu s ustanovením § 406 ZOK, pozvánku na valnou hromadu na svých internetových stránkách a na internetových stránkách společnosti AVANT investiční společnost, a.s., IČO: 275 90 241, jako administrátora Společnosti a současně pozvánku zasílá akcionářům na adresu elektronické pošty uvedenou v seznamu akcionářů.

 

Rozhodným dnem pro účast akcionářů vlastnících akcie Společnosti na valné hromadě je 19.6.2019. Význam rozhodného dne spočívá v tom, že právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře má osoba vedená jako akcionář v seznamu akcionářů k rozhodnému dni, nebo její zástupce.

 

Prezence akcionářů bude probíhat v místě konání v době od 9:30 hodin.

Při prezenci se akcionář – fyzická osoba prokazuje průkazem totožnosti, a osoby oprávněné jednat jménem akcionáře – právnické osoby prokazují tuto skutečnost aktuálním výpisem z obchodního rejstříku a svoji totožnost průkazem totožnosti. Zástupci akcionářů prokazují svoji totožnost průkazem totožnosti a své zmocnění písemnou plnou mocí s uvedeným rozsahem zmocnění.

 

S každou zakladatelskou akcií je při hlasování na valné hromadě spojen 1 (jeden) hlas. S investiční akcií je spojeno hlasovací právo v případě, že tak stanoví právní předpis, anebo stanovy společnosti. V případě, že investiční akcie nabývají hlasovací právo, s každou investiční akcií je spojen jeden (jeden) hlas.

 

Jestliže akcionář hodlá uplatnit na valné hromadě protinávrh k návrhu, jehož obsah je uveden v pozvánce na valnou hromadu, je povinen doručit písemné znění svého protinávrhu Společnosti v přiměřené lhůtě před konáním valné hromady. Představenstvo uveřejní protinávrh v souladu s ustanovením § 407 odst. 2 ZOK, na svých internetových stránkách a internetových stránkách společnosti AVANT investiční společnost, a.s. bez zbytečného odkladu po jejich obdržení.

 

Společnost v souladu s ustanoveními § 84 a § 436 ZOK rovněž zveřejní na svých internetových stránkách a na internetových stránkách společnosti AVANT investiční společnost, a.s. následující dokumenty:

 • Zpráva o vztazích za období od 1.1.2018 do 31.12.2018
 • Účetní závěrka Společnosti za období od 1.1.2018 do 31.12.2018
 • Účetní závěrka Podfondu za období od 1.8.2018 do 31.12.2018
 • Zpráva o podnikatelské činnosti Společnosti a Podfondu a o stavu jejího, resp. jeho majetku za období od 1.1.2018 do 31.12.2018

Pozn. Všechny výše uvedené dokumenty jsou součástí výroční zprávy Společnosti a Podfondu, která je rovněž samostatnou přílohou této pozvánky.

 

Společnost v souladu s § 408 odst. 2 ZOK rovněž zveřejnila svých na internetových stránkách návrh nových stanov Společnosti. Návrh nových stanov společnosti (včetně verze se zvýrazněním navrhovaných změn) bude každému akcionáři společnosti rovněž k dispozici zdarma k nahlédnutí v sídle Společnosti až do dne konání valné hromady. Návrh nového znění stanov Společnosti a statutu Podfondu jsou rovněž samostatnými přílohami této pozvánky

 

 

 

V Praze dne 24.5.2019                                     Robert Mečkovský v. r., člen představenstva

 

Pavel Chalupa v. r., člen představenstva