Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti BHS GERMAN REAL ESTATE FUND SICAV, a.s.

 Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti

 

BHS GERMAN REAL ESTATE FUND SICAV, a.s.

 

dne 12. dubna 2018

 

Statutární ředitel společnosti BHS GERMAN REAL ESTATE FUND SICAV, a.s., IČO: 055 04 643, se sídlem Praha 8 – Karlín, Rohanské nábřeží 671/15, PSČ 186 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 21953 (dále jen „Společnost“ nebo „Jediný společník“), tímto svolává řádnou valnou hromadu Společnosti (dále jen „Valná hromada“).

 

Valná hromada se bude konat dne 12. dubna 2018, zahájení od 9:00 hod., v sídle Společnosti.

 

Navržený pořad jednání Valné hromady:

 

1.         Úvod

2.         Volba orgánů Valné hromady

3.         Informace o podmínkách a obsahu smlouvy o zřízení zástavního práva ke 100% podílu ve společnosti BHS Oregon House, s.r.o. a související úvěrové smlouvy

4.         Souhlas Valné hromady s uzavřením smlouvy o zřízení zástavního práva ke 100% podílu ve společnosti BHS Oregon House, s.r.o.

5.         Schválení záměru realizace fúze společnosti BHS Oregon House, s.r.o. a společnosti BHS Oregon House Czech Propco s.r.o.

6.         Rozhodnutí o změně stanov Společnosti

7.         Závěr

Navrhuje se, aby Valná hromada Společnosti přijala následující usnesení:

 

Návrh usnesení k bodu 4. pořadu jednání Valné hromady:

 

1.         Valná hromada souhlasí s uzavřením smlouvy o zřízení zástavního práva ke 100% podílu ve společnosti BHS Oregon House, s.r.o., se sídlem Štětkova 1638/18, Nusle, 140 00 Praha 4, IČ: 018 46 612, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 267666 (dále jen „BHS Oregon House, s.r.o.“) mezi Společností, jakožto zástavcem, a společností Česká spořitelna, a.s., se sídlem Olbrachtova 1929/62, Praha 4, PSČ 140 00, IČ: 452 44 782, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1171 (dále jen „Věřitel“ a/nebo „Zástavní věřitel“), jakožto zástavním věřitelem, (dále jen „Smlouva o zastavení podílu“), a se zřízením zástavního práva dle uvedené Smlouvy o zastavení podílu, a to k zajištění dluhů společnosti BHS Oregon House Czech Propco s.r.o. (dříve: M7 CEREF I Czech Propco s.r.o.), se sídlem Řevnická 170/4, Třebonice, PSČ 155 21, Praha 5 (dříve: Praha 1, V celnici 1031/4, Nové Město, PSČ 110 00), IČ: 05062713, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 257739 (dále jen „Dlužník“) vzniklých v souvislosti s úvěrovou smlouvou mezi Dlužníkem, jakožto dlužníkem, a Věřitelem, jakožto aranžérem, platebním agentem a agentem pro zajištění (dále jen „Úvěrová smlouva“), jejímž předmětem je poskytnutí úvěrové linky Dlužníkovi do výše 17.500.000 EUR (slovy: sedmnáct milionů pět set tisíc euro).

 

2.         Valná hromada souhlasí s plněním podmínek a transakcí předvídaných Smlouvou o zastavení podílu ze strany Společnosti, zejména se zřízením zástavního práva k majetku Společnosti, a to vše ve prospěch Zástavního věřitele a za účelem zajištění dluhů z Finančních dokumentů (jak je tento pojem definován v Úvěrové smlouvě).

 

3.         Valná hromada bere na vědomí obsah a podmínky uvedených Dokumentů známy Úvěrové smlouvy a Smlouvy o zastavení podílu (oba uvedené dokumenty dále jen jako „Dokumenty“).

 

4.         Valná hromada bere na vědomí informaci statutárního ředitele Společnosti ve smyslu ustanovení § 54, 55, 56 a 76 ZOK o (i) potenciálním konfliktu zájmů se zájmy Společnosti, (ii) uzavření Úvěrové smlouvy a (iii) plánovaném uzavření Smlouvy o zastavení podílu.

 

5.         Valná hromada konstatuje, že (i) nepozastavila výkon funkce statutárního ředitele Společnosti a (ii) uzavření a plnění podmínek Dokumentů je v zájmu Společnosti, a že nezakázala uzavření Dokumentů ve smyslu ustanovení § 56 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, v platném znění.

 

Zdůvodnění k návrhu usnesení k bodu č. 4 pořadu jednání Valné hromady:

 

V souladu s článkem 21.2 písm. (b) bod (i) Úvěrové smlouvy je společnost BHS Oregon House, s.r.o. povinna zajistit, aby do 3 (tří) měsíců od prvního Dne čerpání (jak je tento pojem definován v Úvěrové smlouvě) byla Věřiteli předložena kopie usnesení valné hromady Společnosti (i) schvalující uzavření Finančních dokumentů (jak je tento pojen definován v Úvěrové smlouvě), na základě kterých bude ve prospěch Věřitele zřízeno zástavní právo prvního pořadí k podílu ve společnosti BHS Oregon House, s.r.o. a zřízen věcněprávní zákaz zatížení a zcizení tohoto podílu ve smyslu ustanovení § 1309 odst. 2 a § 1761 Občanského zákoníku, a (ii) schvalující plnění jejich podmínek, zejména zřízení zástavního práva k podílu ve společnosti  BHS Oregon House, s.r.o. za účelem zajištění dluhů z Finančních dokumentů (jak je tento pojem definován v Úvěrové smlouvě).

 

Vzhledem k tomu, že Společnost je jediným společníkem společnosti BHS Oregon House s.r.o. a ta je jediným společníkem Dlužníka, je zajištění předmětných dluhů v zájmu Společnosti. Za účelem splnění povinností specifikovaných v citovaném článku 21.2 písm. (b) bod (i) Úvěrové smlouvy je proto navrhováno přijetí tohoto usnesení k bodu 4. pořadu jednání Valné hromady.

 

Návrh usnesení k bodu 5. pořadu jednání Valné hromady:

 

Valná hromada schvaluje záměr realizace fúze společnosti BHS Oregon House, s.r.o., jako nástupnické společnosti, a společnosti BHS Oregon House Czech Propco s.r.o., jako zanikající společnosti, sloučením, přičemž rozhodným dnem uvedené fúze bude navržen 1. leden 2018.

 

Zdůvodnění k návrhu usnesení k bodu č. 5 pořadu jednání Valné hromady:

 

V souladu s článkem 20.32 Úvěrové smlouvy má být do 12 (dvanácti) měsíců ode dne uzavření Úvěrové smlouvy uskutečněna fúze společnosti BHS Oregon House, s.r.o. a společnosti BHS Oregon House Czech Propco s.r.o. sloučením, při které se společnost BHS Oregon House Czech Propco s.r.o. zanikne a společnost BHS Oregon House, s.r.o. se stane nástupnickou společností společnosti BHS Oregon House Czech Propco s.r.o. V rámci uvedené fúze přejdou na společnost BHS Oregon House s.r.o. všechna aktiva a závazky společnosti BHS Oregon House Czech Propco s.r.o.

 

Společnost je jediným společníkem společnosti BHS Oregon House, s.r.o., které je jediným společníkem společnosti BHS Oregon House Czech Propco s.r.o. S ohledem na tyto skutečnosti je navrhováno, aby se valná hromada Společnosti k plánované fúzi sloučením vyjádřila, respektive aby tento záměr schválila.

 

Návrh usnesení k bodu 6. pořadu jednání Valné hromady:

 

Dosavadní znění článku I. stanov Společnosti se mění tak, že nově zní takto:

 

Článek I

Obchodní firma a sídlo společnosti

 

1.         Obchodní firma společnosti zní: BHS REAL ESTATE FUND SICAV, a.s.

2.         Sídlem společnosti je: Praha.

Zdůvodnění k návrhu usnesení k bodu č. 6 pořadu jednání Valné hromady:

 

S ohledem na změnu v přístupu k investičním příležitostem z hlediska geografického se navrhuje z obchodní firmy Společnosti vypustit odkaz na Spolkovou republiku Německo.

 

***

 

Tato pozvánka na Valnou hromadu se uveřejňuje na internetových stránkách Společnosti na adrese wwww.avantfunds.cz a současně se zasílá elektronicky akcionářům Společnosti na adresu elektronické pošty uvedenou v seznamu akcionářů Společnosti.

 

Upozornění pro akcionáře Společnosti – vlastníky investičních akcií Společnosti: Dle navrženého pořadu jednání Valné hromady nejsou k projednání zařazeny záležitosti, ve vztahu ke kterým investiční akcie nabývají dočasné hlasovacího práva a v souladu s článkem XII. bod 18 stanov Společnosti tedy není s investiční akcií spojeno právo hlasovat na Valné hromadě.

 

Korespondenční hlasování není v případě této Valné hromady umožněno.

 

Rozhodným dnem ve smyslu ust. § 405 odst. 4 ZOK pro účast na Valné hromadě je sedmý den předcházející dni konání Valné hromady; právo účastnit se Valné hromady a vykonávat na ní akcionářská práva má výlučně osoba vedená k rozhodnému dni v seznamu akcionářů jako akcionář Společnosti (popř. jeho zástupce).

 

Akcionář, který je právnickou osobou, se při účasti na jednání Valné hromady musí prokázat výpisem z obchodního rejstříku či jiné obdobné evidence, anebo jiným dokumentem potvrzujícím existenci právnické osoby a oprávnění příslušné fyzické osoby za ni jednat.

 

Osoba zastupující akcionáře při jednání Valné hromady na základě plné moci se musí dále prokázat plnou mocí, přičemž podpis na ní musí být úředně ověřen způsobem stanoveným podle aplikovatelného práva.

 

Návrhy všech usnesení Valné hromady, jakož i podklady k nim, včetně návrhu změn stanov, jsou k nahlédnutí zdarma v sídle Společnosti v pracovních dnech vždy od 10:00 do 14:00, a to ode dne uveřejnění tohoto oznámení; uvedené podklady budou rovněž k dispozici při jednání Valné hromady. Každý akcionář má právo vyžádat si u Společnosti zaslání kopií všech návrhů rozhodnutí Valné hromady a/nebo podkladů k nim, a to na svůj náklad a své nebezpečí. 

 

V / In Praze, dne / on 12.3.2018

 

 

BHS GERMAN REAL ESTATE FUND SICAV, a.s.

 

__________________________________________

AVANT investiční společnost, a.s., statutární ředitel

Ondřej Pieran

pověřený zmocněnec