Pozvánka na ŘVH fondu ARETE INVEST investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

                                                                                                       Statutární ředitel společnosti

ARETE INVEST investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

 

IČO: 03532534, se sídlem náměstí 14. října 642/17, Smíchov, 150 00 Praha 5, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu B, vložka 20183 (dále jen „společnost“)

svolává

 

Řádnou valnou hromadu

 

která se bude konat dne 28.6.2016, od 10 hodin

v sídle statutárního ředitele na adrese

Rohanské nábřeží 671/15, Karlín, 186 00 Praha 8

 

s tímto pořadem jednání:

 

1.              Zahájení

 

2.              Volba orgánů valné hromady

Návrh usnesení: Valná hromada volí předsedu valné hromady, osoby pověřené sčítáním hlasů, zapisovatele a ověřovatele zápisu.

Odůvodnění:        Orgány valné hromady volí v souladu s ustanovením § 422 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, valná hromada.

Hlasování:           V souladu se stanovami společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jenom se zakladatelskou akcií.

 

3.              Schválení řádné účetní závěrky společnosti za účetní období od 31.10.2014 do 31.12.2015

Návrh usnesení: Valná hromada společnosti schvaluje účetní závěrku společnosti za účetní období od 31.10.2014 do 31.12.2015.

Odůvodnění:        Schválení řádné účetní závěrky náleží v souladu s ustanovením § 421 odst. 1 písm. g) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, do působnosti valné hromady. Statutární ředitel navrhuje valné hromadě schválit řádnou účetní závěrku. Řádná účetní závěrka byla ověřena auditorem.

Hlasování:           V souladu se stanovami společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jenom se zakladatelskou akcií.

 

4.              Schválení řádné účetní závěrky podfondu ARETE INVEST Podfond CEE za účetní období od 16.1.2015 do 31.12.2015

Návrh usnesení: Valná hromada společnosti schvaluje účetní závěrku podfondu ARETE INVEST Podfond CEE za účetní období od 16.1.2015 do 31.12.2015.

Odůvodnění:        Schválení řádné účetní závěrky náleží v souladu s ustanovením § 421 odst. 1 písm. g) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, do působnosti valné hromady. Statutární ředitel navrhuje valné hromadě schválit řádnou účetní závěrku. Řádná účetní závěrka byla ověřena auditorem.

Hlasování:           V souladu se stanovami společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jenom se zakladatelskou akcií.

 

5.              Projednání výroční zprávy společnosti za účetní období od 31.10.2014 do 31.12.2015 a výroční zprávy podfondu ARETE INVEST Podfond CEE za účetní období od 16.1.2015 do 31.12.2015 včetně zprávy statutárního ředitele ve smyslu § 436 zákona obchodních korporacích a zprávy o vztazích ve smyslu § 82 a následujících zákona o obchodních korporacích

Návrh usnesení: Valná hromada společnosti projednala výroční zprávu společnosti za účetní období od 31.10.2014 do 31.12.2015 a výroční zprávu podfondu ARETE INVEST Podfond CEE za účetní období od 16.1.2015 do 31.12.2015 včetně zprávy statutárního ředitele ve smyslu § 436 zákona obchodních korporacích a zprávy o vztazích ve smyslu § 82 a následujících zákona o obchodních korporacích a k jejímu znění nemá námitek.

Odůvodnění:        Statutární ředitel společnosti zpracoval výroční zprávu společnosti a podfondu včetně zprávy o vztazích a zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího za účetní období od 31.10.2014 do 31.12.2015 resp. za účetní období od 16.1.2015 do 31.12.2015 u podfondu ARETE INVEST Podfond CEE. Výroční zpráva byla ověřena auditorem s výrokem „bez výhrad“.

Hlasování:           V souladu se stanovami společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jenom se zakladatelskou akcií.

 

6.              Seznámení s výsledky činnosti správní rady

Návrh usnesení: Bez usnesení

Odůvodnění:        Pověřený člen správní rady společnosti seznámí v souladu s § 449 zákona o obchodních korporacích valnou hromadu s výsledky činnosti správní rady společnosti

 

7.              Rozhodnutí o rozdělení výsledku hospodaření společnosti ukončeného účetního období od 31.10.2014 do 31.12.2015

Návrh usnesení: Valná hromada společnosti rozhoduje o převedení výsledku hospodaření společnosti ukončeného účetního období od 31.10.2014 do 31.12.2015 na účet neuhrazené ztráty minulých let v plné výši. Dividendy ani jiné podíly na zisku nebudou společností z výsledku hospodaření ukončeného účetního období od 31.10.2014 do 31.12.2015 vypláceny.

Odůvodnění:        Rozhodnutí o rozdělení zisku náleží v souladu s ustanovením § 421 odst. 1 písm. h) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, do působnosti valné hromady. Statutární ředitel navrhuje převést výsledek hospodaření za účetní období od 31.10.2014 do 31.12.2015 na účet neuhrazené ztráty minulých let v plné výši a navrhuje nevyplácet výsledek hospodaření za účetní období od 31.10.2014 do 31.12.2015 ve formě dividend akcionářům.

Hlasování:           V souladu se stanovami společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jenom se zakladatelskou akcií.

 

8.              Rozhodnutí o rozdělení výsledku  hospodaření podfondu ARETE INVEST Podfond CEE ukončeného účetního období od 16.1..2015 do 31.12.2015

Návrh usnesení: Valná hromada společnosti rozhoduje o převedení výsledku hospodaření podfondu ARETE INVEST Podfond CEE ukončeného účetního období od 16.1.2015 do 31.12.2015 na účet neuhrazené ztráty minulých let v plné výši. Dividendy ani jiné podíly na zisku nebudou společností z výsledku hospodaření ukončeného účetního období 16.1.2015 do 31.12.2015 vypláceny.

Odůvodnění:        Rozhodnutí o rozdělení zisku náleží v souladu s ustanovením § 421 odst. 1 písm. h) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, do působnosti valné hromady. Statutární ředitel navrhuje převést výsledek hospodaření za účetní období od 16.1.2015 do 31.12.2015 na účet neuhrazené ztráty minulých let v plné výši a navrhuje nevyplácet výsledek hospodaření za účetní období od 16.1.2015 do 31.12.2015 ve formě dividend akcionářům.

Hlasování:           V souladu se stanovami společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jenom se zakladatelskou akcií.

 

9.              Rozhodnutí o určení auditora společnosti a podfondu ARETE INVEST Podfond CEE pro následující účetní období ve smyslu § 17 zákona o auditorech

Návrh usnesení: Valná hromada společnosti určuje auditorem společnosti a podfondu ARETE INVEST Podfond CEE pro následující účetní období ve smyslu § 17 zákona o auditorech společnost Deloitte Audit s.r.o., IČO: 49620592, Praha 8 – Karlín, Karolinská 654/2, PSČ 18600, vedenou u Městského soudu v Praze, C 24349.

Odůvodnění:        Společnost je povinna mít dle ustanovení § 17 zákona č. 93/2009 Sb. účetní závěrku ověřenou auditorem. Na základě stejného ustanovení musí valná hromada určit auditora. Statutární ředitel navrhuje určit za auditory dosavadní auditory společnosti, společnost Deloitte Audit s.r.o.., IČO: 49620592, Praha 8 – Karlín, Karolinská 654/2, PSČ 18600, vedenou u Městského soudu v Praze, C 24349.

Hlasování:           V souladu se stanovami společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jenom se zakladatelskou akcií.

 

10.           Změna stanov společnosti

Návrh usnesení:  Valná hromada rozhoduje o změně stanov společnosti v podobě navržené statutárním ředitelem společnosti.

Odůvodnění:        Rozhodnutí o změně stanov náleží v souladu s ustanovením § 421 odst. 1 písm. a) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, do působnosti valné hromady. Z důvodu změny legislativy, regulatorních požadavků a vývoje investičního prostředí statutární ředitel navrhuje změnu stanov společnosti. Návrh stanov je k dispozici v sídle společnosti. Každý akcionář má právo se zdarma seznámit s návrhem stanov společnosti ve lhůtě ode dne publikování pozvánky na valnou hromadu do dne konání valné hromady v souladu s § 408 odst. 2 zákona o obchodních korporacích.

Hlasování:           V souladu se stanovami společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jenom se zakladatelskou akcií.

 

11.           Změna statutu společnosti

Návrh usnesení:  Valná hromada souhlasí se změnami statutu společnosti v podobě navržené statutárním ředitelem společnosti.

Odůvodnění:        Změny statutu investičního fondu a podfondu (včetně změny investiční strategie) vyžadují předchozí souhlas valné hromady společnosti v souladu se stanovami společnosti. Z důvodu změny stanov je potřebná i změna statutu a proto statutární ředitel navrhuje změnu statutu společnosti. Návrh statutu je k dispozici v sídle společnosti. Každý akcionář má právo se zdarma seznámit s návrhem statutu společnosti ve lhůtě ode dne publikování pozvánky na valnou hromadu do dne konání valné hromady.

AVANT investiční společnost, a.s.

CITY TOWER
Hvězdova 1716/2b
140 00 Praha 4 – Nusle

IČO 275 90 241
DIČ CZ 275 90 241

Společnost registrovaná Městským soudem v Praze
Oddíl B, vložka 11040