Pozvánka na ŘVH fondu AVANT Private Equity investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

 Statutární ředitel společnosti

AVANT Private Equity investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

 

IČO: 04353447, se sídlem Rohanské nábřeží 671/15, Karlín, 186 00 Praha 8, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu B, vložka 20905 (dále jen „společnost“)

svolává

 

Řádnou valnou hromadu

 

která se bude konat dne 30.5.2017, od 12.30 hodin

v sídle společnosti na adrese

Rohanské nábřeží 671/15, Karlín, 186 00 Praha 8

 

s tímto pořadem jednání:

 

1.              Zahájení

 

2.              Volba orgánů valné hromady

Návrh usnesení: Valná hromada volí předsedu valné hromady, osoby pověřené sčítáním hlasů, zapisovatele a ověřovatele zápisu.

Odůvodnění:        Orgány valné hromady volí v souladu s ustanovením § 422 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, valná hromada.

Hlasování:           V souladu se stanovami společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jenom se zakladatelskou akcií.

 

3.              Schválení řádné účetní závěrky společnosti za účetní období od 1.1.2016 do 31.12.2016

Návrh usnesení: Valná hromada společnosti schvaluje účetní závěrku společnosti za účetní období od 1.1.2016 do 31.12.2016.

Odůvodnění:        Schválení řádné účetní závěrky náleží v souladu s ustanovením § 421 odst. 1 písm. g) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, do působnosti valné hromady. Statutární ředitel navrhuje valné hromadě schválit řádnou účetní závěrku. Řádná účetní závěrka byla ověřena auditorem.

Hlasování:           V souladu se stanovami společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jenom se zakladatelskou akcií.

 

4.              Projednání výroční zprávy za účetní období od 1.1.2016 do 31.12.2016 včetně zprávy statutárního ředitele ve smyslu § 436 zákona obchodních korporacích a zprávy o vztazích ve smyslu § 82 a následujících zákona o obchodních korporacích

Návrh usnesení: Valná hromada společnosti projednala výroční zprávu společnosti za účetní období od 1.1.2016 do 31.12.2016 včetně zprávy statutárního ředitele ve smyslu § 436 zákona obchodních korporacích a zprávy o vztazích ve smyslu § 82 a následujících zákona o obchodních korporacích a k jejímu znění nemá námitek.

Odůvodnění:        Statutární ředitel společnosti zpracoval výroční zprávu společnosti včetně zprávy o vztazích a zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího za účetní období od 1.1.2016 do 31.12.2016.

Hlasování:           V souladu se stanovami společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jenom se zakladatelskou akcií.

 

5.              Seznámení s výsledky činnosti správní rady

Návrh usnesení: Bez usnesení

Odůvodnění:        Pověřený člen správní rady společnosti seznámí v souladu s § 449 zákona o obchodních korporacích valnou hromadu s výsledky činnosti správní rady společnosti.

 

6.              Rozhodnutí o rozdělení výsledku hospodaření ukončeného účetního období od 1.1.2016 do 31.12.2016

Návrh usnesení:  Valná hromada společnosti rozhoduje o převedení výsledku hospodaření ukončeného účetního období od 1.1.2016 do 31.12.2016 tak, že nejdříve se vyrovná ztráta z minulých let a zbytek výsledku hospodaření se převede na účet nerozděleného zisku minulých let. Dividendy ani jiné podíly na zisku nebudou společností z výsledku hospodaření ukončeného účetního období od 1.1.2016 do 31.12.2016 vypláceny.

Odůvodnění:        Rozhodnutí o rozdělení zisku náleží v souladu s ustanovením § 421 odst. 1 písm. h) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, do působnosti valné hromady. Statutární ředitel navrhuje vyrovnat ztrátu za předchozí účetní období a následně převést zbytek výsledku hospodaření za účetní období od 1.1.2016 do 31.12.2016 na účet nerozděleného zisku v plné výši a navrhuje nevyplácet výsledek hospodaření ve formě dividend akcionářům.

Hlasování:           V souladu se stanovami společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jenom se zakladatelskou akcií.

 

7.              Rozhodnutí o určení auditora společnosti pro následující účetní období ve smyslu § 17 zákona o auditorech

Návrh usnesení: Valná hromada společnosti určuje auditorem společnosti pro následující účetní období ve smyslu § 17 zákona o auditorech společnost APOGEO Audit, s.r.o., IČO: 27197310, Rohanské nábřeží 671/15, Karlín, 186 00 Praha 8, vedenou u Městského soudu v Praze, C 103716.

Odůvodnění:        Společnost je povinna mít dle ustanovení § 17 zákona č. 93/2009 Sb. účetní závěrku ověřenou auditorem. Na základě stejného ustanovení musí valná hromada určit auditora. Statutární ředitel navrhuje určit za auditory dosavadní auditory společnosti, společnost APOGEO Audit, s.r.o., IČO: 27197310, Rohanské nábřeží 671/15, Karlín, 186 00 Praha 8, vedenou u Městského soudu v Praze, C 103716.

Hlasování:           V souladu se stanovami společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jenom se zakladatelskou akcií.

 

8.              Změna stanov společnosti

Návrh usnesení:  Valná hromada společnosti rozhoduje o změně stanov společnosti v podobě navržené statutárním ředitelem společnosti.

Odůvodnění:        Rozhodnutí o změně stanov náleží v souladu s ustanovením § 421 odst. 1 písm. a) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, do působnosti valné hromady. Z důvodu změny legislativy a povinného oddělení investičního jmění společnosti od ostatního jmění, statutární ředitel navrhuje změnu stanov společnosti. Návrh stanov je k dispozici v sídle společnosti. Každý akcionář má právo se zdarma seznámit s návrhem stanov společnosti ve lhůtě ode dne publikování pozvánky na valnou hromadu do dne konání valné hromady v souladu s § 408 odst. 2 zákona o obchodních korporacích.

Hlasování:           V souladu se stanovami společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jenom se zakladatelskou akcií.

 

9.              Změna smlouvy o výkonu funkce

Návrh usnesení: Valná hromada společnosti schvaluje smlouvu o výkonu funkce v podobě navržené statutárním ředitelem společnosti.

Odůvodnění:        Dle § 154 odst. 4 zákona č. 240/2013 Sb. do působnosti valné hromady akciové společnosti s proměnným základním kapitálem náleží volba a odvolání statutárního ředitele, jakož i schválení jeho smlouvy o výkonu funkce včetně jejích změn.

Hlasování:           V souladu se stanovami společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jenom se zakladatelskou akcií.

 

10.           Závěr

Statutární ředitel společnosti uveřejňuje v souladu s § 406 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, pozvánku na řádnou valnou hromadu na internetových stránkách obhospodařující společnosti AVANT investiční společnost, a.s. (www.avantfunds.cz) a současně pozvánku zasílá akcionářům na adresu uvedenou v seznamu akcionářů.

 

Rozhodným dnem pro účast akcionářů vlastnících akcie společnosti na valné hromadě je 23.5.2017. Význam rozhodného spočívá v tom, že právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře má osoba vedená jako akcionář v seznamu akcionářů k rozhodnému dni, nebo její zástupce.

 

Prezence akcionářů bude probíhat v místě konání v době od 12:00 hodin.

Při prezenci se akcionář – fyzická osoba prokazuje průkazem totožnosti, a osoby oprávněné jednat jménem akcionáře – právnické osoby prokazují tuto skutečnost aktuálním výpisem z obchodního rejstříku a svoji totožnost průkazem totožnosti. Zástupci akcionářů prokazují svoji totožnost průkazem totožnosti a své zmocnění písemnou plnou mocí s úředně ověřeným podpisem a s uvedeným rozsahem zmocnění.

 

V souladu se stanovami společnosti je hlasovací právo spojeno jenom se zakladatelskou akcií. S každou zakladatelskou akcií je při hlasování na valné hromadě spojen 1 (jeden) hlas. S investiční akcií je spojeno hlasovací právo jenom, vyžaduje li se hlasování podle druhu akcií v souladu s § 417 zákona o obchodních korporacích.

 

Jestliže akcionář hodlá uplatnit na valné hromadě protinávrh k návrhu, jehož obsah je uveden v pozvánce na valnou hromadu, je povinen doručit písemné znění svého protinávrhu společnosti v přiměřené lhůtě před konáním valné hromady. Statutární ředitel uveřejní protinávrh v souladu s § 407 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, na internetových stránkách obhospodařující společnosti AVANT investiční společnost, a.s. bez zbytečného odkladu po jejich obdržení.

 

Společnost v souladu s § 84 a § 436 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, zveřejnila na internetových stránkách obhospodařující společnosti AVANT investiční společnost, a.s. následující dokumenty:

          Zpráva o vztazích za období od 1.1.2016 do 31.12.2016

         

AVANT investiční společnost, a.s.

CITY TOWER
Hvězdova 1716/2b
140 00 Praha 4 – Nusle

IČO 275 90 241
DIČ CZ 275 90 241

Společnost registrovaná Městským soudem v Praze
Oddíl B, vložka 11040