Pozvánka na ŘVH fondu HPT investiční fond s proměnným základním kapitálem, a. s.

                                                                                                      Statutární ředitel společnosti

HPT investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

 

IČO: 03648630, se sídlem Rohanské nábřeží 671/15, Karlín, 186 00 Praha 8, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu B, vložka 20320 (dále jen „společnost“)

svolává

 

Řádnou valnou hromadu

 

která se bude konat dne 21.6.2016, od 09:30 hodin

v sídle společnosti na adrese

Rohanské nábřeží 671/15, Karlín, 186 00 Praha 8

 

s tímto pořadem jednání:

 

1.              Zahájení

 

2.              Volba orgánů valné hromady

Návrh usnesení: Valná hromada volí předsedu valné hromady, osoby pověřené sčítáním hlasů, zapisovatele a ověřovatele zápisu.

Odůvodnění:        Orgány valné hromady volí v souladu s ustanovením § 422 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, valná hromada.

Hlasování:           V souladu se stanovami společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jen se zakladatelskou akcií.

 

3.              Schválení řádné účetní závěrky společnosti za účetní období od 22.12.2014 do 31.12.2015

Návrh usnesení: Valná hromada společnosti schvaluje účetní závěrku společnosti za účetní období od 22.12.2014 do 31.12.2015.

Odůvodnění:        Schválení řádné účetní závěrky náleží v souladu s ustanovením § 421 odst. 1 písm. g) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, do působnosti valné hromady. Statutární ředitel navrhuje valné hromadě schválit řádnou účetní závěrku. Řádná účetní závěrka byla ověřena auditorem.

Hlasování:           V souladu se stanovami společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jen se zakladatelskou akcií.

 

4.              Projednání výroční zprávy za účetní období od 22.12.2014 do 31.12.2015 včetně zprávy statutárního ředitele ve smyslu § 436 zákona obchodních korporacích a zprávy o vztazích ve smyslu § 82 a následujících zákona o obchodních korporacích

Návrh usnesení: Valná hromada společnosti projednala výroční zprávu společnosti za účetní období od 22.12.2014 do 31.12.2015 včetně zprávy statutárního ředitele ve smyslu § 436 zákona obchodních korporacích a zprávy o vztazích ve smyslu § 82 a následujících zákona o obchodních korporacích a k jejímu znění nemá námitek.

Odůvodnění:        Statutární ředitel společnosti zpracoval výroční zprávu společnosti včetně zprávy o vztazích a zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího za účetní období od 22.12.2014 do 31.12.2015. Výroční zpráva byla ověřena auditorem s výrokem „bez výhrad“.

Hlasování:           V souladu se stanovami společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jen se zakladatelskou akcií.

 

5.              Seznámení s výsledky činnosti správní rady

Návrh usnesení: Bez usnesení

Odůvodnění:        Pověřený člen správní rady společnosti seznámí v souladu s § 449 zákona o obchodních korporacích valnou hromadu s výsledky činnosti správní rady společnosti.

 

6.              Rozhodnutí o rozdělení výsledku hospodaření ukončeného účetního období od 22.12.2014 do 31.12.2015

 

Návrh usnesení: Valná hromada společnosti rozhoduje o převedení výsledku hospodaření ukončeného účetního období od 22.12.2014 do 31.12.2015 na účet nerozděleného zisku minulých účetních období v plné výši.

Odůvodnění:        Rozhodnutí o rozdělení zisku náleží v souladu s ustanovením § 421 odst. 1 písm. h) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, do působnosti valné hromady. Statutární ředitel navrhuje nevyplácet výsledek hospodaření za účetní období od 22.12.2014 do 31.12.2015 ve formě dividend akcionářům, ale převést výsledek hospodaření za účetní období od 22.12.2014 do 31.12.2015 na účet nerozděleného zisku minulých let.

Hlasování:           V souladu se stanovami společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jen se zakladatelskou akcií.

 

7.              Rozhodnutí o určení auditora společnosti pro následující účetní období ve smyslu § 17 zákona o auditorech

Návrh usnesení: Valná hromada společnosti určuje auditorem společnosti pro následující účetní období ve smyslu § 17 zákona o auditorech společnost TPA Horwath Audit s.r.o., IČO: 60203480, Antala Staška 2027/79, Krč, 140 00 Praha 4, vedenou u Městského soudu v Praze, C 25463.

Odůvodnění:        Společnost je povinna mít dle ustanovení § 17 zákona č. 93/2009 Sb. účetní závěrku ověřenou auditorem. Na základě stejného ustanovení musí valná hromada určit auditora. Statutární ředitel navrhuje určit za auditory dosavadní auditory společnosti, společnost TPA Horwath Audit s.r.o., IČO: 60203480, Antala Staška 2027/79, Krč, 140 00 Praha 4, vedenou u Městského soudu v Praze, C 25463.

Hlasování:           V souladu se stanovami společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jen se zakladatelskou akcií.

 

8.              Závěr

Statutární ředitel společnosti uveřejňuje v souladu s § 406 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, pozvánku na řádnou valnou hromadu na internetových stránkách obhospodařující společnosti AVANT investiční společnost, a.s. (www.avantfunds.cz) a současně pozvánku zasílá akcionářům na adresu uvedenou v seznamu akcionářů.

 

Rozhodným dnem pro účast akcionářů vlastnících akcie společnosti na valné hromadě je 14.6.2016. Význam rozhodného spočívá v tom, že právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře má osoba vedená jako akcionář v seznamu akcionářů k rozhodnému dni, nebo její zástupce.

 

Prezence akcionářů bude probíhat v místě konání v době od 09:00 hodin.

Při prezenci se akcionář – fyzická osoba prokazuje průkazem totožnosti, a osoby oprávněné jednat jménem akcionáře – právnické osoby prokazují tuto skutečnost aktuálním výpisem z obchodního rejstříku a svoji totožnost průkazem totožnosti. Zástupci akcionářů prokazují svoji totožnost průkazem totožnosti a své zmocnění písemnou plnou mocí s úředně ověřeným podpisem a s uvedeným rozsahem zmocnění.

 

V souladu se stanovami společnosti je hlasovací právo spojeno jen se zakladatelskou akcií. S každou zakladatelskou akcií je při hlasování na valné hromadě spojen 1 (jeden) hlas. S investiční akcií je spojeno hlasovací právo jen v souladu s čl. VII. odst. 5 stanov a vyžaduje-li se hlasování podle druhu akcií v souladu s § 417 zákona o obchodních korporacích.

 

Jestliže akcionář hodlá uplatnit na valné hromadě protinávrh k návrhu, jehož obsah je uveden v pozvánce na valnou hromadu, je povinen doručit písemné znění svého protinávrhu společnosti v přiměřené lhůtě před konáním valné hromady. Statutární ředitel uveřejní protinávrh v souladu s § 407 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, na internetových stránkách obhospodařující společnosti AVANT investiční společnost, a.s. bez zbytečného odkladu po jejich obdržení.

 

Společnost v souladu s § 84 a § 436 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, zveřejnila na internetových stránkách obhospodařující společnosti AVANT investiční společnost, a.s. následující dokumenty:

          Zpráva o vztazích za období od 22.12.2014 do 31.12.2015

          Účetní závěrka společnosti za období od 22.12.2014 do 31.12.2015

          Zpráva statutárního ředitele o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za období od 22.12.2014 do 31.12.2015

Pozn. Všechny výše uvedené dokumenty jsou součástí zveřejněné výroční zprávy za rok 2015

 

 

 

V Praze dne 19.5.2016                                      __________________________________________

HPT investiční fond s proměnným základním kapitálem, a. s.

statutární ředitel AVANT investiční společnost, a.s.,

zastoupená: Mgr. Ing. Ondřejem Pieranem, pověřeným zmocněncem