Pozvánka na ŘVH fondu NWD SICAV a.s.

 Statutární ředitel společnosti

 

NWD SICAV a.s.

 

IČO: 05285437, se sídlem Rohanské nábřeží 671/15, Karlín, 186 00 Praha 8, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu B, vložka 21271 (dále jen „společnost“)

svolává

 

Řádnou valnou hromadu

 

která se bude konat dne 30.6.2017, od 10:00 hodin

v sídle společnosti na adrese

Rohanské nábřeží 671/15, Karlín, 186 00 Praha 8

 

s tímto pořadem jednání:

 

1.              Zahájení

 

2.              Volba orgánů valné hromady

Návrh usnesení: Valná hromada volí předsedu valné hromady, osoby pověřené sčítáním hlasů, zapisovatele a ověřovatele zápisu.

Odůvodnění:        Orgány valné hromady volí v souladu s ustanovením § 422 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, valná hromada.

Hlasování:           V souladu se stanovami společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jenom se zakladatelskou akcií.

 

3.              Schválení řádné účetní závěrky společnosti za účetní období od 3.8.2016 do 31.12.2016 a podfondu NWD Global Multi Asset podfond (dále jen „Podfond“) za účetní období od 21.10.2016 do 31.12.2016

Návrh usnesení: Valná hromada společnosti schvaluje účetní závěrku společnosti za účetní období od 3.8.2016 do 31.12.2016 a účetní závěrku Podfondu za účetní období od 21.10.2016 do 31.12.2016

Odůvodnění:        Schválení řádné účetní závěrky náleží v souladu s ustanovením § 421 odst. 1 písm. g) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, do působnosti valné hromady. Statutární ředitel navrhuje valné hromadě schválit řádnou účetní závěrku. Řádná účetní závěrka byla ověřena auditorem.

Hlasování:           V souladu se stanovami společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jenom se zakladatelskou akcií.

 

4.              Projednání výroční zprávy společnosti za účetní období od 3.8.2016 do 31.12.2016 a Podfondu za účetní období od 21.10.2016 do 31.12.2016 včetně zprávy statutárního ředitele ve smyslu § 436 zákona obchodních korporacích a zprávy o vztazích ve smyslu § 82 a následujících zákona o obchodních korporacích

Návrh usnesení: Valná hromada společnosti projednala výroční zprávu společnosti za účetní období od 3.8.2016 do 31.12.2016 a Podfondu za účetní období od 21.10.2016 do 31.12.2016 včetně zprávy statutárního ředitele ve smyslu § 436 zákona obchodních korporacích a zprávy o vztazích ve smyslu § 82 a následujících zákona o obchodních korporacích a k jejím zněním nemá námitek.

Odůvodnění:        Statutární ředitel společnosti zpracoval výroční zprávu společnosti a Podfondu včetně zprávy o vztazích a zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejích jmění za účetní období od 3.8.2016 do 31.12.2016, respektive za účetní období od 21.10.2016 do 31.12.2016 pro Podfond. Výroční zpráva byla ověřena auditorem s výrokem „bez výhrad“.

Hlasování:           V souladu se stanovami společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jenom se zakladatelskou akcií.

 

5.              Seznámení s výsledky činnosti správní rady

Návrh usnesení: Bez usnesení

Odůvodnění:        Pověřený člen správní rady společnosti seznámí v souladu s § 449 zákona o obchodních korporacích valnou hromadu s výsledky činnosti správní rady společnosti.

 

6.              Rozhodnutí o rozdělení výsledku hospodaření ukončeného účetního období společnosti od 3.8.2016 do 31.12.2016

Návrh usnesení:  Jelikož výsledek hospodaření pro ukončené účetní období je nula dividendy ani jiné podíly na zisku nebudou společností z výsledku hospodaření ukončeného účetního období od 3.8.2016 do 31.12.2016 vypláceny.

Odůvodnění:        Rozhodnutí o rozdělení zisku náleží v souladu s ustanovením § 421 odst. 1 písm. h) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, do působnosti valné hromady. Jelikož je výsledek hospodaření za účetní období od 3.8.2016 do 31.12.2016 nula, navrhuje statutární ředitel nevyplácet výsledek hospodaření za účetní období od 3.8.2016 do 31.12.2016 ve formě dividend akcionářům.

Hlasování:           V souladu se stanovami společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jenom se zakladatelskou akcií.

 

7.              Rozhodnutí o rozdělení výsledku hospodaření ukončeného účetního období společnosti od 21.10.2016 do 31.12.2016

Návrh usnesení:  Valná hromada společnosti rozhoduje o převedení výsledku hospodaření společnosti ukončeného účetního období od 21.10.2016 do 31.12.2016 na účet neuhrazené ztráty minulých let v plné výši. Dividendy ani jiné podíly na zisku nebudou společností z výsledku hospodaření ukončeného účetního období od 21.10.2016 do 31.12.2016 vypláceny.

Odůvodnění:        Rozhodnutí o rozdělení zisku náleží v souladu s ustanovením § 421 odst. 1 písm. h) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, do působnosti valné hromady. Statutární ředitel navrhuje převést výsledek hospodaření za účetní období od 21.10.2016 do 31.12.2016 na účet neuhrazené ztráty z minulých let v plné výši a navrhuje nevyplácet výsledek hospodaření za účetní období od 21.10.2016 do 31.12.2016 ve formě dividend akcionářům.

Hlasování:           V souladu se stanovami společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jenom se zakladatelskou akcií.

 

8.              Rozhodnutí o určení auditora společnosti pro následující účetní období ve smyslu § 17 zákona o auditorech

Návrh usnesení: Valná hromada společnosti určuje auditorem společnosti pro následující účetní období ve smyslu § 17 zákona o auditorech společnost KPMG Česká republika Audit, s.r.o., IČO: 49619187, Pobřežní 1a, 186 00 Praha 8, vedenou u Městského soudu v Praze, C 24185.

Odůvodnění:        Společnost je povinna mít dle ustanovení § 17 zákona č. 93/2009 Sb. účetní závěrku ověřenou auditorem. Na základě stejného ustanovení musí valná hromada určit auditora. Statutární ředitel navrhuje určit za auditory dosavadní auditory společnosti, společnost KPMG Česká republika Audit, s.r.o., IČO: 49619187, Pobřežní 1a, 186 00 Praha 8, vedenou u Městského soudu v Praze, C 24185.

Hlasování:           V souladu se stanovami společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jenom se zakladatelskou akcií.

 

9.              Závěr

Statutární ředitel společnosti uveřejňuje v souladu s § 406 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, pozvánku na řádnou valnou hromadu na internetových stránkách společnosti (https://www.nwdsicav.cz/), na stránkách obhospodařující společnosti AVANT investiční společnost, a.s. (www.avantfunds.cz) a současně pozvánku zasílá akcionářům na adresu elektronické pošty uvedenou v seznamu akcionářů.

 

Rozhodným dnem pro účast akcionářů vlastnících akcie společnosti na valné hromadě je 23.6.2017 Význam rozhodného spočívá v tom, že právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře má osoba vedená jako akcionář v seznamu akcionářů k rozhodnému dni, nebo její zástupce.

 

Prezence akcionářů bude probíhat v místě konání v době od 10:00 hodin.

Při prezenci se akcionář – fyzická osoba prokazuje průkazem totožnosti, a osoby oprávněné jednat jménem akcionáře – právnické osoby prokazují tuto skutečnost aktuálním výpisem z obchodního rejstříku a svoji totožnost průkazem totožnosti. Zástupci akcionářů prokazují svoji totožnost průkazem totožnosti a své zmocnění písemnou plnou mocí s úředně ověřeným podpisem a s uvedeným rozsahem zmocnění.

 

V souladu se stanovami společnosti je hlasovací právo spojeno jenom se zakladatelskou akcií. S každou zakladatelskou akcií je při hlasování na valné hromadě spojen 1 (jeden) hlas. S investiční akcií je spojeno hlasovací právo jenom, vyžaduje-li se hlasování podle druhu akcií v souladu s § 417 zákona o obchodních korporacích.

 

Jestliže akcionář hodlá uplatnit na valné hromadě protinávrh k návrhu, jehož obsah je uveden v pozvánce na valnou hromadu, je povinen doručit písemné znění svého protinávrhu společnosti v přiměřené lhůtě před konáním valné hromady. Statutární ředitel uveřejní protinávrh v souladu s § 407 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, na internetových stránkách obhospodařující společnosti AVANT investiční společnost, a.s. bez zbytečného odkladu po jejich obdržení.

 

Společnost v souladu s § 84 a § 436 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, zveřejnila na internetových stránkách obhospodařující společnosti AVANT investiční společnost, a.s. následující dokumenty:

          Zpráva o vztazích za období od 3.8.2016 do 31.12.2016

          Účetní závěrka společnosti za období od 3.8.2016 do 31.12.2016

          Účetní závěrka Podfondu za období od 21. 10. 2016 do 31. 12. 2016

         

AVANT investiční společnost, a.s.

CITY TOWER
Hvězdova 1716/2b
140 00 Praha 4 – Nusle

IČO 275 90 241
DIČ CZ 275 90 241

Společnost registrovaná Městským soudem v Praze
Oddíl B, vložka 11040