Pozvánka na ŘVH fondu První rezidenční investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

 Statutární ředitel společnosti

První rezidenční investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

 

IČO: 241 30 249, se sídlem Rohanské nábřeží 671/15, Karlín, 186 00, Praha 8, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu B, vložka 17277 (dále jen „společnost“)

svolává

 

Řádnou valnou hromadu

 

která se bude konat dne 30.5.2017, od 16:00 hodin

na adrese statutárního ředitele společnosti

Rohanské nábřeží 671/15, Karlín, 186 00, Praha 8

 

s tímto pořadem jednání:

 

1.              Zahájení

 

2.              Volba orgánů valné hromady

Návrh usnesení: Valná hromada volí předsedu valné hromady, osoby pověřené sčítáním hlasů, zapisovatele a ověřovatele zápisu.

Odůvodnění:        Orgány valné hromady volí v souladu s ustanovením § 422 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, valná hromada. Návrh jednacího a hlasovacího řádu valné hromady společnosti tvoří přílohu č. 1 této pozvánky.

Hlasování:           V souladu se stanovami společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jenom se zakladatelskou akcií.

 

3.              Schválení řádné účetní závěrky společnosti za účetní období od 1.1.2016 do 31.12.2016

Návrh usnesení: Valná hromada společnosti schvaluje účetní závěrku společnosti za účetní období od 1.1.2016 do 31.12.2016.

Odůvodnění:        Schválení řádné účetní závěrky náleží v souladu s ustanovením § 421 odst. 1 písm. g) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, do působnosti valné hromady. Statutární ředitel navrhuje valné hromadě schválit řádnou účetní závěrku. Řádná účetní závěrka byla ověřena auditorem.

Hlasování:           V souladu se stanovami společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jenom se zakladatelskou akcií.

 

4.              Projednání výroční zprávy za účetní období od 1.1.2016 do 31.12.2016 včetně zprávy statutárního ředitele ve smyslu § 436 zákona obchodních korporacích a zprávy o vztazích ve smyslu § 82 a následujících zákona o obchodních korporacích

Návrh usnesení: Valná hromada společnosti projednala výroční zprávu společnosti za účetní období od 1.1.2016 do 31.12.2016 včetně zprávy statutárního ředitele ve smyslu § 436 zákona obchodních korporacích a zprávy o vztazích ve smyslu § 82 a následujících zákona o obchodních korporacích a k jejímu znění nemá námitek.

Odůvodnění:        Statutární ředitel společnosti zpracoval výroční zprávu společnosti včetně zprávy o vztazích a zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího za účetní období od 1.1.2016 do 31.12.2016. Výroční zpráva byla ověřena auditorem s výrokem „bez výhrad“.

Hlasování:           V souladu se stanovami společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jenom se zakladatelskou akcií.

 

5.              Seznámení s výsledky činnosti správní rady

Návrh usnesení: Bez usnesení

Odůvodnění:        Pověřený člen správní rady společnosti seznámí v souladu s § 449 zákona o obchodních korporacích valnou hromadu s výsledky činnosti správní rady společnosti.

 

6.              Rozhodnutí o rozdělení výsledku hospodaření ukončeného účetního období od 1.1.2016 do 31.12.2016

Návrh usnesení:  Valná hromada společnosti rozhoduje o rozdělení výsledku hospodaření společnosti za období od 1.1.2016 do 31.12.2016, a to tak, že dojde k výplatě dividend ve výši 30.000.000,- Kč rozdělených mezi 6200 ks akcií společnosti a převedení zbylého výsledku hospodaření na účet nerozděleného zisku minulých let.

Odůvodnění:        Rozhodnutí o rozdělení zisku nebo úhradě ztráty náleží v souladu s ustanovením § 421 odst. 1 písm. h) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (dále jen „ZOK“), do působnosti valné hromady. Statutární ředitel navrhuje výplatu dividend v celkové výši 30.000.000,- Kč a převedení zbylého výsledku hospodaření na účet nerozděleného zisku minulých let.

Hlasování:           V souladu se stanovami společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jenom se zakladatelskou akcií.

 

7.              Rozhodnutí o určení auditora společnosti pro následující účetní období ve smyslu § 17 zákona o auditorech

Návrh usnesení: Valná hromada společnosti určuje auditorem společnosti pro následující účetní období ve smyslu § 17 zákona o auditorech společnost TPA Audit s.r.o., IČO: 602 03 480, se sídlem Antala Staška 2027/79, 140 00, Praha 4, zapsanou u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 25463.

Odůvodnění:        Společnost je povinna mít dle ustanovení § 17 zákona č. 93/2009 Sb. účetní závěrku ověřenou auditorem. Na základě stejného ustanovení musí valná hromada určit auditora. Statutární ředitel navrhuje určit za auditory dosavadní auditory společnosti, společnost TPA Audit s.r.o., IČO: 602 03 480, se sídlem Antala Staška 2027/79, 140 00, Praha 4, zapsanou u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 25463.

Hlasování:           V souladu se stanovami společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jenom se zakladatelskou akcií.

 

8.              Rozhodnutí o přijetí nových stanov společnosti

Návrh usnesení: Valná hromada společnosti rozhoduje o přijetí nového znění stanov společnosti s účinností ke dni valné hromady.

Odůvodnění:        Rozhodnutí o změně stanov náleží v souladu s ustanovením § 421 odst. 1 písm. a) ZOK, do působnosti valné hromady. Společnost jakožto akciová společnost s proměnným základním kapitálem, která nevytváří podfondy, je povinna dle § 164 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech (dále jen „ZISIF“), účetně a majetkově oddělovat majetek a dluhy ze své investiční činnosti, přičemž nové znění stanov společnosti tuto skutečnost reflektuje, stejně jako možnost snížit výši zapisovaného základního kapitálu společnosti dle § 155 odst. 2 ZISIF. V souladu s ustanovením § 417 odst. 2 ZOK k rozhodnutí o změně práv spojených s určitým druhem akcií se vyžaduje také souhlas alespoň tříčtvrtinové většiny hlasů přítomných akcionářů vlastnících tyto akcie. Součástí navrhované změny stanov je dále také rozdělení investičních akcií na více druhů a s tím související úprava práv spojených s jednotlivými druhy investičních akcií a s tím související zavedení pravidel pro distribuci fondového kapitálu, které budou v novém znění stanov rozvedeny podrobněji.

Hlasování:           V souladu se stanovami společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno se zakladatelskou akcií, pokud se ovšem nejedná o hlasování dle § 417 ZOK o změně stanov týkající se rozdělení investičních akcií na více druhů a s tím souvisejícího zavedení pravidel pro distribuci fondového kapitálu, kdy je hlasovací právo spojeno se všemi druhy vydaných akcií společnosti, přičemž každý druh vydaných akcií společnosti hlasuje odděleně.

 

9.              Rozhodnutí o přijetí nového statutu společnosti s účinností k 1.6.2017

Návrh usnesení: Valná hromada společnosti rozhoduje o přijetí nového statutu společnosti s účinností k 1.6.2017.

Odůvodnění:        Společnost jakožto akciová společnost s proměnným základním kapitálem, která nevytváří podfondy, je povinna dle § 164 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech (dále jen „ZISIF“), účetně a majetkově oddělovat majetek a dluhy ze své investiční činnosti, přičemž nové znění statutu společnosti tuto skutečnost reflektuje, stejně jako možnost snížit výši zapisovaného základního kapitálu společnosti dle § 155 odst. 2 ZISIF. Součástí navrhované změny statutu je dále také rozdělení investičních akcií na více druhů a s tím související úprava práv spojených s jednotlivými druhy investičních akcií, resp. pravidel pro distribuci fondového kapitálu, čímž dochází k uvedení statutu do souladu s novým zněním stanov společnosti, viz bod 8 programu valné hromady.

Hlasování:           V souladu se stanovami společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jenom se zakladatelskou akcií.

 

10.           Rozhodnutí o přijetí nového statutu společnosti s účinností ke dni nabytí účinnosti nařízení vlády

Návrh usnesení: Valná hromada společnosti rozhoduje o přijetí nového statutu společnosti s účinností ke dni nabytí účinnosti nařízení vlády ze dne 10.4.2017, kterým se mění nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, ve znění nařízení vlády č. 11/2014 Sb.

Odůvodnění:        Společnost jakožto fond kvalifikovaných investorů již nebude nadále povinna, konkrétně od nabytí účinnosti výše uvedené novely nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, ve znění nařízení vlády č. 11/2014 Sb., dodržovat investiční limity pro omezení a rozložení rizika, a to v souvislosti se zrušením regulace investování fondů kvalifikovaných investorů, přičemž tuto skutečnost nové znění statutu společnosti reflektuje.

Hlasování:           V souladu se stanovami společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jenom se zakladatelskou akcií.

 

11.           Rozhodnutí o přijetí nové smlouvy o výkonu funkce individuálního statutárního orgánu

Návrh usnesení: Valná hromada společnosti rozhoduje o přijetí nové smlouvy o výkonu funkce individuálního statutárního orgánu mezi společností a statutárním ředitelem společnosti spolelečností AVANT investiční společnost, a.s. ve smyslu § 59 odst. 2 ZOK.

Odůvodnění:        Nové znění smlouvy o výkonu funkce individuálního statutárního orgánu reflektuje vyšší časovou a odbornou náročnost výkonu funkce statutárního ředitele společnosti a upravuje vzájemná práva a povinnosti mezi společností a jejím individuálním statutárním orgánem.

Hlasování: