Pozvánka na ŘVH fondu RENDIT investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

 Statutární ředitel společnosti

RENDIT investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

 

IČO: 04472411, se sídlem Rohanské nábřeží 671/15, Karlín, 186 00 Praha 8, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu B, vložka 21015 (dále jen „Společnost“)

svolává

 

Řádnou valnou hromadu

 

která se bude konat dne 30.5.2017, od 13.30 hodin

v sídle Společnosti

Rohanské nábřeží 671/15, Karlín, 186 00 Praha 8

 

s tímto pořadem jednání:

 

1.              Zahájení

 

 

2.              Volba orgánů valné hromady

Návrh usnesení: Valná hromada volí předsedu valné hromady, osoby pověřené sčítáním hlasů, zapisovatele a ověřovatele zápisu.

Odůvodnění:        Orgány valné hromady volí v souladu s ustanovením § 422 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (dále jen „ZOK“), valná hromada.

Hlasování:           V souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jenom se zakladatelskou akcií.

 

 

3.              Potvrzení usnesení valné hromady ze dne 31.8.2016 o oddělení ostatního jmění od investičního jmění Společnosti

Návrh usnesení:  Valná hromada potvrzuje usnesení valné hromady Společnosti ze dne 31.8.2016, která rozhodla o oddělení ostatního jmění Společnosti od investičního jmění Společnosti a potvrzuje, že ode dne usnesení valné hromady ze dne 31.8.2016 se výsledek hospodaření z investiční činnosti rozděluje výlučně mezi investiční akcie resp. mezi fondový kapitál připadající na investiční akcie.

Odůvodnění:        Dne 31.8.2016 rozhodla valná hromada Společnosti na návrh statutárního ředitele o oddělení jmění Společnosti na investiční a ostatní jmění. Změna byla vyvolána novelou zákona č. 240/2013 Sb. o investičních společnostech a investičních fondech (dále jen „ZISIF“). Valná hromada ze dne 31.8.2016 rozhodla o rozdělení jmění Společnosti na investiční a ostatní. Jelikož oddělení jmění je ve v stávajícím návrhu stanov detailněji specifikováno, pro vyloučení jakýchkoliv pochybností žádá statutární ředitel valnou hromadu Společnosti o potvrzení usnesení valné hromady ze dne 31.8.2016

Hlasování:           V souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jenom se zakladatelskou akcií.

 

4.              Změna stanov Společnosti spočívající ve změně práv spojených s investičními akciemi

Návrh usnesení:  Valná hromada schvaluje změnu stanov Společnosti spočívající ve změně práv spojených s investičními akciemi v podobě navržené statutárním ředitelem Společnosti.

Odůvodnění:        Rozhodnutí o změně stanov náleží v souladu s ustanovením § 421 odst. 1 písm. a) ZOK, do působnosti valné hromady. V souladu s ustanovením § 417 odst. 2 ZOK k rozhodnutí o změně práv spojených s určitým druhem akcií se vyžaduje také souhlas alespoň tříčtvrtinové většiny hlasů přítomných akcionářů vlastnících tyto akcie. Součástí navrhované změny stanov je upravení práv spojených s druhy investičních akcií a s tím související zavedení pravidel pro distribuci fondového kapitálu, které budou rozvedeny víc podrobně. Návrh článku VIII. a článku XVI. bod 14 mění práva spojená s investičními akciemi vydanými Společností a proto investiční akcie A investiční akcie B nabývají hlasovací právo. Návrh stanov v úplném znění (včetně verze se zvýrazněním navrhovaných změn) je k dispozici v sídle Společnosti. Každý akcionář má právo se zdarma seznámit s návrhem stanov Společnosti ve lhůtě ode dne publikování pozvánky na valnou hromadu do dne konání valné hromady v souladu s § 408 odst. 2 ZOK.

Hlasování:           V souladu se ZOK je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno se všemi druhy vydaných akcií. Každý druh akcií hlasuje odděleně.

 

 

5.              Změna stanov Společnosti

Návrh usnesení:  Valná hromada schvaluje změnu stanov Společnosti v podobě navržené statutárním ředitelem Společnosti.

Odůvodnění:        Rozhodnutí o změně stanov náleží v souladu s ustanovením § 421 odst. 1 písm. a) ZOK, do působnosti valné hromady. Z důvodu změny legislativy, regulatorních požadavků a potřeby podrobnějších pravidel pro rozdělení fondového kapitálu Společnosti statutární ředitel navrhuje změnu stanov Společnosti. Návrh stanov v úplném znění (včetně verze se zvýrazněním navrhovaných změn) je k dispozici v sídle Společnosti. Každý akcionář má právo se zdarma seznámit s návrhem stanov Společnosti ve lhůtě ode dne publikování pozvánky na valnou hromadu do dne konání valné hromady v souladu s § 408 odst. 2 ZOK.

Hlasování:           V souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jenom se zakladatelskou akcií.

 

 

6.              Schválení řádné účetní závěrky Společnosti za účetní období od 13.10.2015 do 31.12.2016

Návrh usnesení:  Valná hromada Společnosti schvaluje účetní závěrku Společnosti za účetní období od 13.10.2015 do 31.12.2016.

Odůvodnění:        Schválení řádné účetní závěrky náleží v souladu s ustanovením § 421 odst. 1 písm. g) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, do působnosti valné hromady. Statutární ředitel navrhuje valné hromadě schválit řádnou účetní závěrku. Řádná účetní závěrka byla ověřena auditorem.

Hlasování:           V souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jen se zakladatelskou akcií.

 

 

7.              Projednání výroční zprávy za účetní období od 13.10.2015 do 31.12.2016 včetně zprávy statutárního ředitele ve smyslu § 436 zákona obchodních korporacích a zprávy o vztazích ve smyslu § 82 a následujících zákona o obchodních korporacích

Návrh usnesení: Valná hromada společnosti projednala výroční zprávu společnosti za účetní období od 13.10.2015 do 31.12.2016 včetně zprávy statutárního ředitele ve smyslu § 436 zákona obchodních korporacích a zprávy o vztazích ve smyslu § 82 a následujících zákona o obchodních korporacích a k jejímu znění nemá námitek.

Odůvodnění:        Statutární ředitel Společnosti zpracoval výroční zprávu společnosti včetně zprávy o vztazích a zprávy o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího za účetní období od 13.10.2015 do 31.12.2016.

Hlasování:           V souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jen se zakladatelskou akcií.

 

 

8.              Seznámení s výsledky činnosti správní rady

Návrh usnesení: Bez usnesení

Odůvodnění:        Pověřený člen správní rady Společnosti seznámí v souladu s § 449 zákona o obchodních korporacích valnou hromadu s výsledky činnosti správní rady Společnosti.

 

 

9.              Rozhodnutí o rozdělení výsledku hospodaření ukončeného účetního období od 13.10.2015 do 31.12.2016

Návrh usnesení: Valná hromada Společnosti rozhoduje o převedení výsledku hospodaření ukončeného účetního období od 13.10.2015 do 31.12.2016 na účet nerozděleného zisku minulých účetních období v plné výši.

Odůvodnění:        Rozhodnutí o rozdělení zisku náleží v souladu s ustanovením § 421 odst. 1 písm. h) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, do působnosti valné hromady. Statutární ředitel navrhuje nevyplácet výsledek hospodaření za účetní období od 13.10.2015 do 31.12.2016 ve formě dividend akcionářům, ale převést výsledek hospodaření za účetní období od 13.10.2015 do 31.12.2016 na účet nerozděleného zisku minulých let.

Hlasování:           V souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jen se zakladatelskou akcií.

 

 

10.           Rozhodnutí o určení auditora společnosti pro následující účetní období ve smyslu § 17 zákona o auditorech

Návrh usnesení: Valná hromada Společnosti určuje auditorem společnosti pro následující účetní období ve smyslu § 17 zákona o auditorech společnost BDO Audit s.r.o., IČO: 45314381, Olbrachtova 1980/5, 140 00 Praha 4, vedenou u Městského soudu v Praze, C, vložka 7279.

Odůvodnění:        Společnost je povinna mít dle ustanovení § 17 zákona č. 93/2009 Sb. účetní závěrku ověřenou auditorem. Na základě stejného ustanovení musí valná hromada určit auditora. Statutární ředitel navrhuje určit za auditory dosavadní auditory společnosti, společnost BDO Audit s.r.o., IČO: 45314381, Olbrachtova 1980/5, 140 00 Praha 4, vedenou u Městského soudu v Praze, C, vložka 7279.

Hlasování:           V souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jen se zakladatelskou akcií.

 

 

11.           Závěr

Statutární ředitel Společnosti uveřejňuje v souladu s § 406 ZOK, pozvánku na mimořádnou valnou hromadu na internetových stránkách s