Pozvánka na ŘVH společnosti ENGINE CLASSIC CARS investiční fond s proměnným základním kapitálem, a. s.

 Statutární ředitel společnosti

ENGINE CLASSIC CARS investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

 

IČO: 037 60 073, se sídlem Generála Píky 430/26, Dejvice, 160 00, Praha 6, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu B, vložka 20402 (dále jen „společnost“)

svolává

 

Řádnou valnou hromadu

 

která se bude konat dne 31. 10. 2017 v 14:00 hodin

na adrese

Rohanské nábřeží 671/15, 186 00, Praha 8,

Rohan Business Centre, vchod B, 5. patro

 

s tímto pořadem jednání:

 

1.              Zahájení

 

2.              Volba orgánů valné hromady

Návrh usnesení: Valná hromada volí předsedu valné hromady, osoby pověřené sčítáním hlasů, zapisovatele a ověřovatele zápisu.

Odůvodnění:        Orgány valné hromady volí v souladu s ustanovením § 422 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, valná hromada. Návrh jednacího a hlasovacího řádu valné hromady společnosti tvoří přílohu č. 1 této pozvánky.

Hlasování:           V souladu se stanovami společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jenom se zakladatelskou akcií.

 

3.              Projednání a přijetí nových stanov společnosti

Návrh usnesení: Valná hromada společnosti schvaluje nové znění stanov společnosti

Odůvodnění:        Vzhledem k vhodnosti změny podoby investičních akcií na akcie zaknihované a vzhledem k vhodnosti aktualizace stanov společnosti je třeba přijmout nové znění stanov společnosti, které v souladu s čl. XVII platných stanov společnosti ve spojení s § 147 ZOK schvaluje valná hromada společnosti.

Hlasování:           V souladu se stanovami společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno se zakladatelskou i investiční akcií.

 

4.              Projednání a přijetí nového statutu společnosti

Návrh usnesení:  Valná hromada společnosti schvaluje nové znění statutu společnosti

Odůvodnění:        Vzhledem k předpokládané změně stanov společnosti bude nutné přizpůsobit nové znění statutu společnosti novému znění stanov společnosti, přičemž vzhledem k zamýšlené úpravě investičních limitů upravených ve statutu společnosti, s ohledem na ustanovení čl. XVIII. stanov společnosti, takovouto změnu statutu schvaluje valná hromada společnosti.

Hlasování:           V souladu se stanovami společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jenom se zakladatelskou akcií.

 

5.              Schválení nového znění smlouvy o výkonu funkce

Návrh usnesení: Valná hromada společnosti schvaluje nové znění smlouvy o výkonu funkce

Odůvodnění:        Vzhledem k nutnosti úpravy smlouvy o výkonu funkce individuálního statutárního orgánu se společností AVANT investiční společnost, a.s. je nutné schválit nové znění této smlouvy v souladu s § 59 odst. 2 ZOK valnou hromadou společnosti.

Hlasování:           V souladu se stanovami společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jenom se zakladatelskou akcií.

 

6.              Jmenování nového člena správní rady společnosti

Návrh usnesení:  Valná hromada společnosti rozhoduje o jmenování nového člena správní rady společnosti ze seznamu kandidátů, který bude akcionářům předložen na valné hromadě.

Odůvodnění:        Vzhledem ke skutečnosti, že byl ke dni 22. 8. 2017 na základě své rezignace odvolán z funkce člena správní rady společnosti Mgr. Robert Pergl, je vhodné jmenovat do správní rady nového člena.

Hlasování:           V souladu se stanovami společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jenom se zakladatelskou akcií.

 

7.              Závěr

Statutární ředitel společnosti uveřejňuje v souladu s § 406 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, pozvánku na řádnou valnou hromadu na internetových stránkách obhospodařující společnosti AVANT investiční společnost, a.s. (www.avantfunds.cz) a současně pozvánku zasílá akcionářům na adresu uvedenou v seznamu akcionářů.

 

Rozhodným dnem pro účast akcionářů vlastnících akcie společnosti na valné hromadě je 23.10.2017. Význam rozhodného dne spočívá v tom, že právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře má osoba vedená jako akcionář v seznamu akcionářů k rozhodnému dni, nebo její zástupce.

 

Prezence akcionářů bude probíhat v místě konání v době od 13:30 hodin.

Při prezenci se akcionář – fyzická osoba prokazuje průkazem totožnosti, a osoby oprávněné jednat jménem akcionáře – právnické osoby prokazují tuto skutečnost aktuálním výpisem z obchodního rejstříku a svoji totožnost průkazem totožnosti. Zástupci akcionářů prokazují svoji totožnost průkazem totožnosti a své zmocnění písemnou plnou mocí s úředně ověřeným podpisem a s uvedeným rozsahem zmocnění.

 

V souladu se stanovami společnosti je hlasovací právo spojeno jenom se zakladatelskou akcií. S každou zakladatelskou akcií je při hlasování na valné hromadě spojen 1 (jeden) hlas. S investiční akcií je spojeno hlasovací právo jenom, vyžaduje-li se hlasování podle druhu akcií v souladu s § 417 zákona o obchodních korporacích.

 

Jestliže akcionář hodlá uplatnit na valné hromadě protinávrh k návrhu, jehož obsah je uveden v pozvánce na valnou hromadu, je povinen doručit písemné znění svého protinávrhu společnosti v přiměřené lhůtě před konáním valné hromady. Statutární ředitel uveřejní protinávrh v souladu s § 407 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, na internetových stránkách obhospodařující společnosti AVANT investiční společnost, a.s. bez zbytečného odkladu po jejich obdržení.

 

Společnost v souladu s § 408 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, nejpozději ke dni 15. 10. 2017 zveřejní na internetových stránkách obhospodařující společnosti AVANT investiční společnost, a.s. následující dokumenty:

          Návrh nového znění stanov společnosti, včetně změnové verze

          Návrh nového znění statutu společnosti včetně změnové verze

 

Návrh výše uvedených dokumentů bude každému akcionáři společnosti rovněž k dispozici zdarma k nahlédnutí v sídle statutárního ředitele společnosti (Rohanské nábřeží 671/15, Karlín, Praha 8, PSČ 186 00) od 15. 10. 2017 do 30. 10. 2017.

 

 

V Praze dne 27. 9. 2017                   

 

 

 

 

 

_______               ____________________________________________

ENGINE CLASSIC CARS investiční fond s proměnným základním kapitálem, a. s.

statutární ředitel AVANT investiční společnost, a.s.,

zastoupená: Mgr. Robertem Robkem, pověřeným zmocněncem

 

 

PŘÍLOHA Č. 1

 

Jednací a hlasovací řád valné hromady společnosti

 

I. Předseda valné hromady

1. Po zahájení zasedání zvolí valná hromada, na základě návrhu pověřeného člena statutárního ředitele, předsedu a ostatní orgány valné hromady.

2. Předseda valné hromady od svého zvolení řídí jednání valné hromady. Do pravomocí předsedy valné hromady patří zejména:

·         vyzývat k hlasování o všech předložených návrzích

·         udělovat a odebírat slovo

·         řídit průběh diskuse

Na této webové stránce používáme soubory cookies a podobné technologie (společně též „cookies“). Podrobné informace o používání souborů cookies jsou uvedeny v Zásadách ochrany osobních údajů.

Více informací

V případě, že chcete naši webovou stránku užívat pouze s nezbytnými technickými cookies, klikněte níže na tlačítko „Pouze nezbytné cookies“.Pokud souhlasíte s použitím všech cookies (technických, analytických i reklamních), klikněte níže na tlačítko „Souhlasím se vším“. Jestliže chcete přijmout, respektive odmítnout, pouze některé cookies dle kategorií, klikněte níže na tlačítko „Podrobné nastavení“. Provedené nastavení cookies můžete kdykoliv změnit.

Vaše nastavení souborů cookies
Technické cookies

Tyto soubory cookies jsou nezbytné pro správné fungování našich webových stránek, proto je není možné vypnout. Váš prohlížeč můžete nastavit tak, aby tyto soubory cookies blokoval. Upozorňujeme vás, že v takovém případě některé části webových stránek nebudou fungovat.

Podrobné informace o jednotlivých cookies a jejich účelu jsou uvedeny v Zásadách ochrany osobních údajů.

Jednotlivé soubory cookies:
SlužbaZpracovatelOznačení cookies 
Dynamic Cookies BarAVANT investiční společnost, a.s.dcb_dsv, dcb_configAktivní
Google Tag ManagerGoogle LLC - 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United StatescookiePreferencesAktivní
langAVANT investiční společnost, a.s.pll_languageAktivní
Analytické cookies

Tyto soubory cookies nám umožňují analyzovat využívání našich webových stránek, měřit návštěvnost a získávat další informace o provozu webových stránek. Cílem je zlepšovat výkonnost našich webových stránek.

Podrobné informace o jednotlivých cookies a jejich účelu jsou uvedeny v Zásadách ochrany osobních údajů.

Jednotlivé soubory cookies:
SlužbaZpracovatelOznačení cookies 
Google AnalyticsGoogle LLC - 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States_ga, _ga_, _gid, _gat, _dc_gtm_, AMP_TOKEN, _gat_gtag_, _gac_, __utma, __utmt, __utmb, __utmc, __utmz, __utmv, __utmx, __utmxxNeaktivní Aktivní