Pozvánka na ŘVH společnosti PROARTE investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.(přílohy naleznete v rubrice O společnosti – Informační povinnost)

 Statutární ředitel společnosti

PROARTE investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

 

IČO: 242 47 464, se sídlem Tržiště 366/13, Malá Strana, 118 00, Praha 1, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu B, vložka 18380

(dále jen „Společnost“)

svolává

 

Řádnou valnou hromadu

 

která se bude konat dne 1. 12. 2017 v 10:00 hodin

na adrese

Na Florenci 2116/15, Florentinum, RSJ, vchod C, 4. podlaží, 110 00, Praha 1

 

s tímto pořadem jednání:

 

1.              Zahájení

 

2.              Volba orgánů valné hromady Společnosti

Návrh usnesení: Valná hromada volí předsedu valné hromady, osoby pověřené sčítáním hlasů, zapisovatele a ověřovatele zápisu.

Odůvodnění:        Orgány valné hromady volí v souladu s ustanovením § 422 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (dále jen „ZOK“), valná hromada. Návrh jednacího a hlasovacího řádu valné hromady Společnosti tvoří přílohu č. 1 této pozvánky.

Hlasování:           V souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno pouze se zakladatelskou akcií.

 

3.              Projednání a přijetí nových stanov Společnosti

Návrh usnesení: Valná hromada společnosti schvaluje nové znění stanov Společnosti ke dni 1. 12. 2017.

Odůvodnění:        Vzhledem ke skutečnosti, že Společnost získala rozhodnutím České národní banky (dále jen „ČNB“) ze dne 17. 10. 2017 povolení k činnosti samosprávného investičního fondu ve smyslu § 480 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech (dále jen „ZISIF“), a dále vzhledem ke skutečnosti, že se v té souvislosti Společnost mění ze společnosti s monistickým systémem vnitřní struktury na společnost s dualistickým systémem vnitřní struktury ve smyslu § 435 a násl. ZOK, je třeba přijmout nové znění stanov Společnosti, které v souladu s čl. XVI platných stanov Společnosti ve spojení s § 147 ZOK schvaluje valná hromada Společnosti.

Hlasování:           V souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno pouze se zakladatelskou akcií.

 

4.              Projednání a přijetí nového statutu Společnosti

Návrh usnesení:  Valná hromada společnosti schvaluje nové znění statutu Společnosti ke dni 1. 12. 2017.

Odůvodnění:        Vzhledem ke skutečnosti, že Společnost získala rozhodnutím ČNB ze dne 17. 10. 2017 povolení k činnosti samosprávného investičního fondu ve smyslu § 480 ZISIF, je třeba přijmout nové znění statutu Společnosti, které bude obsahovat veškeré nutné změny s výše uvedeným povolením související, a které v souladu s čl. XVII platných stanov Společnosti schvaluje valná hromada Společnosti.

Hlasování:           V souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno pouze se zakladatelskou akcií.

 

5.              Odvolání statutárního ředitele Společnosti

Návrh usnesení:  Valná hromada Společnosti rozhoduje o odvolání statutárního ředitele Společnosti ke dni 1. 12. 2017.

Odůvodnění:        Vzhledem ke skutečnosti, že byly v souladu s bodem 3 valné hromady Společnosti přijaty nové stanovy Společnosti, na základě kterých se Společnost přeměnila na společnost s dualistickým systémem vnitřní struktury, je nutné odvolat z funkce dosavadní statutární orgán, resp. statutárního ředitele, konkr. společnost AVANT investiční společnost, a.s.

Hlasování:           V souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jenom se zakladatelskou akcií.

 

6.              Jmenování nových členů představenstva Společnosti

Návrh usnesení:  Valná hromada Společnosti rozhoduje o jmenování nových členů představenstva Společnosti, konkr. Mgr. Roberta Mečkovského, Ph.D., nar. 21. 4. 1977, bytem Na Tabulovém vrchu 1297/2, 779 00, Olomouc, a PhDr. Pavla Chalupu, nar. 11. 10. 1962, bytem Pustina 45, 566 01, a to ke dni 1. 12. 2017.

Odůvodnění:        Vzhledem ke skutečnosti, že byly v souladu s bodem 3 valné hromady Společnosti přijaty nové stanovy Společnosti, na základě kterých se Společnost přeměnila na společnost s dualistickým systémem vnitřní struktury, a vzhledem ke skutečnosti, že Mgr. Robert Mečkovský, Ph.D. i PhDr. Pavel Chalupa rozhodnutím ČNB ze dne 17. 10. 2017 získali souhlas k výkonu funkce vedoucí osoby Společnosti ve smyslu § 488 odst. 1 písm. a) ZISIF, je nezbytné jmenovat do funkce člena představenstva výše uvedené osoby, a to v souladu s čl. XII. odst. 2 nových stanov Společnosti ve spojení s § 438 ZOK.

Hlasování:           V souladu se stanovami společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jenom se zakladatelskou akcií.

 

7.              Odvolání stávajících členů dozorčí rady Společnosti

Návrh usnesení:  Valná hromada Společnosti rozhoduje o odvolání stávajících členů dozorčí rady Společnosti Vratislava Roubala, Ing. Libora Winklera, CSc. a Ing. Miroslava Lekeše, a to ke dni 1. 12. 2017.

Odůvodnění:        Vzhledem ke skutečnosti, že byly v souladu bodem 3 valné hromady Společnosti přijaty nové stanovy Společnosti, na základě kterých se Společnost přeměnila na společnost s dualistickým systémem vnitřní struktury, a na základě kterých se počet členů dozorčí rady snížil ze tří na dva, je nutné odvolat z funkce dosavadní členy dozorčí rady Společnosti.

Hlasování:           V souladu se stanovami společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jenom se zakladatelskou akcií.

 

8.              Jmenování nových členů dozorčí rady Společnosti

Návrh usnesení:  Valná hromada Společnosti rozhoduje o jmenování nových členů dozorčí rady Společnosti, konkr. Ing. Libora Winklera, CSc., nar. 18. 9. 1960, bytem V zálesí 761/5, 154 00, Praha 5, a Vratislava Roubala, nar. 15. 10. 1968, Pod Mlýnkem 2735/15a, 160 00, Praha 6, a to ke dni 1. 12. 2017.

Odůvodnění:        Vzhledem ke skutečnosti, že byly v souladu bodem 3 valné hromady Společnosti přijaty nové stanovy Společnosti, na základě kterých se Společnost přeměnila na společnost s dualistickým systémem vnitřní struktury, a na základě kterých se počet členů dozorčí rady snížil ze tří na dva, je nutné jmenovat do funkce dva nové členy dozorčí rady Společnosti, a to v souladu s čl. XIII. odst. 4 nových stanov Společnosti ve spojení s § 448 odst. 2 ZOK.

Hlasování:           V souladu se stanovami společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jenom se zakladatelskou akcií.

 

9.              Schválení smlouvy o výkonu funkce člena představenstva Společnosti

Návrh usnesení: Valná hromada společnosti schvaluje nové znění smlouvy o výkonu funkce člena představenstva Společnosti PhDr. Pavla Chalupy.

Odůvodnění:        Vzhledem k jmenování PhDr. Pavla Chalupy do funkce člena představenstva Společnosti, je nezbytné s PhDr. Pavlem Chalupou uzavřít smlouvu o výkonu funkce v souladu s ust. § 59 a násl. ZOK.

Hlasování:           V souladu se stanovami společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jenom se zakladatelskou akcií.

 

10.           Schválení smlouvy o výkonu funkce člena představenstva Společnosti

Návrh usnesení: Valná hromada společnosti schvaluje nové znění smlouvy o výkonu funkce člena představenstva Společnosti Mgr. Robertem Mečkovským, Ph.D.

Odůvodnění:        Vzhledem k jmenování Mgr. Roberta Mečkovského do funkce člena představenstva Společnosti, je nezbytné s Mgr. Roberta Mečkovského uzavřít smlouvu o výkonu funkce v souladu s ust. § 59 a násl. ZOK.

Hlasování:           V souladu se stanovami společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jenom se zakladatelskou akcií.

 

11.           Schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady Společnosti

Návrh usnesení: Valná hromada společnosti schvaluje nové znění smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady Společnosti Vratislava Roubala.

Odůvodnění:        Vzhledem k jmenování Vratislava Roubala do funkce člena dozorčí rady Společnosti, je vhodné s Vratislavem Roubalem uzavřít smlouvu o výkonu funkce v souladu s ust. § 59 a násl. ZOK.

Hlasování:           V souladu se stanovami společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jenom se zakladatelskou akcií.

 

12.

AVANT investiční společnost, a.s.

CITY TOWER
Hvězdova 1716/2b
140 00 Praha 4 – Nusle

IČO 275 90 241
DIČ CZ 275 90 241

Společnost registrovaná Městským soudem v Praze
Oddíl B, vložka 11040