Pozvánka na valnou hromadu CFH investiční fond SICAV, a.s.

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU
Obchodní firma: CFH investiční fond SICAV, a.s.
Se sídlem: Rohanské nábřeží 671/15, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO: 07317930, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 23679, (dále jen „společnost“)
Zastoupená členem představenstva: AVANT investiční společnost, a.s., IČO: 275 90 241, se sídlem: Rohanské nábřeží 671/15, Karlín, 186 00 Praha 8
zastoupená Mgr. Ing. Ondřejem Pieranem, CFA – pověřeným zmocněncem
na základě žádosti kvalifikovaného akcionáře ve smyslu § 366 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění zákona č. 458/2016 Sb. (dále jen „ZOK“) tímto svolává valnou hromadu společnosti ve smyslu čl. VI. odst. 5. svých stanov.
Místo, datum a hodina konání valné hromady:
Valná hromada společnosti se uskuteční na adrese sídla obhospodařovatele a administrátora společnosti:
– AVANT investiční společnost, a.s., IČO: 275 90 241, se sídlem: Rohanské nábřeží 671/15, Karlín, 186 00 Praha 8, recepce B, 5. patro,
a to dne
– 23. 12. 2019 – od 10,30 hod.
Navržený pořad valné hromady:
1) zahájení, schválení jednacího a hlasovacího řádu (návrh jednacího a hlasovacího řádu valné hromady společnosti tvoří přílohu č. 1 této pozvánky)
2) volba orgánů valné hromady,
3) schválení odvolání společnosti AVANT investiční společnost, a.s. z funkce statutární ředitele s účinností od 31.12.2019,
4) schválení jmenování společnosti DELTA Investiční společnost, a.s. do funkce statutární ředitele s účinností od 1.1.2020, vč. schválení smlouvy o výkonu funkce,
5) Schválení spol. KM Audit, s.r.o., IČO: 253 074 10, sídlo: Kollárova 528/1, 767 01 Kroměříž, osvědčení auditorské společnosti KA ČR č. 314 od 13.01.1999, auditorem společnosti,
6) Závěr.
Návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění:
Akcionářům se navrhuje schválit body 3) – 5) navrženého pořadu valné hromady. Důvodem navržených usnesení 3) – 4) je snaha akcionáře provést změnu obhospodařovatele a administrátora společnosti vyplývající ze strategického záměru, na jehož základě má být společnost jako investiční fond obhospodařován a administrována osobou, u které bude vyjednáno vyčlenění vyššího objemu časových a personálních zdrojů, a to při srovnatelných nákladech za obhospodařování a administraci. Důvodem navrženého usnesení 5) je záměr akcionáře provést redukovat náklady společnosti spojené s provedením statutárního auditu.
Upozornění administrátora společnosti:
Na pořad jednání valné hromady není zařazen žádný bod, při jehož projednávání by investiční akcie podfondů nabývaly hlasovacího práva.
V Praze dne 9. 12. 2019
za CFH investiční fond SICAV, a.s.
Mgr. Ing. Ondřejem Pieranem, CFA. v.r.,
pověřený zmocněnec statutárního ředitele
AVANT investiční společnost, a.s.
Stránka 2 z 2
PŘÍLOHA Č. 1
JEDNACÍ A HLASOVACÍ ŘÁD VALNÉ HROMADY SPOLEČNOSTI
I. PŘEDSEDA VALNÉ HROMADY
1. Po zahájení zasedání zvolí valná hromada, na základě návrhu pověřeného člena představenstva, předsedu a ostatní orgány valné hromady.
2. Předseda valné hromady od svého zvolení řídí jednání valné hromady. Do pravomocí předsedy valné hromady patří zejména:
• vyzývat k hlasování o všech předložených návrzích
• udělovat a odebírat slovo
• řídit průběh diskuse
• řešit všechny procedurální otázky valné hromady
• kdykoli přerušit jednání valné hromady
II. HLASOVÁNÍ
1. Hlasuje se na výzvu předsedy valné hromady.
2. Předseda valné hromady vyzve k hlasování o právě předkládaném návrhu nejprve ty akcionáře, kteří jsou pro předložený návrh, poté ty akcionáře, kteří jsou proti tomuto návrhu. Ostatní přítomní akcionáři se hlasování zdržují.
3. Hlasuje se zvednutím hlasovacích lístků, na nichž je uveden počet hlasů a pořadové číslo akcionáře podle listiny přítomných.
4. Výsledek hlasování zjišťují zvolení skrutátoři a oznamují jej předsedovi valné hromady a zapisovateli. S výsledky hlasování seznámí přítomné předseda valné hromady.
III. PRÁVA AKCIONÁŘŮ
1. V průběhu jednání valné hromady mohou přítomní akcionáři předkládat protinávrhy k projednávaným bodům, požadovat vysvětlení a podávat připomínky a protesty týkající se rozhodnutí valné hromady. Tyto protinávrhy, žádosti o vysvětlení, připomínky a protesty přednesou ústně s tím, že jejich písemné vyhotovení předloží neprodleně po jejich přednesu předsedovi valné hromady. Na písemném vyhotovení musí být viditelně vyznačeno, zda se jedná o protinávrh, dotaz, připomínku nebo protest.
2. Před hlasováním o návrhu ke každému z projednávaných bodů pořadu jednání valné hromady vyzve předseda valné hromady k předložení protinávrhů.
3. V případě podání takového protinávrhu se nejprve hlasuje o původním návrhu. Pokud je návrh představenstva hlasováním zamítnut, dá předseda valné hromady hlasovat o protinávrhu, resp. o protinávrzích v pořadí, v jakém byly podány. V případě přijetí původního návrhu, nebo některého z dříve podaných protinávrhů, se o dalších protinávrzích již nehlasuje.
IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Otázky neupravené tímto jednacím řádem se řídí platnými stanovami a příslušnými ustanoveními zákona o obchodních korporacích.