Pozvánka na valnou hromadu fondu 4 Gimel Investments SICAV, a.s

Pozvánka na valnou hromadu

Obchodní firma4 Gimel Investments SICAV, a.s.
IČO069 61 126
SídloU Bulhara 1611/3, Nové Město, 110 00 Praha 1
Zápis v obchodním rejstříkuB 23328 vedená u Městského soudu v Praze

 

(dále jen „Společnost“)

 

Statutární orgán Společnosti tímto v souladu s ust. § 402 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dále jen „ZOK“), svolává řádnou valnou hromadu, která se bude konat

 

dne 23.06.2020, od 12:00 hodin

v sídle společnosti AVANT investiční společnost, a.s., na adrese Rohanské nábřeží 671/15, Karlín, 186 00 Praha 8

 

 1. Pořad jednání
 2. ZAHÁJENÍ VALNÉ HROMADY
 3. VOLBA ORGÁNŮ VALNÉ HROMADY
Návrh usneseníValná hromada volí předsedu valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu pověřenou sčítáním hlasů.
OdůvodněníOrgány valné hromady volí v souladu s ust. § 422 ZOK valná hromada.
HlasováníV souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jenom se zakladatelskou akcií.

 

 

 • SCHVÁLENÍ ŘÁDNÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY SPOLEČNOSTI ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ OD 1. 1. 2019 DO 31. 12. 2019
  (DÁLE JEN „ÚČETNÍ OBDOBÍ“)
Návrh usneseníValná hromada Společnosti schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti a výsledek hospodaření za Účetní období.
OdůvodněníStatutární orgán je dle obecně závazných právních předpisů a stanov Společnosti povinen předložit valné hromadě ke schválení řádnou účetní závěrku a výsledek hospodaření Společnosti za příslušné účetní období. Schválení řádné účetní závěrky náleží v souladu s ust. § 421 odst. 2 písm. g) ZOK do působnosti valné hromady.

Účetní závěrka a výsledek hospodaření Společnosti za Účetní období věrně zachycuje výsledek hospodaření Společnosti za Účetní období, jakož i stav majetku Společnosti k poslednímu dni Účetního období. Účetní závěrka a výsledek hospodaření Společnosti za Účetní období byly rovněž přezkoumány kontrolním orgánem Společnosti. Proto se navrhuje, aby valná hromada řádnou účetní závěrku a výsledek hospodaření Společnosti za Účetní období schválila.

V souladu s ust. § 165 odst. 1 a 2 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZISIF“), Společnost vytváří podfondy jako účetně a majetkově oddělené části jejího jmění. O majetkových poměrech podfondu, jakož i o dalších skutečnostech, se vede účetnictví tak, aby umožnilo sestavení účetní závěrky za každý jednotlivý podfond. Společnost zahrnuje do podfondů majetek a dluhy ze své investiční činnosti. Nezahrnuje-li Společnost do podfondů také majetek a dluhy, které nejsou součástí majetku a dluhů této společnosti z investiční činnosti, netvoří tento majetek a dluhy podfond.

Statutární orgán navrhuje valné hromadě schválit řádnou účetní závěrku Společnosti, kterou v souladu s ust. § 436 ZOK zpřístupnil akcionářům v sídle Společnosti a zároveň poskytne příslušné informace elektronicky na žádost akcionáře. Řádná účetní závěrka byla ověřena auditorem, společností APOGEO Audit, s.r.o., IČO: 27197310, se sídlem Rohanské nábřeží 671/15, Karlín, 186 00 Praha 8(dále jen „Auditor“).

HlasováníV souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jen se zakladatelskou akcií.

 

 1. SCHVÁLENÍ ŘÁDNÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PODFONDU PODFOND ALFA 4 GIMEL INVESTMENTS, DÁLE JEN „PODFOND“) ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ

 

Návrh usneseníValná hromada Společnosti schvaluje řádnou účetní závěrku Podfondu a výsledek hospodaření za Účetní období.
OdůvodněníStatutární orgán je dle obecně závazných právních předpisů a stanov Společnosti povinen předložit valné hromadě ke schválení řádnou účetní závěrku a výsledek hospodaření Podfondu za příslušné účetní období. Schválení řádné účetní závěrky náleží v souladu s ust. § 421 odst. 1 písm. g) ZOK do působnosti valné hromady.

Účetní závěrka a výsledek hospodaření Podfondu za Účetní období věrně zachycuje výsledek hospodaření Podfondu za Účetní období, jakož i stav majetku Podfondu k poslednímu dni Účetního období. Účetní závěrka a výsledek hospodaření Podfondu za Účetní období byla rovněž přezkoumána kontrolním orgánem Společnosti. Proto se navrhuje, aby valná hromada řádnou účetní závěrku a výsledek hospodaření Podfondu za Účetní období schválila.

Statutární orgán navrhuje valné hromadě schválit řádnou účetní závěrku Podfondu, kterou v souladu s ust. § 436 ZOK zpřístupnil akcionářům v sídle Společnosti a zároveň poskytne příslušné informace elektronicky na žádost akcionáře. Řádná účetní závěrka byla ověřena Auditorem.

HlasováníV souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jen se zakladatelskou akcií.

 

 

 1. PROJEDNÁNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY SPOLEČNOSTI ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ A VÝROČNÍ ZPRÁVY PODFONDU ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ, VČETNĚ ZPRÁVY STATUTÁRNÍHO ORGÁNU O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI A O STAVU JEJÍHO MAJETKU A ZPRÁVY STATUTÁRNÍHO ORGÁNU O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI PODFONDU A O STAVU JEHO MAJETKU A ZPRÁVY O VZTAZÍCH
Návrh usneseníValná hromada Společnosti projednala výroční zprávu Společnosti za Účetní období a výroční zprávu Podfondu za Účetní období, včetně zprávy statutárního orgánu o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku a zprávy statutárního orgánu o podnikatelské činnosti Podfondu a o stavu jeho majetku ve smyslu ust. § 436 odst. 2 ZOK a zprávy o vztazích ve smyslu ust. § 82 ZOK a k jejímu znění nemá námitek.
OdůvodněníStatutární orgán je dle obecně závazných právních předpisů a stanov Společnosti povinen zpracovat zprávu o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za uplynulé účetní období, zprávu o podnikatelské činnosti Podfondu a o stavu jeho majetku za uplynulé účetní období a zprávu o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou. Tyto zprávy předkládá valné hromadě, aby se s nimi mohla seznámit.

Statutární orgán Společnosti zpracoval výroční zprávu Společnosti a výroční zprávu Podfondu, včetně zprávy statutárního orgánu a zprávy o vztazích. Výroční zpráva byla ověřena auditorem s výrokem „bez výhrad“.

HlasováníV souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jen se zakladatelskou akcií.

 

 1. SEZNÁMENÍ S VÝSLEDKY ČINNOSTI KONTROLNÍHO ORGÁNU
Návrh usneseníValná hromada bere na vědomí zprávu kontrolního orgánu Společnosti o výsledcích jeho kontrolní činnosti, včetně přezkoumání řádné účetní závěrky Společnosti, Podfondu, stanoviska ke zprávě statutárního orgánu o podnikatelské činnosti Společnosti, Podfondu a o stavu jejich majetku, stanoviska ke zprávě o vztazích a stanoviska k návrhu statutárního orgánu Společnosti na rozdělení zisku, resp. úhradu ztráty Společnosti a Podfondu za Účetní období.
OdůvodněníKontrolní orgán Společnosti je dle obecně závazných právních předpisů a stanov Společnosti povinen předložit valné hromadě své vyjádření k výsledkům své kontrolní činnosti, včetně přezkoumání řádné a konsolidované účetní závěrky Společnosti, resp. Podfondu za uplynulé účetní období, stanoviska ke zprávě o vztazích za uplynulé účetní období a stanoviska k návrhu statutárního orgánu na rozdělení zisku, resp. úhradu ztráty Společnosti, resp. Podfondu za příslušné účetní období.

Pověřený člen kontrolního orgánu Společnosti seznámí v souladu s ust. § 449 ZOK valnou hromadu s výsledky činnosti kontrolního orgánu Společnosti.

HlasováníV souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jen se zakladatelskou akcií.

 

 

 • ROZHODNUTÍ O NALOŽENÍ S VÝSLEDKEM HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ
Návrh usneseníValná hromada Společnosti rozhoduje o převedení výsledku hospodaření Společnosti Účetního období se ztrátou ve výši -6005 Kč na účet neuhrazené ztráty Společnosti z minulých účetních období v plné výši.
OdůvodněníStatutární orgán je dle obecně závazných právních předpisů a stanov Společnosti povinen předložit valné hromadě ke schválení návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty Společnosti za příslušné účetní období.

Rozhodnutí o naložení s hospodářským výsledkem Společnosti náleží v souladu s ust. § 421 odst. 1
písm. h) ZOK do působnosti valné hromady. Statutární orgán navrhuje výsledek hospodaření Společnosti za Účetní období se ztrátou ve výši -6005 Kč převést na účet neuhrazené ztráty Společnosti z minulých účetních období v plné výši. Uvedený návrh byl též odsouhlasen kontrolním orgánem Společnosti. Proto se navrhuje, aby valná hromada předložený návrh schválila.

HlasováníV souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jen se zakladatelskou akcií.

 

 

 

 

 

 • ROZHODNUTÍ O NALOŽENÍ S VÝSLEDKEM HOSPODAŘENÍ PODFONDU ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ
Návrh usneseníValná hromada Společnosti rozhoduje o převedení výsledku hospodaření Podfondu Účetního období se ziskem ve výši 15 374 798,58 Kč na účet nerozdělený zisk Podfondu z minulých účetních období v plné výši.
OdůvodněníStatutární orgán je dle obecně závazných právních předpisů a stanov Společnosti povinen předložit valné hromadě ke schválení návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty Podfondu za příslušné účetní období.

Rozhodnutí o naložení s hospodářským výsledkem Podfondu náleží v souladu s ust. § 421 odst. 1 písm. h) ZOK, do působnosti valné hromady. Statutární orgán navrhuje výsledek hospodaření za Účetní období se ziskem ve výši 15 374 798,58 Kč převést na účet nerozdělený zisk Podfondu z minulých účetních období v plné výši. Uvedený návrh byl též odsouhlasen kontrolním orgánem Společnosti. Proto se navrhuje, aby valná hromada předložený návrh schválila.

HlasováníV souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jen se zakladatelskou akcií.

 

 

 1. ROZHODNUTÍ O URČENÍ AUDITORA SPOLEČNOSTI A PODFONDU PRO AKTUÁLNÍ ÚČETNÍ OBDOBÍ VE SMYSLU UST. § 17 ZÁKONA O AUDITORECH
Návrh usneseníValná hromada Společnosti určuje auditorem Společnosti a Podfondu pro aktuální účetní období společnost APOGEO Audit, s.r.o., IČO: 27197310, se sídlem Rohanské nábřeží 671/15, Karlín, 186 00 Praha 8 (dále jen „Auditorská společnost“).
OdůvodněníSpolečnost je povinna mít dle ust. § 187 ZISIF účetní závěrku ověřenou auditorem. Auditora pro účetní závěrku dle ust. § 17 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a stanov Společnosti určuje valná hromada.

Auditorská společnost je zapsána v seznamu auditorů pod ev. č. 451 a je renomovaným auditorem způsobilým k ověření účetní závěrky Společnosti a Podfondu. Proto se navrhuje, aby valná hromada rozhodla tak, že ověřením účetní závěrky Společnosti a Podfondu za aktuální účetní období určí Auditorskou společnost.

HlasováníV souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jen se zakladatelskou akcií.

 

 

 1. SCHVÁLENÍ SMLOUVY O VÝKONU FUNKCE INDIVIDUÁLNÍHO STATUTÁRNÍHO ORGÁNU
Návrh usneseníValná hromada Společnosti schvaluje smlouvu o výkonu funkce individuálního statutárního orgánu, společnosti AVANT investiční společnost, a.s., IČO: 275 90 241, se sídlem Rohanské nábřeží 671/15, Karlín, 186 00 Praha 8 (dále jen „AVANT“), jakož i způsob a výši odměňování statutárního orgánu.
OdůvodněníDle ust. § 59 a násl. ZOK je ke sjednání úplaty mezi členem orgánu obchodní korporace a obchodní korporací nutné uzavřít písemnou smlouvu, která bude splňovat náležitosti ZOK. V opačném případě platí, že výkon funkce je bezplatný. Smlouvu o výkonu funkce schvaluje v souladu s ust. § 59 odst. 2 ZOK ve spojení s ust. § 154 odst. 4 ZISIF valná hromada Společnosti.

Dne 1. 5. 2020 vstoupil v účinnost zákon č. 119/2020 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti regulace podnikání na finančním trhu, kterým došlo ke změně ZISIF mj. ve smyslu zpřehlednění a zjednodušení definice činností administrace investičního fondu. Jelikož smlouva o výkonu funkce individuálního statutárního orgánu Fondu upravuje i administraci Fondu, byla výše uvedená novela promítnuta i do jejího textu. Zároveň došlo k celkové revizi smlouvy v souladu s aktuální regulací, odstranění duplicit a zpřesnění, zejm. s ohledem na nastavení odměny statutárního orgánu. Ve smlouvě o výkonu funkce byla dále zpřesněna pravidla pro pověření jiného výkonem jednotlivé činnosti zahrnující obhospodařování nebo administraci Fondu tak, aby zajišťovala vlastníkům zakladatelských akcií maximální kontrolu nad volbou outsourcované osoby, vč. její odměny.

HlasováníV souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jen se zakladatelskou akcií.
 1. OSTATNÍ

Prostor k projednání otázky či požadavků akcionářů vznesených na valné hromadě.

 

 • ZÁVĚR

 

 

 

 1. Informace pro akcionáře
 2. ÚDAJE O ZÍSKÁNÍ DOKUMENTŮ TÝKAJÍCÍCH SE PROGRAMU VALNÉ HROMADY

Statutární orgán Společnosti uveřejňuje v souladu s ust. § 406 ZOK pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách www.avantfunds.cz a současně pozvánku zasílá akcionářům na adresu elektronické pošty uvedenou v seznamu akcionářů.

Společnost v souladu s ust. § 84 a § 436 ZOK zveřejní na internetových stránkách www.avantfunds.cz následující dokumenty:

 • Zprávu o vztazích za Účetní období
 • Účetní závěrku Společnosti za Účetní období
 • Účetní závěrku Podfondu za Účetní období
 • Zprávu statutárního orgánu o podnikatelské činnosti Společnosti a Podfondu a o stavu jejího, resp. jeho majetku za Účetní období

Všechny výše uvedené dokumenty jsou součástí výroční zprávy Společnosti a Podfondu. Pro akcionáře Společnosti jsou dále k dispozici k nahlédnutí v sídle statutárního orgánu Společnosti, AVANT, v pracovní dny v době od 9.00 do 16.00 hodin a dále pak v místě a v den konání řádné valné hromady.

Návrh smlouvy o výkonu funkce individuálního statutárního orgánu je pro akcionáře Společnosti k dispozici k nahlédnutí v sídle statutárního orgánu Společnosti, AVANT, v pracovní dny v době od 9.00 do 16.00 hodin a dále pak v místě a v den konání řádné valné hromady, a to s ohledem na skutečnost, že statutární orgán Společnosti na základě pečlivého podnikatelského uvážení usoudil, že by uveřejnění smlouvy o výkonu funkce mohlo přivodit Společnosti újmu, jelikož smlouva obsahuje informace, které jsou předmětem obchodního tajemství.

 

 1. ROZHODNÝ DEN

Rozhodným dnem pro účast akcionářů vlastnících akcie Společnosti na valné hromadě je 16. 6. 2020.

Význam rozhodného dne spočívá v tom, že právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře má osoba vedená jako akcionář v seznamu akcionářů k rozhodnému dni.

 • REGISTRACE AKCIONÁŘŮ

Prezence akcionářů bude probíhat v místě a den konání v době od 11:45 hodin.

 1. POPIS, JAK SE ÚČASTNIT VALNÉ HROMADY A JAK NA VALNÉ HROMADĚ HLASOVAT

Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách.

Při prezenci se akcionář – fyzická osoba – prokazuje průkazem totožnosti, a osoby oprávněné jednat jménem akcionáře – právnické osoby – prokazují tuto skutečnost aktuálním výpisem z obchodního rejstříku a svoji totožnost průkazem totožnosti. Zástupci akcionářů prokazují svoji totožnost průkazem totožnosti a své zmocnění písemnou plnou mocí s uvedeným rozsahem zmocnění.

Hlasování na jednání valné hromady se provádí aklamací, nerozhodne-li valná hromada na úvod svého jednání jinak.

Byl-li podán protinávrh akcionáře, hlasuje se nejprve o tomto protinávrhu. Pokud však Společnost obdržela řádný a včasný korespondenční hlas, hlasuje se nejprve o návrhu, jak byl uveden v pozvánce na valnou hromadu.

 1. HLASOVACÍ PRÁVO

S každou zakladatelskou akcií je při hlasování na valné hromadě spojen 1 (jeden) hlas. S investiční akcií je spojeno hlasovací právo v případě, že tak stanoví právní předpis, anebo stanovy Společnosti. V případě, že investiční akcie nabývají hlasovací právo, s každou investiční akcií je spojen jeden (jeden) hlas.

Jestliže akcionář hodlá uplatnit na valné hromadě protinávrh k návrhu, jehož obsah je uveden v pozvánce na valnou hromadu, je povinen doručit písemné znění svého protinávrhu Společnosti v přiměřené lhůtě před konáním valné hromady. Statutární orgán uveřejní protinávrh v souladu s ust. § 407 odst. 2 ZOK na internetových stránkách www.avantfunds.cz bez zbytečného odkladu po jejich obdržení.

 1. KORESPONDENČNÍ HLASOVÁNÍ

Společnost uvádí, že korespondenční hlasování se nepřipouští.

 

V Praze dne 22.5.2020                                  Mgr. Ing. Ondřej Pieran, CFA v. r.

pověřený zmocněnec