Pozvánka na valnou hromadu fondu ARETE INDUSTRIAL SICAV a.s.

Statutární ředitel společnosti

            ARETE INDUSTRIAL SICAV a.s. 

IČO: 080 31 444, se sídlem náměstí 14. října 642/17, 150 00, Praha 5, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu B, vložka 24315 (dále jen „Společnost“)

svolává

Řádnou valnou hromadu 

která se bude konat dne 23. 6. 2020, od 15:30 hodin

na adrese

AVANT investiční společnost, a.s., Rohan Business Centre (recepce B), Rohanské nábřeží 671/15, 186 00 Praha 8

s tímto pořadem jednání: 

 1. Zahájení
 1. Volba orgánů valné hromady

Návrh usnesení:            Valná hromada volí předsedu valné hromady, osoby pověřené sčítáním hlasů, zapisovatele a ověřovatele zápisu.

Odůvodnění:     Orgány valné hromady volí v souladu s ustanovením § 422 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOK“), valná hromada.

Hlasování:        V souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jenom se zakladatelskou akcií. 

 1. Schválení řádné účetní závěrky Společnosti za účetní období od 3. 2019 do 31. 12. 2019

Návrh usnesení:            Valná hromada Společnosti schvaluje účetní závěrku Společnosti za účetní období od 27. 3. 2019 do 31. 12. 2019.

Odůvodnění:     Schválení řádné účetní závěrky náleží v souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. g) ZOK do působnosti valné hromady. Statutární ředitel navrhuje valné hromadě schválit řádnou účetní závěrku Společnosti, která je obsažena v samostatné příloze této pozvánky a kterou rovněž statutární ředitel v souladu s ustanovením § 436 odst. 1 ZOK a stanovami Společnosti zpřístupnil akcionářům ve svém sídle až do dne konání valné hromady v pracovní dny od 9:00 do 16:00. Řádná účetní závěrka byla ověřena auditorem, společností KPMG Česká republika Audit, s.r.o., IČO: 496 19 187, Pobřežní 648/1a, 186 00 Praha 8 (dále jen „Auditor“). Protože Společnost nevytvořila žádný podfond, odděluje v souladu s ust. § 164 odst. 1 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů, účetně a majetkově majetek a dluhy ze své investiční činnosti od svého ostatního jmění.

Hlasování:        V souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jen se zakladatelskou akcií. 

 1. Projednání výroční zprávy Společnosti za účetní období od 3. 2019 do 31. 12. 2019 včetně zprávy o podnikatelské činnosti a stavu majetku ve smyslu § 436 odst. 2 ZOK a zprávy o vztazích ve smyslu § 82 ZOK

Návrh usnesení:            Valná hromada Společnosti projednala výroční zprávu Společnosti za účetní období od 27. 3. 2019 do 31. 12. 2019 včetně zprávy o podnikatelské činnosti a stavu majetku ve smyslu ustanovení § 436 odst. 2 ZOK a zprávy o vztazích ve smyslu ustanovení § 82 ZOK a k jejímu znění nemá námitek.

Odůvodnění:     Statutární ředitel Společnosti zpracoval výroční zprávu Společnosti včetně zprávy statutárního ředitele. Výroční zpráva byla ověřena Auditorem s výrokem „bez výhrad“. Statutární ředitel předkládá akcionářům výroční zprávu Společnosti včetně zprávy o podnikatelské činnosti a stavu jejího majetku a včetně zprávy o vztazích v samostatné příloze této pozvánky a zároveň ji v souladu s ustanovením § 436 odst. 2 ZOK ve spojení s ustanovením § 436 odst. 1 ZOK zpřístupnil akcionářům ve svém sídle až do dne konání valné hromady v každý pracovní den od 9:00 do 16:00.

Hlasování:        V souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jen se zakladatelskou akcií.

 1. Seznámení s výsledky činnosti správní rady

Návrh usnesení:            Bez usnesení

Odůvodnění:     Pověřený člen správní rady Společnosti seznámí v souladu s ustanovením § 449 ve spojení s ustanovením § 456 odst. 2 ZOK valnou hromadu s výsledky činnosti správní rady Společnosti.

 1. Rozhodnutí o rozdělení výsledku hospodaření Společnosti s ostatním jměním ukončeného účetního období od 3. 2019 do 31. 12. 2019

Návrh usnesení:            Valná hromada Společnosti rozhoduje o převedení výsledku hospodaření Společnosti s ostatním jměním ukončeného účetního období od 27. 3. 2019 do 31. 12. 2019, se ztrátou ve výši 33 836,60 Kč, na účet neuhrazené ztráty Společnosti z hospodaření s ostatním jměním z minulých účetních období v plné výši.

Odůvodnění:     Rozhodnutí o naložení s hospodářským výsledkem Společnosti náleží v souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. h) ZOK do působnosti valné hromady. Statutární ředitel navrhuje výsledek hospodaření Společnosti s ostatním jměním za účetní období od 27. 3. 2019 do 31. 12. 2019, se ztrátou ve výši 33 836,60 Kč, převést na účet neuhrazené ztráty Společnosti z hospodaření s ostatním jměním z minulých účetních období v plné výši.

Hlasování:        V souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jen se zakladatelskou akcií. 

 1. Rozhodnutí o rozdělení výsledku hospodaření Společnosti z její investiční činnosti ukončeného účetního období od 3. 2019 do 31. 12. 2019

Návrh usnesení:            Valná hromada Společnosti rozhoduje o převedení výsledku hospodaření Společnosti z její investiční činnosti ukončeného účetního období od 27. 3. 2019 do 31. 12. 2019, se ziskem ve výši 5 156,79 Kč, na účet nerozděleného zisku Společnosti z její investiční činnosti z minulých účetních období v plné výši.

Odůvodnění:     Rozhodnutí o naložení s hospodářským výsledkem Společnosti náleží v souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. h) ZOK do působnosti valné hromady. Statutární ředitel navrhuje výsledek hospodaření Společnosti z její investiční činnosti za účetní období od 27. 3. 2019 do 31. 12. 2019, se ziskem ve výši 5 156,79 Kč, převést na účet nerozděleného zisku Společnosti z její investiční činnosti z minulých účetních období v plné výši.

Hlasování:        V souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jen se zakladatelskou akcií.

 1. Rozhodnutí o přijetí nových stanov Společnosti

Návrh usnesení:            Valná hromada Společnosti rozhoduje o změně znění stanov Společnosti s účinností ke dni konání valné hromady, a to následovně:

Odstavec 39.5. stanov Společnosti se vypouští a nahrazuje následujícím zněním:

„Má-li správní rada více členů, schází se podle potřeb společnosti. Má-li správní rada více členů, zvolí členové správní rady předsedu správní rady a 1 (jednoho) místopředsedu správní rady z řad jejich členů. Jednání správní rady svolává a řídí její předseda a v případě jeho nepřítomnosti její místopředseda. Správní rada je usnášeníschopná, je-li na jejím jednání přítomna nadpoloviční většina jejích členů. Člen správní rady vykonává funkci osobně. To však nebrání tomu, aby člen správní rady zmocnil pro jednotlivý případ jiného člena správní rady, aby za něho při jeho neúčasti hlasoval. Správní rada rozhoduje ve všech otázkách prostou většinou hlasů, každý její člen má jeden hlas. Nejprve se předseda správní rady a v době jeho nepřítomnosti místopředseda správní rady dotáže, kdo hlasuje pro návrh, pak kdo hlasuje proti návrhu a následně, kdo se hlasování zdržel. Správní rada může na svém jednání rozhodnout o jiném způsobu vedení jednání. V případě, že se na jednání správní rady vydává stanovisko dle čl. 39.7, hlasování probíhá aklamací nebo formou per rollam (i ve formě emailové zprávy), popř. formou telekonference. V případě, že člen správní rady při hlasování per rollam nepředložil své stanovisko ve stanovené lhůtě, platí, že se zdržel hlasování.“

Odůvodnění:     Rozhodnutí o změně stanov náleží v souladu s ustanovením § 421 odst. 1 písm. a) ZOK do působnosti valné hromady. Navrhovaná změna stanov zřizuje funkci místopředsedy správní rady Společnosti, který bude oprávněn svolat a řídit jednání správní rady v případě nepřítomnosti předsedy správní rady.

Hlasování:        V souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jenom se zakladatelskou akcií. 

 1. Rozhodnutí o určení auditora Společnosti pro následující účetní období

Návrh usnesení:            Valná hromada Společnosti určuje auditorem Společnosti pro následující účetní období ve smyslu ustanovení § 17 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o auditorech“), společnost KPMG Česká republika Audit, s.r.o., IČO: 496 19 187, se sídlem Pobřežní 648/1a, 186 00 Praha 8.

Odůvodnění:     Společnost je povinna mít dle ustanovením § 187 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů, účetní závěrku ověřenou auditorem. Podle ustanovení § 17 zákona o auditorech, ve znění pozdějších předpisů, určuje auditora valná hromada Společnosti. Statutární ředitel navrhuje určit za auditora Společnosti Auditora.

Hlasování:        V souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jen se zakladatelskou akcií.

 1. Závěr

Statutární ředitel Společnosti uveřejňuje v souladu s ustanovením § 406 ZOK pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti AVANT investiční společnost, a.s., IČO: 275 90 241, jako statutárního orgánu Společnosti a společnosti Společnost obhospodařující (www.avantfunds.cz) a současně pozvánku zasílá akcionářům na adresu elektronické pošty uvedenou v seznamu akcionářů.

Rozhodným dnem pro účast akcionářů vlastnících akcie Společnosti na valné hromadě je 16. 6. 2020. Význam rozhodného dne spočívá v tom, že právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře má osoba vedená jako akcionář v seznamu akcionářů k rozhodnému dni nebo její zástupce.

Prezence akcionářů bude probíhat v místě konání v době od 15:00 hodin.

Při prezenci se akcionář – fyzická osoba – prokazuje průkazem totožnosti a osoby oprávněné jednat jménem akcionáře – právnické osoby – prokazují tuto skutečnost aktuálním výpisem z obchodního rejstříku a svoji totožnost průkazem totožnosti. Zástupci akcionářů prokazují svoji totožnost průkazem totožnosti a své zmocnění písemnou plnou mocí s uvedeným rozsahem zmocnění.

S každou zakladatelskou akcií je při hlasování na valné hromadě spojen 1 (jeden) hlas. S investiční akcií je spojeno hlasovací právo v případě, že tak stanoví právní předpis anebo stanovy Společnosti. V případě, že investiční akcie nabývají hlasovací právo, s každou investiční akcií je spojen jeden (jeden) hlas.

Jestliže akcionář hodlá uplatnit na valné hromadě protinávrh k návrhu, jehož obsah je uveden v pozvánce na valnou hromadu, je povinen doručit písemné znění svého protinávrhu Společnosti v přiměřené lhůtě před konáním valné hromady. Statutární ředitel uveřejní protinávrh v souladu s ustanovením § 407 odst. 2 ZOK na internetových stránkách www.avantfunds.cz bez zbytečného odkladu po jejich obdržení.

Společnost v souladu s ustanoveními § 84 a § 436 ZOK rovněž zveřejní na internetových stránkách www.avantfunds.cz následující dokumenty:

 • Zpráva o vztazích za období od 3. 2019 do 31. 12. 2019
 • Účetní závěrka Společnosti za období od 3. 2019 do 31. 12. 2019
 • Zpráva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za období od 3. 2019 do 31. 12. 2019

Pozn. Všechny výše uvedené dokumenty jsou součástí výroční zprávy Společnosti, která je rovněž samostatnou přílohou této pozvánky.

Návrh nových stanov společnosti (včetně verze se zvýrazněním navrhovaných změn) bude každému akcionáři Společnosti rovněž k dispozici zdarma k nahlédnutí v sídle společnosti AVANT investiční společnost, a.s. až do dne konání valné hromady. 

Společnost si vyhrazuje právo zrušit konání valné hromady, pokud by bylo její konání v rozporu s epidemiologickými opatřeními vlády České republiky.

V Praze dne 21. 05. 2020

 

…………………………………………………

Mgr. Ing. Ondřej Pieran, CFA

pověřený zmocněnec statutárního ředitele

ARETE INDUSTRIAL SICAV a.s..