Pozvánka na valnou hromadu fondu ARETE INVEST investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

Statutární ředitel společnosti

ARETE INVEST investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. 

IČO: 035 32 534, se sídlem náměstí 14. října 642/17, Smíchov, 150 00, Praha 5, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu B, vložka 20183 (dále jen „Společnost“)

svolává

Řádnou valnou hromadu 

která se bude konat dne 23. 6. 2020, od 13:30 hodin

na adrese

AVANT investiční společnost, a.s., Rohan Business Centre (recepce B), Rohanské nábřeží 671/15, 186 00 Praha 8

s tímto pořadem jednání: 

 1. Zahájení
 1. Volba orgánů valné hromady

Návrh usnesení:            Valná hromada volí předsedu valné hromady, osoby pověřené sčítáním hlasů, zapisovatele a ověřovatele zápisu.

Odůvodnění:     Orgány valné hromady volí v souladu s ustanovením § 422 zákona č. 90/2012 Sb.,
o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOK“), valná hromada.

Hlasování:        V souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jenom se zakladatelskou akcií. 

 1. Schválení řádné účetní závěrky Společnosti za účetní období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019

Návrh usnesení:            Valná hromada Společnosti schvaluje účetní závěrku Společnosti za účetní období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019.

Odůvodnění:     Schválení řádné účetní závěrky náleží v souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. g) ZOK, do působnosti valné hromady. Statutární ředitel navrhuje valné hromadě schválit řádnou účetní závěrku Společnosti, která je obsažena v samostatné příloze této pozvánky, a kterou rovněž statutární ředitel v souladu s ustanovením § 436 odst. 1 ZOK a stanovami Společnosti zpřístupnil akcionářům ve svém sídle až do dne konání valné hromady v pracovní dny od 9:00 do 16:00. Řádná účetní závěrka byla ověřena auditorem, společností Deloitte Audit s.r.o., IČO: 496 20 592 (dále jen „Auditor“).

Hlasování:        V souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jen se zakladatelskou akcií. 

 1. Schválení řádné účetní závěrky podfondu ARETE INVEST Podfond CEE II (dále jen „Podfond“) za účetní období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019

Návrh usnesení:            Valná hromada Společnosti schvaluje účetní závěrku Podfondu za účetní období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019.

Odůvodnění:     Schválení řádné účetní závěrky náleží v souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. g) ZOK, do působnosti valné hromady. Statutární ředitel navrhuje valné hromadě schválit řádnou účetní závěrku Podfondu, která je obsažena v samostatné příloze této pozvánky, a kterou rovněž statutární ředitel v souladu s ustanovením § 436 odst. 1 ZOK a stanovami Společnosti zpřístupnil akcionářům ve svém sídle až do dne konání valné hromady v každý pracovní den od 9:00 do 16:00. Řádná účetní závěrka byla ověřena Auditorem.

Hlasování:        V souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jen se zakladatelskou akcií. 

 1. Projednání výroční zprávy Společnosti za účetní období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 a výroční zprávy Podfondu za účetní období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 včetně zprávy o podnikatelské činnosti a stavu majetku ve smyslu § 436 odst. 2 ZOK a zprávy o vztazích ve smyslu § 82 ZOK

Návrh usnesení:            Valná hromada Společnosti projednala výroční zprávu Společnosti za účetní období
od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 a výroční zprávu Podfondu za účetní období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 včetně zprávy o podnikatelské činnosti a stavu majetku ve smyslu ustanovení § 436 odst. 2 ZOK a zprávy o vztazích ve smyslu ustanovení § 82 ZOK a k jejímu znění nemá námitek.

Odůvodnění:     Statutární ředitel Společnosti zpracoval výroční zprávu Společnosti a výroční zprávu Podfondu včetně zprávy statutárního ředitele. Výroční zpráva byla ověřena Auditorem s výrokem „bez výhrad“.  Statutární ředitel předkládá akcionářům výroční zprávu Společnosti a Podfondu včetně zprávy o podnikatelské činnosti a stavu jejího majetku a včetně zprávy o vztazích v samostatné příloze této pozvánky, a zároveň ji v souladu s ustanovením § 436 odst. 2 ZOK ve spojení s ustanovením § 436 odst. 1 ZOK zpřístupnil akcionářům ve svém sídle až do dne konání valné hromady v každý pracovní den od 9:00 do 16:00.

Hlasování:        V souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jen se zakladatelskou akcií.

 1. Seznámení s výsledky činnosti správní rady Společnosti

Návrh usnesení:            Bez usnesení

Odůvodnění:     Pověřený člen správní rady Společnosti seznámí v souladu s ustanovením § 449 ve spojení s ustanovením § 456 odst. 2 ZOK valnou hromadu s výsledky činnosti správní rady Společnosti.

 1. Rozhodnutí o rozdělení výsledku hospodaření Společnosti ukončeného účetního období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019

Návrh usnesení:            Valná hromada Společnosti rozhoduje o převedení výsledku hospodaření Společnosti ukončeného účetního období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019, se ztrátou ve výši 1 209 891,62 Kč, na účet neuhrazené ztráty z minulých účetních období v plné výši.

Odůvodnění:     Rozhodnutí o naložení s hospodářským výsledkem Společnosti náleží v souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. h) ZOK, do působnosti valné hromady. Statutární ředitel navrhuje výsledek hospodaření Společnosti za účetní období od 1. 1. 2019
do 31. 12. 2019, se ztrátou ve výši 1 209 891,62 Kč, převést na účet neuhrazené ztráty z minulých účetních období v plné výši.

Hlasování:        V souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jen se zakladatelskou akcií. 

 1. Rozhodnutí o rozdělení výsledku hospodaření Podfondu za účetní období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019

Návrh usnesení:            Valná hromada Společnosti rozhoduje o převedení výsledku hospodaření Podfondu ukončeného účetního období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019, se ziskem ve výši 12 905 917,62 Kč, na účet nerozděleného zisku minulých let v plné výši.

Odůvodnění:     Rozhodnutí o naložení s hospodářským výsledkem Podfondu náleží v souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. h) ZOK, do působnosti valné hromady. Statutární ředitel navrhuje výsledek hospodaření za účetní období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019, se ziskem ve výši 12 905 917,62 Kč, převést na účet nerozděleného zisku minulých let v plné výši.

Hlasování:        V souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jen se zakladatelskou akcií. 

 1. Rozhodnutí o určení auditora Společnosti a Podfondu pro následující účetní období ve smyslu § 17 zákona o auditorech

Návrh usnesení:            Valná hromada Společnosti určuje auditorem Společnosti a Podfondu pro následující účetní období ve smyslu ustanovení § 17 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o auditorech“), společnost Deloitte Audit s.r.o., IČO: 496 20 592, se sídlem Italská 2581/67, 120 00, Praha 2, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 24349.

Odůvodnění:     Společnost je povinna mít dle ustanovením § 187 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů, účetní závěrku ověřenou auditorem. Podle ustanovení § 17 zákona o auditorech, ve znění pozdějších předpisů, určuje auditora valná hromada Společnosti. Statutární ředitel navrhuje určit za auditory dosavadní auditory Společnosti, společnost Deloitte Audit s.r.o., IČO: 496 20 592, se sídlem Italská 2581/67, 120 00, Praha 2, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 24349.

Hlasování:        V souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jen se zakladatelskou akcií.

 1. Závěr

Statutární ředitel Společnosti uveřejňuje v souladu s ustanovením § 406 ZOK, pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti AVANT investiční společnost, a.s., IČO: 275 90 241, jako statutárního orgánu Společnosti a společnosti Společnost obhospodařující (www.avantfunds.cz) a současně pozvánku zasílá akcionářům na adresu elektronické pošty uvedenou v seznamu akcionářů.

Rozhodným dnem pro účast akcionářů vlastnících akcie Společnosti na valné hromadě je 16. 6. 2020. Význam rozhodného dne spočívá v tom, že právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře má osoba vedená jako akcionář v seznamu akcionářů k rozhodnému dni, nebo její zástupce.

Prezence akcionářů bude probíhat v místě konání v době od 13:00 hodin.

Při prezenci se akcionář – fyzická osoba prokazuje průkazem totožnosti, a osoby oprávněné jednat jménem akcionáře – právnické osoby prokazují tuto skutečnost aktuálním výpisem z obchodního rejstříku a svoji totožnost průkazem totožnosti. Zástupci akcionářů prokazují svoji totožnost průkazem totožnosti a své zmocnění písemnou plnou mocí s uvedeným rozsahem zmocnění.

S každou zakladatelskou akcií je při hlasování na valné hromadě spojen 1 (jeden) hlas. S investiční akcií je spojeno hlasovací právo v případě, že tak stanoví právní předpis, anebo stanovy Společnosti. V případě, že investiční akcie nabývají hlasovací právo, s každou investiční akcií je spojen jeden (jeden) hlas.

Jestliže akcionář hodlá uplatnit na valné hromadě protinávrh k návrhu, jehož obsah je uveden v pozvánce na valnou hromadu, je povinen doručit písemné znění svého protinávrhu Společnosti v přiměřené lhůtě před konáním valné hromady. Statutární ředitel uveřejní protinávrh v souladu s ustanovením § 407 odst. 2 ZOK, na internetových stránkách společnosti AVANT investiční společnost, a.s. bez zbytečného odkladu po jejich obdržení.

Společnost v souladu s ustanoveními § 84 a § 436 ZOK rovněž zveřejní na internetových stránkách společnosti AVANT investiční společnost, a.s. následující dokumenty:

 • Zpráva o vztazích za období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019
 • Účetní závěrka Společnosti za období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019
 • Účetní závěrka Podfondu za období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019
 • Zpráva o podnikatelské činnosti Společnosti a Podfondu a o stavu jejího, resp. jeho majetku za období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019

Pozn. Všechny výše uvedené dokumenty jsou součástí výroční zprávy Společnosti a Podfondu, která je rovněž samostatnou přílohou této pozvánky.

Společnost si vyhrazuje právo zrušit konání valné hromady, pokud by bylo její konání v rozporu s epidemiologickými opatřeními vlády České republiky.

V Praze dne 21. 05. 2020

 

…………………………………………………

Mgr. Ing. Ondřej Pieran, CFA

pověřený zmocněnec statutárního ředitele

ARETE INVEST investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.